Popis projektu

Od ledna 2009 realizovala SCHOLA EMPIRICA ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci projekt „Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“ ve Středočeském a v Plzeňském kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol pracujících s mládeží ohroženou kriminální delikvencí a sociální exkluzí, kteří jsou přímo zodpovědní za přípravu a realizaci preventivních programů a projektů, ale i pracovníkům, pro které je prevence kriminality mladistvých součástí pracovní náplně.

Vzdělávání probíhalo formou dvoudenních školení, rozdělených na část praktickou a teoretickou. Hlavními tématy školení byly programy pro ohrožené děti a mládež, reintegrační programy, spolupráce školy s rodinou, pracovníky veřejné správy a policií.

Kriminalita (dlouhodobě) roste i přesto, že se na její prevenci zaměřuje stále více projektů a programů, stejně tak vzrůstá počet sociálně vyloučené mládeže, která má často omezený přístup ke vzdělání a následně na trh práce. Vyšší efektivity preventivních aktivit je možné dosáhnout pouze prostřednictvím systematického přístupu k prevenci kriminality a sociálnímu vyloučení. To znamená sledováním měnící se situace a následnou analýzou nově vznikajících problémů, plánováním dlouhodobých preventivních aktivit a včasnou intervencí. Důraz je potřeba také klást na přísnou realizaci naplánovaných aktivit, předvídání problémů při realizaci a hodnocení aktivit.

Jedním z cílů vzdělávání bylo přispět ke změně přístupu k preventivní práci z orientace na krátkodobé aktivity řešící akutní problém na systematický přístup, který zahrnuje analýzu problému i plánování udržitelných a propojených aktivit.

Akreditované kurzy:

Vzdělávací program „Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality“ akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 11 737/2013-201-199

“Chtěla bych Vám moc poděkovat za velmi příjemně strávený čas. Toto školení mi umožnilo útěk z každodenní reality a také dobití energie a chuti do další práce. Pokud bude možnost zúčastnit se dalšího školení, ráda bych jí využila.”
“Děkuji za skvěle odvedenou práci všem přednášejícím, přeji hodně úspěchů v pořádání dalších kurzů.”
“Velmi děkujeme s kolegyní za možnost zúčastnit se Vašeho školení. Bylo pro nás přínosné, podnětné a načerpaly jsme tam i pozitivní energii do naší náročné školní a výchovné práce. Způsob, jakým jste školení připravili i jeho průběh, kdy jste propojili teoretickou část s praktickým využitím, je výborný. Těšíme se na další.”