Popis projektu

Náš projekt v rámci programu Erasmus+: “Podpora sociálních a emočních dovedností u dětí předškolního věku ze znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí” byl označen jako “Success Story” podle hodnocení expertů Generálního Ředitelství pro Vzdělávání, Mládež, Kulturu a Sport Evropské Komise. (viz Brožura Pečeť kvality 2017)

Mnoho současných vzdělávacích systémů napříč Evropou nemá odborné znalosti a vhodné metodické nástroje k řešení specifických potřeb u dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. V důsledku toho se často s dětmi pracuje způsobem, který pouze prohlubuje jejich znevýhodnění.

Z tohoto důvodu SCHOLA EMPIRICA zahájila realizaci dvouletého projektu (září 2014 – srpen 2016) zacíleného na rozvoj, implementaci a šíření inkluzivních vzdělávacích strategií k řešení potřeb předškolních dětí ze sociálně slabého či kulturně odlišného prostředí. Projekt je financován z programu Erasmus + Evropské komise, č. 2014-1-CZ01- KA201-001988.

Mezi hlavní aktivity projektu patří srovnávací analýza politik a systémů předškolního vzdělávání (tzv. ECEC – Early Childhood Education and Care) v partnerských zemích projektu, průzkum předškolních dětí zjišťující potřeby učitelů/učitelek mateřských škol v různých zemích, vývoj inkluzivní metodiky pro děti předškolního věku, výcvik 20ti učitelů/učitelek mateřských škol a jejich dalších zaměstnanců, realizaci aktivit pro děti v předškolních zařízeních (3 předškolní zařízení v každé partnerské zemi x 25 dětí) a vyhodnocení výstupů projektu.

Představujeme Vám klíčový výstup projektu O2: Training Program for Pre-school Teachers. Tento dokument vychází z programů školení pro učitelky mateřských škol, které jsme realizovali v rámci projektu ve třech partnerských zemích: Anglií, Slovensku a České Republice. Program školení naleznete v PDF ke stažení. (Training Program_UK_CZ_SK.pdf)

Na stránkách Evropské komise naleznete informační list vztahující se k projektu: http://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/28693a6f-aa09-47ad-94d3-1978546d9c87/Fact_Sheet_2014-1-CZ01-KA201-001988

Událo se:

Dne 14. června 2016 se v prostorech Gröbeho vily v Praze konala závěrečná mezinárodní konference. Viz program v PDF.

První běh mezinárodního společného školení účastníků partnerských organizací proběhl 5.-9. října 2015 v Bangor Univerzity, ve Walesu. Témata školení se týkala podpory sociálních a emočních dovedností předškolních dětí a efektivní metody řízení třídy.

Školení se zúčastnily učitelky předškolních dětí z Leeds (Spojené Království) a Prahy (Česká Republika). Hlavním přednášejícím školení byla prof. Judy Hutchings, CEBEI, Bangor Univerzity.

Účastnice měly možnost navštívit předškolní zařízení v rámci Bangor Univerzity.

Druhý běh mezinárodního společného školení účastníků partnerských organizací proběhl 9.-13. listopadu v Praze. Školení se zúčastnilo devět pedagogických pracovníků ze Slovenska, čtyři z Brna a pět kolegyň z Pedagogické fakulty Bangorské Univerzity. Školení bylo zaměřeno na znakovou řeč dětí z různých kulturních prostředí jako metodu překonání potíží v komunikaci a podporu jazykového rozvoje. Zároveň účastnici byli seznámení se systémem předškolního vzdělávání ve Walesu a aktivitami podpory sociálních a emočních dovedností. Účastníky školení měli možnost navštívit MŠ v Roudnici nad Labem, kde je realizována komplexní metodika podpora sociálních a emočních dovedností “Dobrý začátek”.

Třetí běh školení pro 12 účastníc z ČR a čtyři Velšské kolegyně proběhl 7.-11. prosince 2015 ve Žiaru nad Hronom.  Školení bylo zaměřeno na inkluzivní metody práce s Romskými dětmi. Účastníce školení měly možnost navštívit MŠ a ZŠ zaměřené na integraci Romských dětí do běžného vzdělávacího proudu.

Účastníci v průběhu projektu realizovali aktivity na podporu sociálních a emočních dovedností předškolních dětí ve své organizaci (mateřské škole, rodinném klubu, komunitním centru apod.), jejichž dopad a zapojení a chování dětí byl monitorován  a vyhodnocován.  Výsledky těchto hodnocení byly zpracovány v závěrečné zprávě projektu.

Projekt realizujeme ve spolupráci s:

Masarykova univerzita (Česká republika) http://www.muni.cz/
Škola dokorán (Slovensko) http://www.skoladokoran.sk/
Tiny Signers (Velká Británie) http://www.tinysigners.co.uk/
Children Early Intervention Trust (Velká Británie) http://www.childrensearlyinterventiontrust.org/