Popis projektu

Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Projekt se zaměřuje na podporu inkluzivního předškolního vzdělávání v Roudnici nad Labem, ve Štětí a v Krupce. Jedním z cílů je podpořit začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do kolektivu mateřské školy, tedy podpořit školní docházku dětí, navázat spolupráci s jejich rodiči a umožnit dítěti (a celé rodině) hladký vstup a adaptaci v mateřské škole. S tím souvisí prohloubení spolupráce vzdělávacích a sociálních služeb (zejm. mateřských škol, neformálních vzdělávacích center, sociálně aktivizačních služeb) a zefektivnění spolupráce tím, že se stane každodenní součástí jejich práce a bude do ní zahrnuta rodina.

Inkluzivní přístup však neznamená pouze orietnaci na znevýhodněné děti; naopak, týká se každého dítěte. Znamená to individualizovaný přístup a vztahování se k dítěti, protože každé má jiné podmínky, schopnosti, nadání, potřeby a potíže. Tento projekt podporuje pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání v inkluzivním přístupu k dětem. Je založen na ověřené inkluzivní metodice Dobrý začátek (Incredible Years) zaměřené na rozvoj sociálních, emočních a kognitivních kompetencí dětí v programech pro učitele a vychovatele, rodiče a děti. Metodika je v zahraničí ověřována přes 30 let a Schola Empirica s ní v českých MŠ pracuje od roku 2011.

Projekt se zaměřuje na tyto hlavní skupiny a aktivity:

 1. rozvoj učitelů a vychovatelů v předškolním vzdělávání
  • vzdělávání v tématech inkluze a mulitkulturality
  • vzdělávací program DVPP v ověřené inkluzivní metodice „Dobrý začátek“ pro věkovou skupinu 2-7 let a dlouhodobá metodická podpora odborníky
  • poskytnutí metodiky pro práci s rodiči
  • dlouhodobá cílená diskuse k pojmenování a odkrytí jejich postojů s přístupů v pedagogické práci a vedení pedagogů k seberefexi
  • sdílení zkušeností a zahraniční stáž
 2. rozvoj rodičů:
  • vzdělávání v oblasti rané péče (rodičovské dovednosti)
  • diskusi a analýzu jejich postojů a vzorců chování s cílem zlepšení jejich výchovných strategií vůči dítěti i celkovému dopadu na vývoj lidského společenství
 3. rozvoj přeškolních dětí, tj. podpora pedagogické práce s předškolními dětmi, kdy je důraz kladen na aplikaci metodiky inkluzivního vzdělávání a podporu jejich sociální a emoční adaptability.

Událo se:

17.-18. ledna 2017 proběhl v Praze první běh školení DVPP programu „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí  předškolního věku“. Školení se zúčastnilo celkem 17 pedagogických pracovnic z partnerských mateřských škol v Roudnici nad Labem, Krupky a Štětí. Do školení se zapojily i tři sociální pracovnice partnera projektu Romano Jasnice.

Další termíny školení:

21.- 22. února 2017 v Praze – úspěšně proběhl s účasti 15 učitelek partnerských mateřských škol a jedné pracovnice v sociálních službách Romano Jasnice.

3.- 4. března 2017 v Krupce proběhlo školení učitelek  a učitelů MŠ  a ZŠ.  Dvoudenního školení se zúčastnilo celkem 18 účastníků.

11.- 12. dubna 2017 proběhlo školení učitelek MŠ v Praze. Školení se zúčastnilo 13 učitelek partnerských MŠ,  dvě sociální pracovnice z Romano Jasnice a dvě pracovnice Farní Charity z Roudnice nad Labem.

V květnu a červnu 2017 probihaly konzultace v spolupracujících MŠ a setkání sociálních pracovníků k tématu podpory rodičovských dovedností.

V období zářílistopad 2017 se uskutečnily další čtvrtletní konzultace s pedagogy, školními asistentkami a sociálními pracovníky. Tématem byla dosavadní realizace metodiky a problémy, které nastávají při její implementaci. Dále bylo diskutováno zapojení rodičů a podpora rodičovských dovedností.

Stáž ve Walesu

26.-30. března 2017 navštívilo 17 účastnic projektu Centrum pro Empiricky Ověřenou Ranou Intervenci při Bangorské Univerzitě ve Walesu. Učitelky partnerských MŠ a sociální pracovnice z Romano Jasnice měly možnost se zúčastnit odborných přednášek na Univerzitě, navštívit zařízení předškolního vzdělávání  a pozorovat přímou práci s dětmi.

1.-6. října 2017 se stáže ve Walesu zúčastnilo dalších 17 účastnic projektu. V Centru pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) na Bangorské univerzitě se dozvěděly více o metodice Incredible Years. Pod vedením lektorek Rhian Gwin a profesorky Judy Hutchings se naučily, jak používat maňásky při práci a komunikaci s dětmi. Kromě toho navštívily také zařízení předškolního vzdělávání a měly tak možnost sledovat práci s dětmi v praxi.

Ve školním roce 2017-2018 probíhaly návazné worskopy s pedagogy a asistenty zapojených mateřských škol k jednotlivým aspektům metodiky Dobrý začátek. Zároveň probíhá průběžné doškolování nových pedagogů v uvedené metodice.

Ve školním roce 2018-2019 působí v každé zapojené mateřské škole interní mentoři, kteří se věnují kolegiální podpoře pedagogů a asistentů v metodice Dobrý začátek podporující sociální a emoční dovednosti předškolních dětí.

Metodika „Dobrý začátek“ se zakládá na inkluzivních přístupech (podpora pochopení mezi učiteli, rodiči a dětmi, odstranění komunikačních bariér, rozvoj porozumění a tolerance, přijímání odlišností) a definuje konkrétní aktivity a metody k realizaci těchto principů. Nespornou výhodou metodiky „Dobrý začátek“ je její nenáročnost, která umožňuje plynulé a okamžité uvedení do praxe a její ověřená vysoká míra účinnosti.

Partnery a spolupracujími organizacemi projektu jsou:

 • MŠ Písnička Krupka
 • MŠ Sluníčko Roudnice n. Labem
 • MŠ Štětí
 • Romano Jasnica (Krupka, Štětí)
 • Farní charita (Roudnice n. Labem)