Popis projektu

Erasmus+ GSA (Good Start for All)

Klíčová akce: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Akce: Strategické partnerství

Délka projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Projekt je financován z programu Erasmus + Evropské komise, č. 2017-1-CZ01-KA201-035409.

Tento projekt se zabýval možnostmi spolupráce neformálních vzdělávacích organizací s mateřskými školami s cílem podpořit inkluzi dětí ze sociálně znevýhodněných nebo kulturně odlišných prostředí. Neformálními vzdělávacími organizacemi jsou myšleny nadace, NNO a denní centra pro děti. Předchozí projekt Erasmus+ “Podpora sociálních a emočních dovedností u dětí předškolního věku ze znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí” ukázal, že vzájemná spolupráce těchto dvou subjektů je velmi malá, především co se týče vzájemné pomoci při navázání vztahu s rodiči a dětmi za účelem překonání kulturních, sociálních a emočních bariér při snaze udržet se ve formálních vzdělávacích institucích.

Cílem projektu „Dobrý začátek pro všechny děti“ bylo sdílení inovativních řešení, která jsou založena na nejlepších praxích v partnerských zemích při práci s rodinami a dětmi ze socioekonomicky znevýhodněných nebo kulturně odlišných prostředí. Například podpora migrantů nebo romských rodin, která se zaměřuje na to, aby byly děti připraveny na vstup do formálního vzdělání a aby v něm setrvaly. Projekt se snažil zabránit předčasnému ukončení školní docházky prostřednictvím zapojení sociálně a ekonomicky znevýhodněných dětí již v rané fázi. Společně s našimi partnerskými organizacemi jsme popsali hlavní aktivity, metody, programy a strategie, které jsou v současnosti používané pro podporu ohrožených dětí předškolního věku a jejich rodičů. Dále jsme prozkoumali, jak vybrané metody mohou být přeneseny do jiných zemí. Posílení spolupráce a koordinace mezi zúčastněnými stranami, tedy rodinami, mateřskými školami a neformálními vzdělávacími institucemi, je velmi důležité, aby mohlo být dosaženo vyšší kvality vzdělání a péče v raném dětství.

Mezi hlavní aktivity projektu patřilo vypracování zprávy o vnitrostátních politikách inkluzivního vzdělávání a péče v raném dětství v partnerských zemích, popis inkluzivních strategií, metod a praktik aplikovaných v neformálních předškolních institucích v partnerských zemích, příprava programu školení a organizace tří běhů společného vzdělávání pracovníků partnerských organizací. V rámci projektu vznikl průvodce dobré praxe v inkluzivním vzdělávání, který vychází mj. z hodnocení shromážděných během pilotní fáze v neformálních institucích v partnerských zemích. Na konci projektu byla v Praze zorganizována závěrečná online konference pro experty, výzkumníky a další aktéry pracující v oblasti předškolního vzdělávání z různých zemí EU.

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Centrum för flexibelt lärande (CFL), Hälsinglands utbildningsförbund (Švédsko) http://www.hufb.se

Tiny Signers (Velká Británie) http://www.tinysigners.co.uk/

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polsko) http://www.san.edu.pl/

Skola dokoran – Wide Open School n. o. (Slovensko) http://www.skoladokoran.sk/