Pravidelně organizujeme vzdělávací programy, vytváříme metodickou podporu vzdělávání pedagogů a od roku 2017 budujeme síť regionálních metodických center napříč Českou republikou.

Akreditované vzdělávací programy

Jsme akreditovanou vzdělávací organizací a nabízíme vzdělávací program “Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku”. Program je v rozsahu buď 40 hodin nebo 17 hodin.

 • Akreditace MŠMT v systému DVPP č. MSMT–25238/2016-2-772.
 • Program probíhá v prezenční formě.
 • Jednotlivé moduly zahrnují výklad tématu, analýzu videonahrávek dobré praxe, nácvik aktivit a sebereflexi účastníků se zaměřením na rozvoj jejich sebepoznání, rozvoj osobních kvalit předškolního pedagoga vedoucí k posílení kompetencí v komunikaci a individualizaci vzdělávání dětí s rozdílnými osobnostními a sociálními charakteristikami, v práci s kolektivem třídy včetně problematických interakcí, v inkluzivním přístupu a vzdělávání bez předsudků, dále v oblasti spolupráce pedagoga v rámci MŠ a spolupráci a komunikaci s rodiči.

Přehled hlavních témat:

 • Budování vztahů a prostředí důvěry a bezpečí s dětmi a jejich rodiči
 • Pozitivní pozornost učitele
 • Komunikace s dítětem podporující jeho rozvoj v oblasti kognitivní, sociální a emoční
 • Podpora emočního vývoje a sociálních kompetencí dětí
 • Podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě
 • Strategie práce s nevhodným chováním dětí
 • Děti s nevhodnými návyky v chování a strategie změny chování
 • Zvládání agresivního chování, zklidnění prudkých emocí dítěte a zvládání vzteku
 • Řešení problémů a konfliktů

Regionální centra pro metodiku Dobrý začátek

Od roku 2017 zakládáme s podporou MŠMT v jednotlivých krajích Centra kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů.

Centrum kolegiální podpory si klade za cíl stát se metodickým centrem pro okolní mateřské školy a další cílové skupiny, jako jsou zejména rodiče, pracovníci v neformálním vzdělávání a v sociálních službách v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí.

Centrum kolegiální podpory:

 • Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice „Dobrý začátek“
 • Vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností v dané problematice a inspirace pro pedagogickou práci
 • Umožňuje diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy
 • Vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi
 • Umožňuje také sdílení dobré praxe formou video záznamů a náslechů ve třídách
 • Pořádá pravidelná odborná setkávání zejména pro zájemce z okolních škol, případně dalších zařízení.
 • Zároveň vzniká zastřešující odborná platforma na národní úrovni, jíž se účastní vedoucí experti všech center a další odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních služeb.

Během let 2017-2021 vzniklo v ČR díky projektu OPVVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506 celkem 12 regionálních center kolegiální podpory v tématech:

 1. Individualizace vzdělávání v MŠ (zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností)
 2. Práce s dvouletými dětmi
 3. Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ, založené na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice “Dobrý začátek.”

Seznam Center kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“:

MŠ Mozaika Jihlava (Kraj Vysočina)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Jarmila Bučková, Dana Rychlíková
Kontakt: buckova@msmozaikaji.cz
https://msmozaikaji.cz/

Mateřská škola Dobroměřice (Ústecký kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Ludmila Jirotková, Libuše Nová
Kontakt: dobroskolka@seznam.cz
https://skolka-dobromerice.webnode.cz/

MŠ Brno, Měříčkova 46 (Jihomoravský kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Renata Ficová, Gabriela Dědicová
Kontakt: ms.merickova@seznam.cz
https://msmerickova.webnode.cz/

MŠ Kytička (Liberecký kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Dana Charyparová, Lucie Šepsová
Kontakt: ms.kyticka@seznam.cz
https://www.mskyticka.com/

MŠ Albertova (Královéhradecký kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
E. Hrubá, A. Macháčková
Kontakt: ckpalbertova@seznam.cz
https://www.mskampanova.cz/

MŠ K Polabinám 626 (Pardubický kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Miloslava Mňuková, Ivana Buderová
Kontakt: mskpolabinam@volny.cz
https://www.mskpolabinam.cz/

MŠ Velíšská Vlašim (Středočeský kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Matějovská, Filipová
Kontakt: ms.velisska@tiscali.cz
msvelisska.cz

MŠ Merklín (Plzeňský kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Michaela Štibraná, Štěpánka Haníková
Kontakt: msmerklin@volny.cz
http://www.msmerklin.cz/

3. MŠ Třeboň (Jihočeský kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Jůzková, Písaříková
Kontakt: lenka.juzkova@centrum.cz
https://www.3mstrebon.cz/

MŠ Potoky Zlín (Zlínský kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Neubauerová Lenka, Sudková Alena
Kontakt: mspotoky@seznam.cz
mspotoky.cz

MŠ Špálova Ostrava (Moravskoslezský kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Jarmila Karnovská, Anna Žemlová
Kontakt: jarmila.karnovska@seznam.cz
ms-spalova.cz

MŠ Mikulovice okr. Jeseník (Olomoucký kraj)
Vedoucí centra kolegiální podpory:
Andrea Šároši, Michaela Sroková
Kontakt: ms.mikulovice@tiscali.cz
https://www.skolkamikulovice.cz/

Pokud máte zájem účastnit se aktivit Centra kolegiální podpory ve vašem regionu, kontaktuje vedoucí centra kolegiální podpory v konkrétní MŠ nebo napište koordinátorce projektu na dvorakova@scholaempirica.org

Vedoucí center regionální podpory

Bc. et Bc. Dana Rychlíková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
Více
Mgr. Renata Ficová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
Více
Mgr. Ludmila Jirotková, Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
Více
Mgr. et Bc. Jarmila Bučková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
Více
Libuše Nová, DiS., Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
Více
Mgr. Anna Macháčková, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
Více
Mgr. Eva Hrubá, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
Více
PhDr., Mgr. Dana Charyparová, MBA, Vedoucí CKP v Libereckém kraji
Více
Lucie Šepsová, DiS., Vedoucí CKP v Libereckém kraji
Více
Ivana Buderová, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
Více
Mgr. Miloslava Mňuková, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
Více
Gabriela Dědicová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
Více
Bc. Kateřina Filipová, Vedoucí CKP Vlašim
Více
Mgr. Alena Matějovská, Vedoucí CKP Vlašim
Více
Lenka Jůzková, Vedoucí CKP Třeboň
Více
Hana Písaříková, CKP Třeboň (Jihočeský kraj)
Více
Štěpánka Haníková, Vedoucí CKP Merklín
Více
Michaela Štibraná, CKP Merklín (Plzeňský kraj)
Více

Mentoring a supervize pedagogů a mateřských škol

Pro pedagogy a mateřské školy, které již absolvovaly naše úvodní vzdělávací programy, nabízíme další podporu při zavádění metod a aktivit v rámci vlastní pedagogické práce. Díky odborným supervizím umožňujeme učitelům hlubší zažití a osvojení metodiky pod odborným vedením.

Hlavním těžištěm je práce s výchozími kompetencemi a zkušenostmi učitelů v jejich konkrétním prostředí, sebereflexe a provázení změnou od zažitých postupů a vzorců výchovy.

Podporujeme zkušenější pedagogy, aby se stali mentory svým kolegům a přispívali svou odbornou kolegiální podporou k rozvoji často opomíjeného aspektu předškolní výchovy – včetně podpory sociálních a emočních dovedností dětí, rozvoji jejich školní připravenosti, snížení agrese a podpory kooperace ve skupině vrstevníků i vůči učitelům a rodičům.

Stáže v ukázkových MŠ v ČR a v zahraničí

Zajišťujeme odborné stáže pedagogů v předškolních zařízeních v Česku a v zahraničí, které se cíleně metodicky zaměřují na podporu sociálního a emočního rozvoje malých dětí.

Spolupracujeme například s Centrem pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) na Bangor University ve Velké Británii. Je to pracoviště, které odborně zaštiťuje přenos inkluzivní metodiky Incredible Years a dalších obdobných přístupů na podporu sociálních a emočních dovedností předškolních dětí do praxe a spolupracuje s předškolními zařízeními, které během stáže také navštívíme.

 • Certifikace škol v metodice Dobrý začátek (kritéria ke stažení zde)

Praktický videokurz o práci s dětmi s poruchou autistického spektra

V rámci projektu ETTECEC jsme připravili tříhodinový videokurz pro učitele a učitelky mateřských škol, který shrnuje metody práce s autisty, s nimiž mají školky napříč Evropou nejlepší zkušenosti.

E-learningové školení ve třech kapitolách nabízí:

 1. Půlhodinový přehled těch nejzákladnějších informací o autizmu, vyprávěných právě pro učitele a rodiče předškoláků.
 2. Návody, jak rozpoznat, že dítě něco frustruje – a odhadnout, co by to mohlo být.
 3. Ukázky strategií, jak dítě uklidnit, ještě než dojde k narušení činnosti celé třídy; jak je motivovat, jak se k němu chovat – a nakonec i jak se postarat o své vlastní duševní zdraví.