Popis projektu

Projekt „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0129, podpořený z Evropského sociálního fondu (OP VK) realizovala SCHOLA EMPIRICA v období duben 2014 – červen 2015.

Cílem projektu bylo prohloubit dovednosti vybraných učitelek MŠ (budoucích mentorek) v realizaci aktivit podporujících sociální i emoční vývoj dětí předškolního věku. Akreditovaný vzdělávací program DVPP „Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“ přímo navazuje na přechozí projekt „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“, v jehož rámci byla vytvořena inovativní metodika práce s dětmi v předškolním věku v oblastech řešení konfliktů, snižování agresivního chování, navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí. Klíčová je zde účast ředitelky Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci na Bangor University, Wales (CEBEI) prof. Judy Hutchings, která se dlouhodobě věnuje přípravě mentorů předškolního vzdělávání ve výše zmíněných oblastech. Projekt se soustředil na rozvoj metodiky mentoringu učitelek MŠ v podpoře sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku, k níž byla realizována série vzdělávacích seminářů a proběhl pilotní nácvik mentorských dovedností.

Celkem bylo proškoleno 60 mentorek z 9 krajů ČR.

Akreditovaný kurz:

Vzdělávací program „Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“, akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. MSMT/ 41721/2013/1/875

Událo se:

Závěrečná konference
V rámci projektu proběhla dne 16. června 2015 závěrečná konference “Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku”, v prostorách Grébovy vily, Havlíčkovy sady, Praha. Dopolední blok konference se zabýval “Významem podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku” a odpoledne jsme diskutovali v pracovních skupinách o tématech, jako je prevence agresivního chování, práce s nevhodnými návyky v chování, vedení k samostatnosti a odpovědnosti dětí, spolupráce a zapojení dětí a podpora kolegiální kooperace. Ještě jednou děkujeme všem za účast a jejich zápal pro věc.

Konzultační setkání
Během nácviku mentorských dovedností v oblasti podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku probíhají konzultační setkání budoucích mentorek s realizačním týmem a experti projektu za účelem monitorování průběhu nácvikových aktivit. Dále probíhá příprava publikace metodiky mentoringu, která bude sloužit jako návod pro pedagogické pracovníky, jak podporovat sociální a emoční rozvoj dětí ve vlastní třídě, jak zapojit rodiče do aktivit v MŠ a jak mentorovat své kolegyně v MŠ.

Nácvik mentorských dovedností

V 61 mateřských školkách z 9 krajů České republiky byl zahájen nácvik mentorských dovedností, ve kterém účastnice zkoušejí provádět a zavádět nové poznatky jak v oblasti sociálního a emočního rozvoje dětí a práce s jejich rodiči,tak „provázení“ kolegů v MŠ tématem socio-emočního rozvoje dětí a práce s jejich rodiči.

Školení v Gröbeho vile, Praha
V rámci projektu proběhlo školení ve dnech 16.-20. února 2015 v krásném prostředí Gröbeho vily na pražských Vinohradech. Týdenní workshopy, kterých se zúčastnilo 63 učitelek mateřských škol z 9 krajů ČR, vedli zkušení lektoři z ČR a prof. Judy Hutchings z Bangor University ve Walesu.

Publikace apeluje na metodickou podporu profesního rozvoje předškolního pedagoga v oblasti sociálního a emočního vývoje dítěte předškolního věku, a stává se tak podpůrným materiálem a inspirací pro rozvoj profesních a mentorských dovedností. Uvádí se zde hodně příkladů z praxe, doporučení a konkrétních postupů, návodů, a to přirozeně, logicky a přesvědčivě. Předkládaná publikace se stane velkým obohacením v praxi mateřských škol, výrazně podpoří didaktiku předškolního vzdělávání ve vysokoškolské přípravě předškolních pedagogů na pedagogických fakultách v České republice a zároveň bude inspirací pro rodiče, kteří se zajímají o edukaci svých dětí.”
Celkový přínos této publikace je výjimečný. Poskytuje pedagogům nové cesty pozitivního působení na dětskou osobnost, reaguje na problémy, se kterými se můžeme setkávat v každodenní praxi ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí v předškolním věku. Jako pedagogický pracovník zejména oceňují příklady aktivit. Jsou napsány odborně, srozumitelně a jejich realizace je nenáročná, přesto velice účinná. Ověřila jsem v praxi všechny aktivity a musím konstatovat, že měly mezi dětmi i ostatními pedagogy obrovský ohlas. Po prostudování této publikace jsem se hlouběji začala zamýšlet nad otázkou, jakým způsobem my jako pedagogové můžeme přispět k pozitivnímu ovlivňování socio-emočního vývoje dítěte, jeho chování v dalších vývojových etapách života.”
Kniha je obrovským přínosem a pomocníkem pro nás pedagogy. Jsem nesmírně ráda, že taková publikace vychází. Oceňuji její srozumitelnost a konkrétnost. Líbí se mi, že skoro vše můžeme zavést do své praxe.”
“Velice si vážím toho, že jsem se mohla zúčastnit několikadenního školení v Praze v době od 16.02. – 20.02. 2015. Nejdříve bych chtěla poděkovat celému týmu, který se podílel, jak na organizaci, tak i školení učitelek za jejich skvěle odvedenou práci. Určitě velké a to opravdu velké ,,díky” patří pí. profesorce Judy Hutchings, za svou odbornost, schopnost zapojit všechny přítomné do diskuze, ale zároveň i za její pohotové odpovědi, které nám byly zodpovězeny na naše otázky. Nesmírně si vážím toho, že jsou ještě mezi námi takový lidé, jako je právě pí. Judy, která hledá neustále nová a nová řešení na odstranění různých negativních jevů, týkající se problematiky v předškolním vzdělávání, ale i posílení vztahů mezi učiteli, rodiči a dětmi. Až na těchto přednáškách jsem si uvědomila, že i já budu muset přehodnotit svoje chování v určitých situacích. Jsem za toto školení nesmírně vděčná!!! Ještě jednou všem velké díky, díky, díky!!!”