Podpora terénních pracovníků

Vyvíjíme metodický modul Dobrého začátku pro sociální a terénní pracovníky, abychom jim pomohli účinně podporovat rodičovské dovednosti. Cílem této inovace je doplnit běžnou sociální práci o podporu rodičů ve výchově a ve zlepšování vztahu s jejich dětmi. Vyhodnocení, které probíhá v rámci tohoto projektu, je součástí mezinárodního projektu Univerzity v Oxfordu a Univerzity v Kapském Městě, který je též podpořen Světovou zdravotnickou organizací a organizací UNICEF. Schola Empirica tak přispívá ke generování obrovského mezinárodního vzorku dat s cílem zlepšování globálních programů na podporu rodičovství a omezování násilí na dětech.

V rámci projekt Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí vznikla platforma pro sdílení poznatků a zkušeností mezi sociálními službami, které se věnují znevýhodněným dětem a mládeži socwiki.cz Dvouletý projekt umožnil sociálním a terénním pracovníkům napříč různými institucemi (OSPOD, nízkoprahové kluby, azylové domy atd.) vyjet do Švédska a seznámit se s tamější praxí. Účastníci výjezdu pak získané poznatky přizpůsobili českému prostředí a začali je využívat ve své vlastní práci s tak zvanou mládeží NEET (not in education, employment or training). Zůstali nadále v kontaktu a díky tomu vznikla tato platforma odborníků pro výměnu zkušeností a dobré praxe. Jsou zde popsány vyzkoušené inovace, praxe i výzkumné projekty. Platforma je živá a stále ji aktualizujeme o další inovace v této oblasti. Pokud víte o zajímavém projektu, který by na platformě neměl chybět, kontaktujte nás garanta projektu: mazak@scholaempirica.org

Práce s NEET mládeží

Zaměřujeme se na analýzu inovativních programů pro úspěšnou integraci mladých lidí do společnosti a jejich bezproblémový vstup na trh práce. Ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti v ČR a zahraničí zkoumáme příčiny sociálního vyloučení a metody vedoucí ke snížení potíží mladých lidí při hledání pracovního uplatnění, jako jsou např. nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, programy pro rizikovou mládež, programy pro ohrožené děti a mládež, reintegrační programy, spolupráce školy s rodinou, pracovníky veřejné správy a policií.

Další informace jsou také k nahlédnutí v projektech Síťování pracovníků pro výměnu dobré praxe v práci s mládeží ohroženou sociální exkluzí (NEET) a také Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí.

Práce s rodinou

Inovace se zaměřuje na zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi a zlepšení výchovných procesů v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Tyto rodiny se často potýkají s celou řadou problémů od nekvalitního či předraženého bydlení přes míru placené práce v domácnosti až po zadluženost a exekuce. Z těchto důvodů už v rodinách často fungují sociální pracovníci, ale zaměřují se spíše na problémy s bydlením a financemi než na správnou výchovu a vztahy mezi rodiči a dětmi. Cílem inovace je tedy doplnit už probíhající sociální práci o vedení rodičů k lepšímu a na pozitivním přístupu založenému vztahu k jejich dětem.

Sociální (terénní) pracovník má být schopen napomáhat rodičům při kontrole chování jejich dětí a současně mezi nimi podporovat a pěstovat zdravé vztahy. Navazuje s rodiči vztah založený na důvěře a je jim oporou ve výchovných otázkách.

Navržená inovace cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých dalších běžných povinností dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak podpořit pouze na základě pozitivní zpětné vazby tzv. dovednost serve-return u rodičů (tj. poskytovat dítěti pozitivním způsobem okamžitou zpětnou vazbu) a další rodičovské dovednosti. Inovace vychází ze dvou zahraničních „evidence-based“ konceptů, které kombinuje: program FIND a program IncredibleYears.

Celkové změny chce inovace dosáhnout skrze změnu struktury poskytované sociální služby rodině. V rámci dosavadní poskytované služby/zakázky bude sociální pracovník poskytovat rodiči nově také zpětnou vazbu zaměřenou na podporu „serve return“, kdy bude oceňovat a stručně komentovat správné, žádoucí prvky výchovy a komunikace rodiče k dítěti. Je prokázáno, že bezprostředním poukázáním na proběhlé pozitivní jednání rodiče se může upevňovat jeho návyk a další motivace jej provést v budoucnosti znovu.

STAVĚNÍ DOMU PODPORY

Sociální pracovník s pomocí rodičů buduje pro ně a jejich děti „Dům podpory“, aby ukázal, proč je pro rodiče důležité vybudovat pevný a jistý vztah se svými dětmi.

  • Zdi symbolizují přímé a zdravé interakce ve vztahu rodič-dítě, tedy trávení společného času ve dvou s dítětem, budování jazykových dovedností, mluvení o pocitech, chválení a podpora dobrého chování.

Tyto zdi tvoří základ pro dobré rodičovství. Jsou nejdůležitější částí celého programu.

  • Když se přesuneme na střechu, zaměříme se zde na stanovení limitů, na ustanovení pravidel tohoto domu a na řešení nežádoucího chování.

Pokud se rodiče soustředí jen na starosti o střechu – vytváření pravidel, disciplína a trestání svých dětí, aniž by budovali silné zdi, dům spadne. Zborcení se projevuje tím, že děti jsou nejisté, mají tendenci zlobit a rodiče se budou cítit stresovaní a nešťastní.

Pokud rodiče tráví více času budováním dobrých vztahů se svými dětmi, často potřebují trávit méně času zvládáním jejich nežádoucího chování.

Čím více času rodiče tráví hraním si s dětmi a čím více je chválí, tím méně budou děti zlobit a dožadovat se pozornosti nežádoucím chováním.

Tyto dovednosti vedou k tomu, že se obě strany, rodiče i děti, cítí podporované a milované a rodiče jsou méně stresovaní.