Pravidelně organizujeme vzdělávací programy, vytváříme metodickou podporu vzdělávání pedagogů a od roku 2017 budujeme síť regionálních metodických center napříč Českou republikou.

Akreditované vzdělávací programy

Jsme akreditovanou vzdělávací organizací a nabízíme vzdělávací program “Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku”. Program je v rozsahu buď 40 hodin nebo 17 hodin.

 • Akreditace MŠMT v systému DVPP č. MSMT–25238/2016-2-772.
 • Program probíhá v prezenční formě.
 • Jednotlivé moduly zahrnují výklad tématu, analýzu videonahrávek dobré praxe, nácvik aktivit a sebereflexi účastníků se zaměřením na rozvoj jejich sebepoznání, rozvoj osobních kvalit předškolního pedagoga vedoucí k posílení kompetencí v komunikaci a individualizaci vzdělávání dětí s rozdílnými osobnostními a sociálními charakteristikami, v práci s kolektivem třídy včetně problematických interakcí, v inkluzivním přístupu a vzdělávání bez předsudků, dále v oblasti spolupráce pedagoga v rámci MŠ a spolupráci a komunikaci s rodiči.

Přehled hlavních témat:

 • Budování vztahů a prostředí důvěry a bezpečí s dětmi a jejich rodiči
 • Pozitivní pozornost učitele
 • Komunikace s dítětem podporující jeho rozvoj v oblasti kognitivní, sociální a emoční
 • Podpora emočního vývoje a sociálních kompetencí dětí
 • Podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě
 • Strategie práce s nevhodným chováním dětí
 • Děti s nevhodnými návyky v chování a strategie změny chování
 • Zvládání agresivního chování, zklidnění prudkých emocí dítěte a zvládání vzteku
 • Řešení problémů a konfliktů

Regionální centra pro metodiku Dobrý začátek

Od roku 2017 zakládáme s podporou MŠMT v jednotlivých krajích Centra kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů.

Regionální centrum si klade za cíl stát se metodickým centrem pro okolní mateřské školy a další cílové skupiny, jako jsou zejména rodiče, pracovníci v neformálním vzdělávání a v sociálních službách.

Centrum kolegiální podpory:

 • Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice „Dobrý začátek“
 • Vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností v dané problematice a inspirace pro pedagogickou práci
 • Umožňuje diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy
 • Vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi
 • Umožňuje také sdílení dobré praxe formou video záznamů a náslechů ve třídách
 • Pořádá pravidelná odborná setkávání zejména pro zájemce z okolních škol, případně dalších zařízení.
 • Zároveň vzniká zastřešující odborná platforma na národní úrovni, jíž se účastní vedoucí experti všech center a další odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních služeb.

Během let 2017-2021 vznikne v ČR díky projektu OPVVV č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506 celkem 12 regionálních center kolegiální podpory v tématech:

 1. Individualizace vzdělávání v MŠ (zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností)
 2. Práce s dvouletými dětmi
 3. Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ, založené na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice “Dobrý začátek.”

Seznam Center kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“:

 •        MŠ Mozaika Jihlava (Kraj Vysočina)
 •        Mateřská škola Dobroměřice (Ústecký kraj)
 •        Mateřská škola Brno, Měříčkova 46 (Jihomoravský kraj)
 •        MŠ Kytička (Liberecký kraj)
 •        MŠ Albertova (Královéhradecký kraj)
 •        MŠ K Polabinám 626 (Pardubický kraj)
 •        MŠ Velíšská Vlašim (Středočeský kraj)
 •        MŠ Merklín (Plzeňský kraj)
 •        3. MŠ Třeboň (Jihočeský kraj)

Ve školním roce 2020/2021 přibudou další tři centra, a to v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Máte-li zájem stát se centrem kolegiální podpory nebo se účastnit jeho aktivit ve svém regionu, kontaktujte nás na dvorakova@scholaempirica.org.

Mentoring a supervize pedagogů a mateřských škol

Pro pedagogy a mateřské školy, které již absolvovaly naše úvodní vzdělávací programy, nabízíme další podporu při zavádění metod a aktivit v rámci vlastní pedagogické práce. Díky odborným supervizím umožňujeme učitelům hlubší zažití a osvojení metodiky pod odborným vedením.

Hlavním těžištěm je práce s výchozími kompetencemi a zkušenostmi učitelů v jejich konkrétním prostředí, sebereflexe a provázení změnou od zažitých postupů a vzorců výchovy.

Podporujeme zkušenější pedagogy, aby se stali mentory svým kolegům a přispívali svou odbornou kolegiální podporou k rozvoji často opomíjeného aspektu předškolní výchovy – včetně podpory sociálních a emočních dovedností dětí, rozvoji jejich školní připravenosti, snížení agrese a podpory kooperace ve skupině vrstevníků i vůči učitelům a rodičům.

Stáže v ukázkových MŠ v ČR a v zahraničí

Zajišťujeme odborné stáže pedagogů v předškolních zařízeních v Česku a v zahraničí, které se cíleně metodicky zaměřují na podporu sociálního a emočního rozvoje malých dětí.

Spolupracujeme například s Centrem pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) na Bangor University ve Velké Británii. Je to pracoviště, které odborně zaštiťuje přenos inkluzivní metodiky Incredible Years a dalších obdobných přístupů na podporu sociálních a emočních dovedností předškolních dětí do praxe a spolupracuje s předškolními zařízeními, které během stáže také navštívíme.

 • Certifikace škol v metodice Dobrý začátek (kritéria ke stažení zde)

Praktický videokurz o práci s dětmi s poruchou autistického spektra

V rámci projektu ETTECEC jsme připravili tříhodinový videokurz pro učitele a učitelky mateřských škol, který shrnuje metody práce s autisty, s nimiž mají školky napříč Evropou nejlepší zkušenosti.

E-learningové školení ve třech kapitolách nabízí:

 1. Půlhodinový přehled těch nejzákladnějších informací o autizmu, vyprávěných právě pro učitele a rodiče předškoláků.
 2. Návody, jak rozpoznat, že dítě něco frustruje – a odhadnout, co by to mohlo být.
 3. Ukázky strategií, jak dítě uklidnit, ještě než dojde k narušení činnosti celé třídy; jak je motivovat, jak se k němu chovat – a nakonec i jak se postarat o své vlastní duševní zdraví.