Project Description

 Projekt se zaměřuje na zlepšení systémů ECEC (vzdělávání a péče v raném dětství) v partnerských zemích. Cílem je, aby tyto systémy byly inkluzivní, zabránilo se segregaci dětí s poruchou autistického spektra (ASD) do speciálních škol a místo toho byla těmto dětem umožněna stejná příprava pro vstup do vzdělávacího systému. Specificky se jedná o následující body:

  • Umožnit učitelům a učitelkám v mateřských školách získat nutné znalosti a kompetence, aby byli schopní začlenit děti s ASD do aktivit ve třídě;
  • Snížit rozdíly ve výsledcích učení mezi dětmi s a bez ASD.

Ačkoliv na národní úrovni existují různé iniciativy zabývající se stejným tématem, evropská dimenze tohoto pojektu umožňuje sdílení dobré praxe mezi mateřskými školami a specializovanými organizacemi napříč odlišnými regiony EU, přičemž některé z nich jsou pokročilejší než jiné. Zároveň je tím zajištěna reprodukovatelnost a přenositelnost výsledků projektu mezi další školy v EU.

Strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020 zpracovaný Evropskou Unii uznává potenciál předškolního vzdělávání a rané péče pro řešení sociální inkluze a ekonomických výzev, a proto nastavil měřítko, aby zajistil, že přinejmenším 95 % dětí ve věku od 4 let do věku povinné školní docházky se budou účastnit předškolního vzdělávání a rané péče. Tato strategie cílí také na jeden z dalších bodů Evropy 2020, a to snížení předčasného ukončení školní docházky. Pro děti s poruchou autistického spektra představuje předčasné ukončení školní docházky ještě větší problém.

Podle zprávy „Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ vydané Generálním ředitelstvím pro zaměstnání, sociální věci a inkluzi jsou tyto děti méně zastoupené v předškolním vzdělávání kvůli nedostatečně přizpůsobenému prostředí. Tato potřeba inkluzivního vzdělání je reflektována také v Konvenci pro práva osob se zdravotním postižením, která v čl. 24 odst. 2 stanovuje, že osoby se zdravotním postižením by neměly být vyloučeny ze systému všeobecného vzdělávání, což představuje výzvu k přizpůsobení vzdělávacích systémů potřebám všech studentů. Výzkum ukazuje, že učitelé v předškolních zařízeních nepotřebují přímo znalosti a dovednosti týkající se určitého specifického typu zdravotního postižení, aby mohli úspěšně realizovat inkluzivní vzdělávání. Spíše je nutné vybavit je obecnými schopnostmi, kompetencemi a hodnotami, aby byli schopni vyrovnat se s různorodostí žáků ve třídě.

Hlavní aktivity projektu zahrnují přípravu online školení pro učitele mateřských škol, které bude vycházet z identifikace běžných situací ve třídě, ve kterých by tyto kompetence mohly být užitečné. Dále se jedná o vývoj metodické šablony pro systematické pozorování a vzájemnou podporu mezi učiteli. V závěru projektu se uskuteční tři regionální semináře v České republice, Slovinsku a Španělsku, jejichž cílem bude představit výsledky projektu místním autoritám, organizacím pracujícím s dětmi s ASD, univerzitám, školícím organizacím a občanské společnosti. V Belgii bude zorganizována mezinárodní konference, kde budou prezentovány výsledky projektu širšímu publiku z různých zemí EU.

Délka projektu: 2. 10. 2017 – 1. 10. 2019

Událo se:

První setkání partnerů projektu ETTECEC proběhlo 11. ledna 2018 v největším městě Kanárských ostrovů, a to Las Palmas de Gran Canaria. Na závěr jednodenního setkání, v rámci nějž byly specifikovány cíle projektu a úkoly partnerů, připravila Universita Las Palmas de Gran Canaria tiskovou konferenci, které se zúčastnila místní televize TV Gran Canaria. O cílech projektu se tak mohla dozvědět i širší veřejnost.

Dne 19. června 2018 proběhlo druhé projektové setkání ve slovinském hlavním městě Lublani, kde partneři představili výsledky výzkumu, který byl zaměřen na děti s poruchou autistického spektra v mateřských školách. Výzkum obsahoval pozorování prostředí mateřské školy, rozhovory s dětmi, jejich rodiči a učiteli. Na základě výsledků výzkumu byl připraven obsah e-learningové platformy pro učitele v mateřských školách. E-learningová platforma pomůže učitelům při práci s dětmi s poruchami autistického spektra.

Výsledky výzkumu z České republiky, Španělska a Slovinska, jsou ke stažení v PDF (pouze v angličtině) zde: https://ettecec.files.wordpress.com/2018/08/result-of-observation-in-schools_ettecec-project1.pdf

V únoru vznikl první newsletter k projektu. V angličtině jej naleznete zde: https://mailchi.mp/9e6cbb67cd98/ettecec-newsletter?e=493aa32ee6

Více informací o projektu naleznete zde: www.ettecec.eu

Program: Erasmus+

Klíčová akce: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Akce: Strategické partnerství

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Asociación Mi Hijo y Yo (Španělsko) http://asociacionmihijoyyo.org

Svetovalnica za avtizem, specialno pedagoska diagnostika, svetovanje in izobrazevanje, Maja Skrubej Novak s.p. (Slovinsko) www.avtizem.net

PEDAGOSKI INSTITUT (Slovinsko) www.pei.se

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 (Česká republika) http://www.fzsbarr.cz

AUTISME-EUROPE AISBL (Belgie) www.autismeurope.org