Jsme organizace, jejímž cílem je zajistit dětem nejlepší možnou péči a pomoci jim plnohodnotně rozvinout jejich potenciál. Snaha naplnit tento cíl je důvodem naší existence a motivací pro veškeré aktivity, které vykonáváme. Výzkum nám umožňuje měřit, zda stanovený cíl plníme.

Kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu, které při měření dopadů našich projektů používáme, nám dávají důležité informace o tom, co funguje dobře, a kde naopak existuje prostor pro zlepšení. Výzkum se snažíme vždy provádět tak, abychom z nich získaná data mohli srovnávat s jinými organizacemi ze zahraničí, které se věnují podobné činnosti. Tím získáváme důležité informace o tom, nakolik jsme efektivní ve srovnání s ostatními. Výzkum dopadů naší činnosti je jedním z důležitých nástrojů, díky kterému poskytujeme služby špičkové úrovně.

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

Abychom se nespoléhali jen na zahraniční studie, provádíme vlastní vyhodnocování našich programů. Využíváme k tomu mezinárodně uznávaný nástroj, SDQ dotazník (Strengths and Difficulties Questionnaire), který pomocí 25 psychologických atributů umožňuje sledovat aktuální stav a při opakovaném měření také vývoj pěti dimenzí chování dítěte (problémové chování, prosociální chování, hyperaktivita/nepozornost, problém s navazováním vztahu s vrstevníky a emoční zralost).

V našich výzkumech se zaměřujeme jak na opakované měření, kdy sledujeme vývoj dětí v období několika let, tak na srovnání dětí zasažených metodikou Dobrý začátek s dětmi, které s metodikou nebyli v kontaktu. Jedná se o experimentální design, tzv. dvojitě zaslepená studie s jednou intervenční a druhou kontrolní skupinou.

Evaluace

Evaluace využíváme v projektech „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“ a “Dobrý začátek: Inkluzivní metody práce s rodiči a dětmi.”

Evaluační plán je veden ambicí přiblížit se svým designem co nejvíce klasickému experimentálnímu designu se srovnatelnou intervenční a kontrolní skupinou.

Pro účely evaluace byla navázána spolupráce s výzkumným konsorciem Parenting for Lifelong Health (PLH), jehož členy jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), Stellenbosch University a University of Cape Town v Jižní Africe, Bangor University ve Walesu, University of Oxford a University of Reading v Anglii a organizace UNICEF.

V rámci evaluace se zaměřujeme na následující oblasti:

  • Změna chování dětí v důsledku programu – měření pomocí dotazníku SDQ před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna rodičovských praktik (výkonu rodičovské role) – měření self-reportovým dotazníkem pro rodiče před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna pocitů spojených s rodičovstvím a množství stresu zažívaného během výkonu rodičovské role – měření self-reportovým dotazníkem pro rodiče před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna postojů a znalostí sociálních pracovníků – self-report před a po na intervenční skupině

Design výzkumu, evaluační nástroje a další informace jsou popsané v evaluačním plánu

V rámci mezinárodních projektů Erasmus+ (Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací) se věnujeme zkoumání a přenosu nejlepší praxe  ranné péče v zemích EU. Konkrétně se zaměřujeme na podporu dětí, které jsou z nějakého ohledu znevýhodněny, ať už pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo kulturně odlišného prostředí, mluví odlišným mateřským jazykem, nebo trpí poruchou autistického spektra. V počátku každého z těchto projektů provádíme společně s partnery z různých evropských zemí kvalitativní nebo kvantitativní výzkum, který směřuje ke komparativní analýze. Rozhovory, dotazníky nebo pozorování děláme s pedagogy mateřských škol, školními asistenty, sociálními pracovníky, ale také s rodiči a v ojedinělých případech i přímo s dětmi. Sledujeme tak aktuální problémy a výzvy, které se pojí k danému tématu. Zároveň zjišťujeme, jaké metody a řešení již byly navrhnuty a které z nich se ukázaly být funkčními a můžou tedy představovat odrazový můstek, na základě něhož je možné inovace rozvíjet. Za tímto účelem se věnujeme také sběru sekundárních dat, která se danou problematikou zabývají.

 

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o výzkumech, které jsme v rámci mezinárodních projektů realizovali, můžete nahlédnout přímo do výstupů jednotlivých projektů Erasmus+