Popis projektu

Schola Empirica zahájila v prosinci 2012 realizaci sedmnáctiměsíčního projektu „Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00361). Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem projektu je výměna zkušeností v práci s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu mezi britskými partnery NACRO a Youth Association (YA) a českými účastníky. Hlavním výstupem je stáž v britských organizacích a publikace „Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie“.

Publikace Jak překonat nezaměstnanost mládeže se věnuje tématu práce s nezaměstnanou mládeží a je primárně určena pracovníkům NNO, OSPOD a představitelům státní i soukromé sféry, kteří problémy NEET osob řeší v každodenní praxi. Jedinečnost shromážděných názorů, zkušeností a návrhů řešení problému spočívá v tom, že do diskuse jsou zapojeni nejen zástupci NNO a OSPOD, ale také samotní představitele NEET, kteří se zúčastnili setkání se zahraničními partnery, stáže i hodnotícího workshopu v Praze. První část publikace přináší prezentaci výsledků výzkumu Eurofound, který zkoumá kvantitativní a kvalitativní změny skupiny NEET v zemích EU a prezentuje strategické instrumenty řešení současné situace. Kapitola o nezaměstnanosti absolventů v České republice popisuje hlavní příčiny tohoto jevu a metody vedoucí ke snížení potíží mladých lidi při hledání pracovního uplatnění. Tato část se také věnuje některým nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou již v České republice pro skupinu NEET uplatňovány. Další část publikace přináší informace o programech a projektech pro rizikovou mládež, které realizují neziskové organizace ve Anglii a v ČR. Následující zpětná vazba českých zástupců NNO, OSPOD i mladých nezaměstnaných z týdenní stáže v Anglii umožňuje srovnání přístupů k práci s ohroženou mládeží u nás a ve Velké Británii a přináší novou inspiraci pro tvůrce i realizátory programů podpory NEET v ČR.

Mezinárodní konference s účastí zahraničních partnerů projektu proběhla 14. dubna 2014 v prostorech Vzdělávacího Institutu České Charity, Máchova 7, Praha 2- Vinohrady.

Konferenci zahájila manažerka projektu představením projektu a popsáním průběhu realizace, výsledků a výstupu projektu. Také byla představena publikace – manuál dobrých praxí, který je významným výstupem projektu. Následovaly příspěvky zahraničních zástupců partnerských organizací NACRO a YA, týkající se úspěšných programů, které je možné implementovat v podmínkách ČR.

“Ještě jednou chci moc poděkovat za to, že jste mě mezi sebe tak příjemně přijali. Celý pobyt byl skvělý.”
“Děkuji organizaci Centrum pro veřejnou politiku jako nositeli projektu za možnost absolvovat velmi zajímavou stáž a přenést poznatky do další činnosti našeho sdružení i dalších organizací podobného zaměření, a paní Egle Havrdové a jejímu týmu za perfektní organizační i obsahovou přípravu programu stáže.”
“Chci poděkovat Centru pro veřejnou politiku za perfektní organizaci – dopravy, zařízení skvělého ubytování a zejména velké příležitosti v podobě setkání s kolegy z Velké Británie.”