Popis projektu

 Projekt se zaměřuje na zlepšení systémů ECEC (vzdělávání a péče v raném dětství) v partnerských zemích. Cílem je, aby tyto systémy byly inkluzivní, zabránilo se segregaci dětí s poruchou autistického spektra (ASD) do speciálních škol a místo toho byla těmto dětem umožněna stejná příprava pro vstup do vzdělávacího systému. Specificky se jedná o následující body:

  • Umožnit učitelům a učitelkám v mateřských školách získat nutné znalosti a kompetence, aby byli schopní začlenit děti s ASD do aktivit ve třídě;
  • Snížit rozdíly ve výsledcích učení mezi dětmi s a bez ASD.

Ačkoliv na národní úrovni existují různé iniciativy zabývající se stejným tématem, evropská dimenze tohoto pojektu umožňuje sdílení dobré praxe mezi mateřskými školami a specializovanými organizacemi napříč odlišnými regiony EU, přičemž některé z nich jsou pokročilejší než jiné. Zároveň je tím zajištěna reprodukovatelnost a přenositelnost výsledků projektu mezi další školy v EU.

Strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020 zpracovaný Evropskou Unii uznává potenciál předškolního vzdělávání a rané péče pro řešení sociální inkluze a ekonomických výzev, a proto nastavil měřítko, aby zajistil, že přinejmenším 95 % dětí ve věku od 4 let do věku povinné školní docházky se budou účastnit předškolního vzdělávání a rané péče. Tato strategie cílí také na jeden z dalších bodů Evropy 2020, a to snížení předčasného ukončení školní docházky. Pro děti s poruchou autistického spektra představuje předčasné ukončení školní docházky ještě větší problém.

Podle zprávy „Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ vydané Generálním ředitelstvím pro zaměstnání, sociální věci a inkluzi jsou tyto děti méně zastoupené v předškolním vzdělávání kvůli nedostatečně přizpůsobenému prostředí. Tato potřeba inkluzivního vzdělání je reflektována také v Konvenci pro práva osob se zdravotním postižením, která v čl. 24 odst. 2 stanovuje, že osoby se zdravotním postižením by neměly být vyloučeny ze systému všeobecného vzdělávání, což představuje výzvu k přizpůsobení vzdělávacích systémů potřebám všech studentů. Výzkum ukazuje, že učitelé v předškolních zařízeních nepotřebují přímo znalosti a dovednosti týkající se určitého specifického typu zdravotního postižení, aby mohli úspěšně realizovat inkluzivní vzdělávání. Spíše je nutné vybavit je obecnými schopnostmi, kompetencemi a hodnotami, aby byli schopni vyrovnat se s různorodostí žáků ve třídě.

Hlavní aktivity projektu zahrnují přípravu online školení pro učitele mateřských škol, které bude vycházet z identifikace běžných situací ve třídě, ve kterých by tyto kompetence mohly být užitečné. Dále se jedná o vývoj metodické šablony pro systematické pozorování a vzájemnou podporu mezi učiteli. V závěru projektu se uskuteční tři regionální semináře v České republice, Slovinsku a Španělsku, jejichž cílem bude představit výsledky projektu místním autoritám, organizacím pracujícím s dětmi s ASD, univerzitám, školícím organizacím a občanské společnosti. V Belgii bude zorganizována mezinárodní konference, kde budou prezentovány výsledky projektu širšímu publiku z různých zemí EU.

Délka projektu: 2. 10. 2017 – 1. 10. 2019

Událo se:

První setkání partnerů projektu ETTECEC proběhlo 11. ledna 2018 v největším městě Kanárských ostrovů, a to Las Palmas de Gran Canaria. Na závěr jednodenního setkání, v rámci nějž byly specifikovány cíle projektu a úkoly partnerů, připravila Universita Las Palmas de Gran Canaria tiskovou konferenci, které se zúčastnila místní televize TV Gran Canaria. O cílech projektu se tak mohla dozvědět i širší veřejnost.

Dne 19. června 2018 proběhlo druhé projektové setkání ve slovinském hlavním městě Lublani, kde partneři představili výsledky výzkumu, který byl zaměřen na děti s poruchou autistického spektra v mateřských školách. Výzkum obsahoval pozorování prostředí mateřské školy, rozhovory s dětmi, jejich rodiči a učiteli. Na základě výsledků výzkumu byl připraven obsah e-learningové platformy pro učitele v mateřských školách. E-learningová platforma pomůže učitelům při práci s dětmi s poruchami autistického spektra.

Výsledky výzkumu z České republiky, Španělska a Slovinska, jsou ke stažení v PDF (pouze v angličtině) zde: https://ettecec.files.wordpress.com/2018/08/result-of-observation-in-schools_ettecec-project1.pdf

V únoru vznikl první newsletter k projektu. V angličtině jej naleznete zde: https://mailchi.mp/9e6cbb67cd98/ettecec-newsletter?e=493aa32ee6

Více informací o projektu naleznete zde: www.ettecec.eu

Program: Erasmus+

Klíčová akce: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

Akce: Strategické partnerství

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Asociación Mi Hijo y Yo (Španělsko) http://asociacionmihijoyyo.org

Svetovalnica za avtizem, specialno pedagoska diagnostika, svetovanje in izobrazevanje, Maja Skrubej Novak s.p. (Slovinsko) www.avtizem.net

PEDAGOSKI INSTITUT (Slovinsko) www.pei.se

Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou při PedFUK, Praha 13, Mohylová 1964, (Česká republika) www.slunickofms.cz

AUTISME-EUROPE AISBL (Belgie) www.autismeurope.org