SCHOLA EMPIRICA je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Akreditace č.j.: MSMT– 33223/20161, http://dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp. Tato akreditace opravňuje instituci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. SCHOLA EMPIRICA je držitelem akreditace č. 2013/0723-1 na poskytování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní platností.

Téma: Předškolní vzdělávání

Snažíme se zdůrazňovat důležitost předškolní výchovy a vzdělávání a společné působení předškolních zařízení a rodičů. Právě předškolní období je klíčové v položení pevných základů, které směrují děti k životní cestě, k plnohodnotnému a naplněnému životu a soužití s ostatními lidmi. Zaměřujeme se na preventivní programy, integraci dětí se sociokulturním znevýhodněním a všestranný rozvoj a péči o děti s potížemi v chování. Spolupracujeme s českými a zahraničními odborníky na předškolní a primární pedagogiku a též odborníky ze sociálních a zdravotnických oborů na realizaci programů podpory socio-emočního vývoje v raném věku (např. program Incredible Years – Úžasná léta na www.increadibleyears.com).

Sociálně znevýhodněné děti zde jsou děti z rodin, které jsou sociálně nebo kulturně znevýhodněné, např. z rodin etnických menšin, sociálně slabých rodin, ve kterých se vyskytují vážnější poruchy některých nebo všech rodinných funkcí. Potíže chování zde zahrnují jakékoliv pozorované potíže v chování dítěte způsobené např. hyperaktivitou, ale také uzavřeností a nesmělostí v navazování kontaktů s ostatními dětmi a učitelkou.

Vzdělávací program „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí  předškolního věku“ je českou adaptací programu Incredible Years, který vznikl v USA a je již přes 30 let  úspěšně aplikován a empiricky ověřován  také v řadě evropských zemí. Mezinárodním garantem programu  je prof. Judy Hutchings, ředitelka Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci  (Center for Evidence Based Early Intervation, CEBEI) při Bangorské Universitě ve Walesu.  Schola Empirica nabízí metodiku Incredible Years pro české mateřské školy od roku 2011 (dosud bylo zapojeno 200 pedagogů z různých MŠ po celé ČR). Ve školním roce 2014/15 byla představena  adaptace programu Incredible Years pro české prostředí pod názvem „Dobrý začátek” a v rámci ČR jsme jejím odborným garantem a certifikovaným lektorem.

Podle empirických výzkumů nemá přibližně pětina dětí v MŠ (a třetina ze sociálně znevýhodněného prostředí) vyvinuté socioemoční dovednosti. Tento podíl dětí znamená, že učitelka věnuje více času disciplíně a uklidňování neposlušných dětí, než samotnému učení. Program „Dobrý začátek“ má prokazatelně efektivní výsledky v inkluzivním přístupu a rozvoji sociálních, emočních a kognitivních dovedností u předškolních dětí a je ideálním řešením pro vedení kolektivu dětí v MŠ i pro jejich další vývoj. Metodika Incredible Years , z níž „Dobrý začátek“ vychází, je intenzivně ověřována a hodnocena jak tvůrci programu, tak nezávislými akademiky/odborníky. Evaluace jsou prováděny většinou metodou tzv. kontrolovaných experimentů s náhodným výběrem (randomized control group trials) a v mnoha hodnotících studiích bylo dokázáno dosažení cílů programu: učitelé po absolvování programů vedou svoji třídu lépe pomocí modelování pozitivního chování místo negativního (trestů) a jsou také schopni lépe jednat s dětmi, které vyrušují. Tyto pozitivní výsledky byly prokázány jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu.

Program provede pedagoga změnou některých postojů a zažitých postupů v pedagogické práci. Základem je úvodní intenzivní seznámení s principy metodiky „Dobrý začátek“, nabídka aktivit na práci s dětmi a rodiči v MŠ, jejich nácvik a vícestupňová reflexe postupů a změn (vč. analýzy videonahrávek (40h program), nacvičování pedagogických strategií v malých skupinkách a konzultací). Konkrétní oblasti, jež se v kurzu tematizují, jsou:

– Strategie vedení třídy: budování důvěry, respekt a společná pravidla

– Podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě

– Strategie spolupráce s rodiči

– Poznávání a učení se dítěte a podpora vytrvalosti

– Komunikace s dítětem: popisný jazyk učitele, efektivní udílení instrukcí, formativní hodnocení, chválení a odměňování, kladení otázek dítěti

– Emoční a sociální rozvoj dítěte

– Podpora vedení dětí k samostatnosti a sebeuznání

– Vedení k rozeznání vlastních pocitů a nálad

– Strategie k odstraňování nevhodného chování

– Práce s agresivním chováním a mediace sporu

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit dovednosti vybraných učitelek MŠ v realizaci aktivit podpory sociálního i emočního vývoje dětí v MŠ. Obsahově navazuje na námi realizovaný projekt „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“, v němž byla vytvořena inovativní metodika práce s dětmi předškolního věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí. Vzdělávací program v rozsahu 17 vyučovacích hodin (45 min.) je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Hlavními tématy vzdělávacího programu jsou:

Inkluzivní přístup a včasná péče v České republice

a) význam časné intervence
b) intervence v předškolním věku
c) podpora socioemočních dovedností
d) High/Scope Kurikulum: Aktivní přístup k učení
e) Kompetence učitele mateřské školy potřebné k práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
f) Využití artefiletiky v mateřských školách. Teorie artefiletického procesu

Téma: Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání se realizuje od ledna 2009 ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci.

Cílovou skupinou kurzu jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol pracující s mládeží ohroženou kriminální delikvencí a sociální exkluzí. Vzdělávání probíhá formou dvoudenních školení, rozdělených na část praktickou a teoretickou. Hlavními tématy školení jsou programy pro ohrožené děti a mládež, reintegrační programy, spolupráce školy s rodinou, pracovníky veřejné správy a policií.

Téma: Vzdělávání sociálních pracovníků

Naším cílem je přispět ke změně přístupu k prevenci sociálního vyloučení a kriminality.

Vyšší efektivity preventivních aktivit je možné dosáhnout pouze prostřednictvím systematického přístupu, což znamená sledováním měnící se situace a následnou analýzou nově vznikajících problémů, plánováním dlouhodobých preventivních aktivit a včasnou intervencí.

Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými pracovišti na programech zaměřených pro sociální pracovníky.

Vzdělávání v rozsahu 24 prezenčních vyučovacích hodin má za cíl pomoci měnit přístup k preventivní práci – z orientace na krátkodobé aktivity řešící akutní problém, který je v současné době rozšířen, na dlouhodobější systematický přístup. Každé školení probíhá pro pracovníky z různých krajů České republiky a je zaměřeno na tyto oblasti:

  • systém sociální prevence v ČR a teorie kriminality
  • nejnovější teoretické poznatky sociální prevence (Velká Británie)
  • projektové řízení
  • metodologie hodnocení implementace projektů sociální prevence
  • zkušenostmi NNO s realizací projektů
  • praktická část (tréninková samostatná příprava programu sociální intervence s využitím nových teoretických i empirických poznatků)

K zajištění školení po odborné stránce byli také přizváni odborníci z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci PhDr. Martin Cejp, Csc. a PhDr. Kazimír Večerka, Csc., dalším partnerem je prof. Timothy Hope z britské Salford University. Ten patří mezi přední světové odborníky v oblasti prevence kriminality a veřejné politiky.