Popis projektu

Projekt se zaměřuje na podporu kvality a odbornosti sociální práce s mládeží ohroženou sociální exkluzí (tzv. NEET mládeže – Not in Employment, Education or Training). Cílem projektu je vytvořit platformu zaměřenou na dobrou praxi v oblasti práce s NEET mládeží, která spočívá v síťování sociálních pracovníků, sdílení zkušeností a poznatků a v přenosu dobré praxe ze zahraničí (Spojené království, Švédsko) s důrazem na spolupráci napříč sektory a na podporu evaluace sociální práce. Cílem je tedy prostřednictvím přenosu dobré praxe (ověřených a fungujících programů) ze zahraničí inovovat metody a způsoby práce s mladými lidmi se ztíženým uplatněním na pracovním trhu v ČR.

Hlavní příčinou vysokého počtu NEET mládeže zejména propast mezi vzděláváním a praxí, nedostatek školení k získání rekvalifikace a pasivita samotné mládeže. NEETs často také pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí, kde “normální je nepracovat”. Absentují u nich pracovní návyky, motivace k práci, pochopení významu práce. Jinou příčinou existence skupiny NEETs je inflace vzdělání, problém over-educated absolventů, kteří hledají odpovídající uplatnění v regionech s vysokou nezaměstnaností. Příčinou je i nekompatibilita požadavků pracovního trhu a nastavení školského systému. V neposlední řadě je i nepodchycení (resp. promeškání) klíčových okamžiků v životě mladého člověka, které mohou ovlivnit jeho další vztah k práci. Výše zmíněné aspekty přináší pro mladé lidí další rizika: chudobu, zhoršení fyzického a duševního zdraví a zvýšené riziko asociálního chování, včetně zvýšeného rizika trestné činnosti a drogové závislosti. Tyto následky mohou vést k dalšímu sociálnímu a pravděpodobnému celoživotnímu vyloučení.

Mezi cíle a aktivity projektu patří zejména:

  • vytvoření platformy NEET s cílem zvýšit kompetence pracovníků NNO a veřejné správy,
  • přenos funkčních modelů mezirezortní a meziinstitucionální spolupráce, které budou vycházet z domácí a zahraniční dobré praxe (UK, Švédsko),
  • zapojení sociálních pracovníků z různých organizací, institucí a resortů formou workshopů, diskusí a mezinárodních setkání zaměřených na nastavení spolupráce mezi různými zainteresovanými subjekty,
  • zpracování návrhu na vytvoření funkčních modelů spolupráce mezi aktéry v práci s NEETs na základě přenosu nejlepší zahraniční praxe do českých podmínek,
  • vytvoření vhodných evaluačních nástrojů a nastavení jejich formativních dopadů vzhledem ke zvýšení kvality a odbornosti sociální práce,
  • nastavení a odzkoušení funkčních schémat spolupráce mezi různými zainteresovanými aktéry v řešení situace ohrožené mládeže v městěch Chomutov, Prachatice a Ostrava,
  • vytvoření webové aplikace pro podporu síťování pracovníků NNO a veřejné správy v oblasti práce s NEETs.

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018
Projekt „Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET)“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001137)

Událo se:

7.-8. března 2017 proběhlo v Praze první dvoudenní setkání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, které se zapojili do projektu. Setkání bylo věnováno představení hlavních cílů a aktivit projektu, seznámení se s představiteli neziskových organizací a OSPODů, kteří se věnují práci s rizikovou mládeží. V rámci workshopu jsme specifikovali hlavní potíže v práci s NEET mládeží v ČR  a možnosti řešení těchto překážek pomocí vzájemné spolupráce různých aktérů. Setkání se zúčastnilo 27 představitelů z různých měst a regionů ČR.

23.-24. května 2017 proběhlo v Praze druhé dvoudenní setkání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Setkání bylo věnováno představení zahraničních partnerů projektu: organizaci Youth Association, UK a Spanga-Tensta městkou část Stockholmu. Účastníci měli možnost společně prodiskutovat specifika sociální práce s NEET mládeží v Anglií a ve Švédsku.

Třetí pracovní setkání ve Stockholmu, Švédsko (11.-15. 9. 2017):

V září 2017 proběhla studijní cesta do Švédska, jejímž cílem byla výměna zkušeností sociálních pracovníků, kteří pracují s mladými lidmi ohroženými sociální exkluzí. Většina setkání se konala v oblasti Spånga-Tensta, což je předměstí Stockholmu, kde žijí převážně přistěhovalci. Zajímavé je, že vedlejší čtvrť Kista je největším IT centrem ve Švédsku s přezdívkou „Stockholmské Sillicon Valley“, takže zde dochází k zajímavé symbióze. Jinak ale žijí přistěhovalci od zbytku společnosti dost odděleně, i když snahám o integraci je věnováno maximální úsilí.

Začali jsme diskusemi se zaměstnanci JobbTorgu, což je jakýsi municipální doplněk k úřadům práce. Mladým lidem se zde věnují kouči a poradci, kteří jim pomáhají s výběrem vhodného zaměstnání. Zároveň je možnost navštěvovat různé rekvalifikační kurzy, popř. kurzy švédštiny. Na rozdíl od úřadů práce jsou JobbTorgy pružnější a méně byrokratické, zaměřené více na sociální práci. Velmi nás inspirovalo, že pro své klienty dokáží zařídit zaměstnání na projektech pro místní radnice. Zajímavé výsledky má projekt SIG, který je zaměřený na práci s mládeží s kriminální minulostí. Cílem je pomoci nastartovat nový život bez zločinu. Podle sociálních pracovníků je klíčové hlavně dokončení základního vzdělání a pomoc se získáním kvalifikace, což těmto mladým lidem většinou chybí.

Dále jsme navštívili volnočasové centrum pro mládež Tech Yard, kde nás přivítal mladý muž původem ze Somálska narozený však již ve Švédsku, se kterým vedeme nejdříve zajímavou debatu o identitě přistěhovalců ve druhé generaci, pak už se ale věnujeme vlastní náplni instituce, v jejímž čele stojí. Centrum má kromě běžných volnočasových aktivit pro mladé lidi zajímavé plány v oblasti popularizace vědy, hlavně IT. Mají navázanou spolupráci s univerzitami nejen ve Švédsku, ale i v USA. Když k tomu přičteme to, že se toto centrum nachází poblíž vysokoškolských kolejí, které byly nedávno otevřeny v rámci integračních snah a které nabízejí cenově výhodné ubytování pro Stockholmské studenty, tak není vyloučeno, že tam někdy v budoucnosti vznikne nějaký nový start-up.

Většinu času jsme strávili v budově místní školy, ve které ale neprobíhá pravidelná výuka. Škola byla zrušena, aby zdejší děti, převážně z přistěhovaleckých rodin, navštěvovali školy v jiných částech města za účelem lepší integrace do švédské společnosti.  Nyní v tomto rozsáhlém objektu pro více než tisíc žáků probíhají kurzy švédštiny a další vzdělávání pro nově příchozí, večer např. kroužky pro děti, jejichž cílem je pomoc dětem s domácími úkoly. To je velký přínos pro děti, jejichž rodiče mají omezenou znalost švédštiny. Rodiče se toho mohou zúčastnit také, což by jim mělo pomoci v jejich vlastní jazykové výuce. Během návštěvy jedné takové hodiny jsme si ale všimli, že toho příliš nevyužívají. Možnost lépe poznat děti z přistěhovaleckých rodin si ale pochvalovali švédští dobrovolníci všech věkových kategorií, od studentů až po důchodce, kteří dětem pomáhají. Ve čtvrti Tensta se nachází také galerie (Tensta Konsthall), jejímž cílem je propojovat, což se jí docela daří, protože je prý navštěvovaná i návštěvníky z jiných čtvrtí Stockholmu.  Výstavy, kterým se tu dává prostor, se většinou týkají migrace a osobní zkušenosti s ní. Kromě toho zde funguje příjemná kavárna, kterou vede eritrejská rodina, jejichž eritrejské pokrmy jsme měli možnost ochutnat.

Aktivity školy se brzy načas přesunou do vedlejšího objektu knihovny, protože škola projde rozsáhlou rekonstrukcí. O novém využití školy se zatím stále ještě diskutuje, pravděpodobně však bude sloužit večerní škole pro dospělé nebo nějakým dalším kurzům Stockholmské univerzity. Tato škola se však stala výborným zázemím pro naše debaty o švédském sociálním systému a prezentaci rodičovských programů. Švédským partnerům jsme také představili naše aktivity. V rámci těchto debat jsme našli mnoho inspirací, z nichž některé snad využijeme při naší práci doma.

11.-12. října 2017 proběhlo v Praze čtvrté dvoudenní setkání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V rámci tohoto setkání navázali tito pracovníci na zkušenosti ze Švédska a připravili plán své činnosti na nadcházející měsíce. Tyto plány byly vytvořeny ve skupinách podle organizací. Jejich cílem je dosažení kvalitnější práce s klienty a snížení počtu NEET mládeže, například prostřednictvím navázání spolupráce s místními aktéry – OSPOD, NNO, zaměstnavatelé apod. Na čtvrté pracovní setkání přijelo celkem 20 účastníků.

V průběhu března a dubna se uskutečnily tři workshopy, a to v Praze, v Orlové a v Chomutově. Cílem těchto jednodenních workshopů bylo v menší skupině prodiskutovat vývoj a další průběh jednotlivých aktivit a projektů zaměřených na různé formy sociální práce v podpoře NEET mládeže, které byly vytvořeny na základě zkušeností získaných ve Švédsku. Většina těchto aktivit je realizována bez problémů, v jiných se objevily problémy spojené např. s neochotou vedení přistoupit na některé změny v rámci organizace.

Páté evaluační setkání projektu se konalo v Praze 11. a 12. června 2018. Během něj se všichni zúčastnění domluvili na tom, co je potřeba dopracovat na jednotlivých plánech a k evaluaci aktivit. Klíčovým bodem programu však bylo vytvoření databáze pojmů a projektů, které se vztahují k sociální práci zaměřené na NEET mládež. Účastníci setkání dostali za úkol definovat takové pojmy, které jsou užitečné, a také projekty, které představují dobrou praxi.

Závěrečné setkání projektu proběhlo 23. října 2018 v Praze. Zúčastnili se jej partneři projektu, pracovníci organizací zaměřených na sociální práci s dětmi a mládeží, jako jsou nízkoprahová centra, azylové domy nebo Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), studenti oborů sociální práce i širší veřejnost. Zahraničním hostem setkání byla Anne Marie Flood, která je koordinátorkou evropských projektů ve Stockholmské městské části Spånga Tensta. Na setkání byla také představena online platforma s názvem Sociální práce s dětmi a mládeží, která je jedním z výstupů projektu a je určená nejen sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, ale také široké veřejnosti. Platforma je dostupná na adrese: http://socwiki.cz/
Celý průběh setkání je zanesen v tiskové zprávě.

logo-opz-barevne-anglicky