Prague Summer Schools

Od roku 2004 tradičně pořádáme tematické letní školy s cílem umožnit univerzitním studentům, aby v rámci mezinárodní diskuse s odbornými partnery z různého kulturního i společenského zázemí prohloubili své znalosti v oboru, konfrontovali svůj pohled na věc a rozvíjeli svůj sociální kapitál. Během 14 let existence se jich účastnily stovky studentů z celého světa. Každoročně vypisujeme aktuální témata.

Více informací

Summer School on European Politics: Interests versus Culture (EUIC)

Letní škola Summer School on European Politics: Interests versus Culture (EUIC) je jednotýdenní program pro studenty s ukončeným vysokoškolským studiem a pro studenty postgraduální formy studia z celého světa, různých národností a různého akademického zaměření (politologie, sociologie, mediální studie, antropologie a studium kultury, apod.). Tento program je určen pro ty, kteří mají zájem a chtějí se dozvědět více o kulturních aspektech politických institucí a jejich fungování. Program je cílen na získání přehledu o kulturní dimenzi politických institucí a procesů v Evropě (např. realizace politiky, politická komunikace, migrace a státní příslušnost v EU).

EUIC je připravována ve spolupráci s Dr. Horolets z Varšavské Vysoké školy sociální psychologie.

Více informací a on-line přihlášku můžete nalézt na internetových stránkách letní školy.

Více informací

Summer School on Development, Sustainability & Globalization

Během týdne letní školy se budeme snažit hledat odpovědi na otázky například: “můžete přispět k udržitelnosti jednoduše tím, že koupíte některé potraviny, a které?” “Jak navrhnout udržitelný business plán?” Změna klimatu nebo přílišné čerpání přírodních zdrojů může byt nebezpečná, ale také vytváří nové obchodní příležitosti – příležitosti k vytvoření nejen ekonomických ale také sociálních hodnot.

Letní škola představuje multidisciplinární přístup ke konceptu udržitelnosti a přináší možnost se zorientovat ve velmi komplexním oboru. Prostřednictvím debat a týmové práce s dalšími zahraničními studenty, odborníky a výzkumníky studenti získají jak teoretické znalosti potřebné k pochopení hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti, tak schopnost aplikovat tyto znalosti v podmínkách reálného světa.

Podrobný program letní školy můžete shlédnout na stránkách školy.

Více informací

Summer School on Crime, Law and Psychology (CLP)

Summer School on Crime, Law and Psychology (CLP) je setkáním určeným studentům z různých koutů světa a různého zaměření z oblasti psychologie, práva, kriminologie apod., které spojuje zájem o aplikaci psychologických přístupů a výzkumných metod do trestního právního řádu. Týdenní seminář má formu letní školy a sestává z přednášek, workshopů, exkurzí a diskusí a je zároveň doplněn atraktivním volnočasovým programem. Výuka je zaštítěna jak přednášejícími z britských univerzit The University of Aberdeen a Warwick University, tak i nejlepšími odborníky z českého prostředí. Studenti, kteří se účastní škol, přijíždějí z Evropy, Kanady, Spojených států a Asie.

Poslední ročník této letní školy byl věnován fenoménu očitého svědectví a jeho roli v kriminologii a trestním řádu. Se svou přednáškou vystoupila Amina Memon, Ph.D., profesorka psychologie z University of Aberdeen, která se zabývala otázkou, nakolik se může psychologický výzkum lidských kognitivních schopností projevit v práci policejních vyšetřovatelů při sběru důkazů od očitých svědků, jejich vyhodnocování a uplatnění. Dále Andrew Roberts, M. Phil. z University of Warwick, který se zaměřil na pravidla policejních vyšetřovacích rozhovorů, které předcházejí soudnímu jednání, a na mechanismy, jimiž se řídí přípustnost jednotlivých svědectví. Andrew Roberts se věnuje kriminologii a kromě svého současného působiště již také učil na University of Leeds a York University. A Kimberley Wade, Ph.D., také z University of Warwick, hovořila na téma mylného svědectví, důvodů jeho objevení a podob, v jakých se s ním můžeme setkat. Všichni tři hlavní přednášející patří mezi uznávané odborníky ve svých oborech. Kimberley Wade se dlouhodobě zabývá fenoménem klamné paměti a falešných vzpomínek. Její výzkum již podpořily například Netherlands Organization for Scientific Research, New Zealand federation of Graduate Women a American Psychological Society.

Mezi hostujícími přednášejícími se na naší škole objevily například PhDr. Veronika A. Polišenská, Ph.D., MSc. z Ústavu psychologie Akademie věd České republiky nebo PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, která přednáší na Katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací a on-line přihlášku můžete nalézt na internetových stránkách letní školy.

Více informací

Summer School on China – a World Superpower: Myth or Reality? (CHINA)

Letní škola Summer School on China – a World Superpower: Myth or Reality? byla úspěšně zahájena v roce 2010. Hlavní témata letní školy zahrnují ekonomický a politický vývoj v Číně a její role v mezinárodním kontextu.

Čínská lidová republika se stává ekonomickou a politickou velmocí a ve světovém měřítku je druhou nejmocnější zemí po Spojených státech. Současně existuje mnoho mylných představ o skutečné povaze jejího politického a ekonomického systému. Letní škola Summer School on China – a World Superpower: Myth or Reality? se zabývá právě vztahy v čínské domácí politice a ekonomice versus v zahraniční politice a postavením Pekingu v současném světovém měřítku.

Po ukončení programu získají studenti jasnou představu o čínském kapitalismu, jeho silných a slabých stránkách, pochopí, co je „pekingský konsensus“, kde ČLR vystupuje jako lídr, a také, jak ambice čínské velmoci ovlivňují ekonomické i politické zájmy ostatních států v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Více informací a on-line přihlášku můžete nalézt na internetových stránkách letní školy.

Více informací

Summer School on Education: The Future of School (EDU)

Letní škola se zabývá otázkami efektivního učení a zprostředkováním znalostí v současném světě. Věnuje se vnímání role učitele od prvních dnů až k procesu celoživotního učení. Hlavním tématem jsou nové trendy ve výuce a získávání znalostí a jak ostatní – rodiče, vychovatelé a vrstevníci přispívají k procesu učení. Setkání umožní studentům pochopit klíčové pojmy a otázky týkající se vzdělávacích témat a dát jim širší, mezinárodní pohled na vzdělávání.

Více informací a on-line přihlášku můžete nalézt na internetových stránkách letní školy.

Více informací

Summer School on Behavioral Economics and Psychology (BEHAVE)

Letní škola Summer School on Behavioral Economics and Psychology byla zahájena v roce 2014 a přináší studentům různorodý pohled state-of-art výzkumu behaviorálních aspektů rozhodování a experimentální psychologie.

Program také poskytuje studentům jedinečnou příležitost získat nebo prohloubit své znalosti o rozhodování a jeho ekonomických důsledcích. Zahrnuje výzkum chování na vytváření politiky a veřejného institucionálního rámce, jakož i jeho praktické aplikace pro oblasti řízení organizace. Pomáhá nám vyrovnat se se záplavou informací současného světa. Pro lepší pochopení vědeckých metod používaných ve výzkumu, budou účastníci letních škol navrhovat své vlastní pokusy pod dohledem lektorů a budou prezentovat své výsledky ostatním účastníkům.

V poslední době stále více a více studií poukazuje na řadu rozhodovacích chyb a zkreslení, což představuje omezenou sílu vůle, omezení vlastního zájmu a omezení racionality. Postřehy získané z výzkumů behaviorální ekonomie mohou být také použity pro návrh nového institucionálního nastavení, které pomůže lidem zabránit negativním důsledkům svých systematických chyb v rozhodování, ale zachovat možnost svobodné volby pro ty, kteří se chtějí lišit. Tento liberálně- paternalistický přístup poskytuje jeden z nejzajímavějších a praktických rámců pro tvorbu struktury, a to nejen v oblasti veřejné politiky, ale také v oblasti managementu a marketingu.

Znalosti a analytické schopnosti, které studenti získají, mohou být využity v oblastech tvorby politiky, managementu, marketingu a reklamy, poradenství a v médiích.

Více informací a on-line přihlášku můžete nalézt na internetových stránkách letní školy.

Více informací