Popis projektu

Cílem projektu je umožnit rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a realizovat v mateřských školách funkční inkluzivní výchovu a vzdělávání. Inkluzivní přístup zahrnuje nutně také spolupráci MŠ s rodiči a dalšími aktéry z řad výchovně-vzdělávacích a sociálních služeb. Projekt je odborně garantován a založen na ověřené inkluzivní metodice “Dobrý začátek” (Incredible Years) zaměřené na rozvoj sociálních, emočních a kognitivních kompetencí dětí v programech pro učitele a vychovatele, rodiče a děti. Metodika je v zahraničí rozvíjena a ověřována přes 30 let. Schola Empirica s ní v českých MŠ pracuje od roku 2011, dosud jsme v metodice vyškolili cca 250 učitelek MŠ a aktivity metodiky byly realizovány a hodnoceny v cca 100 MŠ. Celkové hodnocení metodiky ze strany učitelek bylo velmi pozitivní.

V rámci projektu  vznikne 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů v tématech:

a) Individualizace vzdělávání v MŠ (zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností)

b) Práce s dvouletými dětmi

c) Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ, založených na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice Dobrý začátek.

Regionální centrum kolegiální podpory vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi o uvedených tématech.

Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání „Dobrý začátek“, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi. Organizuje pravidelná měsíční odborná setkání pedagogů a umožňuje sdílení dobré praxe a náslechy ve třídách.

Ve školním roce 2017/2018 byly do projektu zapojeny první tři mateřské školy ze třech různých krajů v ČR.

 • MŠ Dobroměřice (Ústecký kraj),
 • MŠ Mozaika Jihlava (kraj Vysočina)
 • MŠ Měřičkova Brno (Jihomoravský kraj).

Ve školním roce 2018/2019 se zapojily další tři mateřské školy:

 • MŠ Kytička Liberec (Liberecký kraj)
 • MŠ Albertova Hradec Králové (Hradecký kraj)
 • MŠ K Polabinám 626, Pardubice (Pardubický kraj)

Ve školním roce 2019/2020 se nově zapojily další tři mateřské školy:

 • MŠ Merklín – Plzeňský kraj
 • MŠ Třeboň – Jihočeský kraj
 • MŠ Velíšská Vlašim – Středočeský kraj

V letošním školním roce 2020/2021 se nově připojí poslední tři MŠ.

 • MŠ Zlín Potoky – Zlínský kraj
 • MŠ Špálova Ostrava – Moravskoslezský kraj
 • MŠ Mikulovice-okres Jeseník – Olomoucký kraj

Projekt směřuje k tomu, aby se postupně centrum a jeho experti stali nositeli a lektory metodiky Dobrý začátek ve svém regionu, za roky tedy 4 vznikne 12 center v různých krajích ČR.

Další informace o metodické podpoře a vzdělávání pedagogů naleznete v sekci mateřských škol

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí “Dobrý začátek”, reg.č CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Termín realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021


Událo se:

26. 9. 2017 proběhlo v Praze setkání vedoucích Center kolegiální podpory. Byla zhodnocena první odborná setkání CKP, která se uskutečnila v průběhu září 2017. Následně byla v rámci metodické podpory představena metodika “Dobrý začátek” a principy budování vztahu s dětmi, budování vztahu a komunikace s rodiči a adaptační proce. Tohoto setkání se zúčastnilo 6 ředitelek a učitelek mateřských škol.

Během dnů 21. a 22. listopadu 2017 se v Telči uskutečnilo setkání vedoucích Center kolegiální podpory (CKP) v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí “Dobrý začátek”, kterého se zúčastnilo šest ředitelek a učitelek mateřských škol z Jihomoravského a Ústeckého kraje a z kraje Vysočina. Pod vedením metodiček a odborného garanta ze Schola Empirica se věnovaly tomu, jak úspěšně spolupracovat s rodiči, jak budovat pozitivní vztah s dětmi a jak vést děti ke vzájemné spolupráci např. při hře s legem.

Ve dnech 21. a 22. února 2018 se uskutečnilo další školení metodiky Dobrý začátek pro centra kolegiální podpory „Dobrý začátek“. Tentokrát byl do programu zahrnutý i mentoring, který měl podpořit samotné učitelky v uvědomění si vlastních kvalit a ve schopnosti předávat metody Dobrého začátku dalším kolegyním. Kromě toho uvažovaly nad tím, co by pro ně bylo přínosné v jejich dalším osobnostním, ale i profesním rozvoji. Školení se zúčastnilo 23 učitelek.

V termínu 11. – 16. 3. 2018 se uskutečnila zahraniční stáž projektu v Centru pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI),  Bangorská Univerzita ve Walesu a ve vybraných mateřských školách. Účastníci stáže se dozvěděli více o kurikulu pro děti v raném věku, které se nazývá Foundation Phase a je zavedeno ve všech veřejných školkách ve Walesu. Stáže se zúčastnilo 20 pedagogů ze tří stávajících CKP.

Další setkání odborné platformy na národní úrovni, kterou tvoří vedoucí experti stávajících CKP s metodickou podporou Scholy Empiricy, proběhlo 3. a 4. dubna 2018. V rámci něj byla podrobněji diskutována klíčová témata metodiky Dobrý začátek. Kromě toho vedoucí center prezentovaly vlastní pokroky a ukázaly, že se jim úspěšně daří uplatňovat jednotlivé metody Dobrého začátku.

Dne 12. června 2018 se opět konalo setkání odborné platformy na národní úrovni v Praze. Na toto setkání byly pozvány také vedoucí tří nových center z Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje, která začnou působit od září. Tyto nové vedoucí přijely, aby nasbíraly inspiraci od svých již zkušenějších kolegyň. Stávající vedoucí tak dodaly těm novým větší sebedůvěru a jistotu v dalším konání. Zároveň byly na setkání diskutovány i běžné problémy při práci s dětmi i s rodiči. Na setkání přijelo celkem 10 ředitelek a učitelek mateřských škol.

Spolupracující organizace – seznam dosud zapojených MŠ:

 • MŠ Mozaika Jihlava (Kraj Vysočina)
 • Mateřská škola Dobroměřice (Ústecký kraj)
 • Mateřská škola Brno, Měříčkova 46 (Jihomoravský kraj)
 • MŠ Kytička (Liberecký kraj)
 • MŠ Albertova (Královéhradecký kraj)
 • MŠ K Polabinám 626 (Pardubický kraj)
 • MŠ Merklín – Plzeňský kraj
 • 3. MŠ Třeboň – Jihočeský kraj
 • MŠ Velíšská Vlašim – Středočeský kraj
 • MŠ Zlín Potoky – Zlínský kraj
 • MŠ Špálova Ostrava – Moravskoslezský kraj
 • MŠ Mikulovice-okres Jeseník – Olomoucký kraj