Popis projektu

Erasmus+ GSA (Good Start for All)

Klíčová akce: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Akce: Strategické partnerství

Délka projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Projekt je financován z programu Erasmus + Evropské komise, č. 2017-1-CZ01-KA201-035409.

Tento projekt se zabývá možnostmi spolupráce neformálních vzdělávacích organizací s mateřskými školami s cílem podpořit inkluzi dětí ze sociálně znevýhodněných nebo kulturně odlišných prostředí. Neformálními vzdělávacími organizacemi jsou myšleny nadace, NNO a denní centra pro děti. Předchozí projekt Erasmus+ “Podpora sociálních a emočních dovedností u dětí předškolního věku ze znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí” ukázal, že vzájemná spolupráce těchto dvou subjektů je velmi malá, především co se týče vzájemné pomoci při navázání vztahu s rodiči a dětmi za účelem překonání kulturních, sociálních a emočních bariér při snaze udržet se ve formálních vzdělávacích institucích.

Cílem projektu „Dobrý začátek pro všechny děti“ je sdílení inovativních řešení, která jsou založena na nejlepších praxích v partnerských zemích při práci s rodinami a dětmi ze socioekonomicky znevýhodněných nebo kulturně odlišných prostředí. Například podpora migrantů nebo romských rodin, která se zaměřuje na to, aby byly děti připraveny na vstup do formálního vzdělání a aby v něm setrvaly. Projekt má zabránit předčasnému ukončení školní docházky prostřednictvím zapojení sociálně a ekonomicky znevýhodněných dětí již v rané fázi. Společně s našimi partnerskými organizacemi popíšeme hlavní aktivity, metody, programy a strategie, které jsou v současnosti používané pro podporu ohrožených dětí předškolního věku a jejich rodičů. Dále prozkoumáme, jak by vybrané metody mohly být přeneseny do jiných zemí. Za účelem usnadnění efektivní výměny nejlepších praxí bude vytvořena platforma, která bude pracovat na výběru metod, které se ukázaly jako úspěšné, a shromáždí informaci o inovativní inkluzivní praxi, kteroo mohou využít formální a neformální vzdělávací struktury napříč EU. Posílení spolupráce a koordinace mezi zúčastněnými stranami, tedy rodinami, mateřskými školami a neformálními vzdělávacími institucemi, je velmi důležité, aby mohlo být dosaženo vyšší kvality vzdělání a péče v raném dětství.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vypracování zprávy o vnitrostátních politikách inkluzivního vzdělávání a péče v raném dětství v partnerských zemích, popis inkluzivních strategií, metod a praktik aplikovaných v neformálních předškolních institucích v partnerských zemích, příprava programu školení a organizace tří běhů společného vzdělávání pracovníků partnerských organizací. V rámci projektu vznikne průvodce dobré praxe v inkluzivním vzdělávání, který bude vycházet mj. z hodnocení shromážděných během pilotní fáze v neformálních institucích v partnerských zemích. Na konci projektu bude v Praze zorganizována závěrečná konference pro 100 expertů, výzkumníků a dalších aktérů pracujících v oblasti předškolního vzdělávání z různých zemí EU.

Dne 30. a 31. ledna 2018 se uskutečnilo první mezinárodní projektové setkání v rámci projektu GSA v Praze. Přijeli zástupci organizací z Velké Británie, Polska, Slovenska a Švédska a celkem se setkání zúčastnilo deset osob. V průběhu dvou dnů byly vyjasněny primární cíle celého projektu a úkoly na nadcházející měsíce.

Druhé projektové setkání se uskutečnilo v Leedsu ve Velké Británii 26. a 27. června 2018. Schola Empirica zde prezentovala výsledky průzkumu, jenž probíhal v každé partnerské zemi a jehož cílem bylo zjistit, jaké metody při práci s dětmi z kulturně odlišného nebo sociálně znevýhodněného prostředí používají a s jakými problémy se potýkají zaměstnanci formálních a neformálních předškolních zařízení při navazování spolupráce s cílem podpory dětí a rodičů ve vzdělávacím procesu. Výsledky tohoto průzkumu jsou součástí prvního výstupu projektu.

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Centrum för flexibelt lärande (CFL), Hälsinglands utbildningsförbund (Švédsko) http://www.hufb.se

Tiny Signers (Velká Británie) http://www.tinysigners.co.uk/

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polsko) http://www.san.edu.pl/

Skola dokoran – Wide Open School n. o. (Slovensko) http://www.skoladokoran.sk/