Ke stažení2020-09-30T14:41:23+02:00
Manuál inovačního nástroje podpory rodičovských dovedností2020-09-09T14:17:34+02:00

Cílem tohoto projektu sociální inovace je přispět k efektivnějšímu poskytování sociálních služeb pro
znevýhodněné rodiny s dětmi v oblasti rodičovských dovedností.

Zobrazit zde

Kvalitativní analýza cílového stavu sociálních a terénních pracovníků projektu2020-09-09T14:18:34+02:00

Tento dokument představuje analýzu cílové skupiny sociálních a terénních pracovníků projektu. Svým
obsahem navazuje na „Kvalitativní zprávu ke stavu rodin“ a dokresluje tak informaci o tom, jaké faktory
přispívají k úspěšnosti implementace nástroje podpory rodičovských dovedností.

Zobrazit zde

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností – kvantitativní evaluace dopadu2020-09-09T14:25:51+02:00

Abstrakt. Tato závěrečná evaluační zpráva nabízí detailní pohled na sebraná kvantitativní data o
intervenčních a kontrolních rodinách.

Zobrazit zde

Tipy na učení online a výukové aplikace2020-04-27T10:25:12+02:00

Seznam online zdrojů zajímavých výukových platforem a aplikací, tipy na další databáze, i jakým způsobem přistupovat ke vzdělávání na dálku.

Zobrazit zde

Dobrý začátek2020-04-27T10:26:24+02:00
Covid-19: Parenting for Lifelong Health2020-04-01T13:30:00+02:00

Velmi pěkně zpracované tipy pro rodiče, jak zvládnout s dětmi karanténu. Zatím anglicky, český překlad se chystá. Sledujte odkaz Tips in other languages.

  1. Čas pro vaše dítě
  2. Udržení pozitivní nálady
  3. Struktura a řád
  4. Rušivé chování
  5. Být v klidu a zvládnout vztek
  6. Povídání s dětmi o Covid-19

 

Dobrý začátek pro rodiče2020-04-15T15:17:49+02:00
Dobrý začátek: Analogie pozitivního rodičovství2020-04-01T13:25:59+02:00

.

.

.

.

.

.

.

.

Závěrečná evaluační zpráva projektu Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči2019-12-03T10:07:13+01:00
Studie o potřebách rodin s dětmi s postižením nebo chronickým onemocněním2019-11-28T11:43:32+01:00
Ilustrované karty2018-12-30T13:00:41+01:00

Ilustrované karty

Stáhnout

Hafíkovy hry a povídání; pracovní listy pro učitelky MŠ2018-12-30T12:57:54+01:00

HAFÍKOVY HRY A POVÍDÁNÍ

Pracovní listy

Stáhnout

Pojďme si spolu povídat, domácí úkoly pro děti a rodiče2020-09-09T14:34:27+02:00

Pojďme si spolu povídat domácí úkoly pro děti a rodiče

Autoři: Egle Havrdová, Anca Covrigova
Cennými připomínkami k pracovní verzi přispěli: Leona Běhounková, Zora Syslová,
Barbora Ouřadová, Marcel Tomášek
Centrum pro veřejnou politiku, 2011
Ilustrace: Milan Starý
Grafi cká úprava: Helena Kopecká, Papelote s.r.o.

Tento sešit vznikl v rámci projektu „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče
dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v Kraji Vysočina.
Tento projekt (CZ.1.07/1.2.02/03.0002) je spolufi nancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
ISBN 978-80-260-0642-8

Stáhnout

Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte2018-12-30T12:44:41+01:00

Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte
Metodická příručka

Autoři: Leona Běhounková, Egle Havrdová, Zora Syslová
Centrum pro veřejnou politiku, 2011

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Tvorba metodiky
na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním
a její implementace do MŠ“ v kraji Vysočina. Tento projekt
(CZ.1.07/1.2.02/03.0002) je spolufi nancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
ISBN 978-80-260-0641-1

Stáhnout

Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže2018-12-30T12:24:57+01:00

Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže.

© CENTRUM PRO VEŘEJNOU POLITIKU, 2007

Stáhnout

Osobní příběhy migrujících rodičů2018-12-30T12:17:23+01:00

Shromážděno pro potřeby projektu „VYTVOŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB PRO MIGRUJÍCÍ RODIČE“

Stáhnout

Příručka pro rodiče migranty2018-12-30T12:13:32+01:00

Vytvořeno v rámci projektu „VYTVOŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB PRO MIGRUJÍCÍ RODIČE“

Stáhnout

Výroční zprávy2021-03-02T18:10:12+01:00
Dobrý začátek2018-06-11T15:48:56+02:00

Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol

Tato publikace vznikla díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“ (reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0129), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce 2014/15 realizovala SCHOLA EMPIRICA, z.s. vzdělávací program pro učitele mateřských škol „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“, jehož cíli je prohloubit dovednosti učitelek mateřských škol v zavádění aktivit podporujících sociální a emoční vývoj dětí v těchto stěžejních prvních letech života. Program sestává z dvou hlavních tematických částí. První je metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí a dalších aspektů jejich socio-emočního vývoje. Podstatnou složkou programu je samotná realizace a zažití principů socio-emočního rozvoje dětí, zkoušení jednotlivých aktivit, sebereflexe a evaluace pedagogické práce. V druhé části je program obohacen o metodiku mentoringu pro pedagogy, zejména jak provést a podporovat své kolegy, ale i rodiče v rozvoji sociálních a emočních kompetencí dětí. Publikace je k vyžádání na emailové adrese info@scholaempirica.org

STÁHNOUT

Co jsme si přivezly z Walesu?2018-06-11T15:49:19+02:00

Zkušenosti učitelek mateřských škol ze zahraniční stáže

Tato publikace vznikla díky finanční podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0132), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ve školním roce 2014/2015 realizovala SCHOLA EMPIRICA, z. s. vzdělávací program pro učitelky mateřských škol „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“, jehož cílem byla praktická ukázka metod práce CEBEI zaměřených na podporu sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku. Účastnice pětidenní stáže měly možnost pozorovat osvědčené postupy amerického programu he Incredible Years (www.incredibleyears.com), který se rozšířil i do evropských zemí (VB, Dánsko, Norsko). V rámci programu měly stážistky také možnost se seznámit s praxí MŠ, které využívají efektivní strategie zvládání negativních jevů, posilování sociálních dovedností u dětí a spolupráci s rodiči podle výzkumů a letitého ověřování střediska CEBEI.

STÁHNOUT

Jak překonat problém nezaměstnanosti mádeže2018-12-26T18:14:41+01:00

Publikace vzniklá v rámci projektu Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00361, se věnuje tématu práce s nezaměstnanou mládeží a je primárně určena pracovníkům NNO, OSPOD a představitelům státní i soukromí sféry.

STÁHNOUT

Teze Disertační Práce „Prevence kriminality dětí a mladistvých Zvyšování efektivity sociální prevence”2018-12-30T13:13:21+01:00

Juvenile Delinquency Prevention in the Czech Republic and Lithuania:
Designing an Efficient Strategy of Social Intervention

E. Havrdová, 2004

Stáhnout

Making Europe More Attractive for Research2019-01-18T14:49:37+01:00

Making Europe More Attractive for Research

E.Havrdová: PisaLivorno, Italy, Marie Curie Event, European Commission, September 28-31,2005

Stáhnout

Nejlepší praxe v realizaci školních programů prevence kriminality2018-12-30T13:23:21+01:00

Publikace vznikla v rámci projektu „Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“ v Plzeňském kraji.

© Centrum pro veřejnou politiku

Stáhnout

“Prevence kriminality dětí a mladistvých ve Velké Británie současný vývoj”, in Sborník semináře Masarykovy české sociologické společnosti2018-12-30T13:22:14+01:00

Sociological Implications in Crime Prevention:
Narrowing the Gap between Theory and Practice

E. Havrdová

Stáhnout

Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality2018-12-30T13:22:51+01:00

Publikace byla připravena v rámci projektu “Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže.”

©CENTRUM PRO VEŘEJNOU POLITIKU, 2009

Stáhnout

Přejít nahoru