Popis projektu

Termín realizace: 1.1.2020 – 31.12.2022

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373

Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, sjednocuje způsob práce s problematikou socio-emočních dovedností a zapracovává ji do ŠVP, umožňuje návaznost mezi rozvojem socio-emočních dovedností v rámci předškolního a školního vzdělávání a v neposlední řadě poskytuje ověřené způsoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí a navázání partnerského vztahu s rodinou.

Jak konkrétně projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního
vzdělávání:
1. Pro MŠ – Poskytuje ucelenou a ověřenou metodiku rozvoje socio-emočních dovedností u dětí
Dobrý začátek:

a. Metodika specifikuje 6 konkrétních témat předškolního kurikula rozvoje socio-
emočních dovedností vycházejících z RVP (1. Seznámíme se a kamarádíme se 2. Naše
společná pravidla 3. Nasloucháme druhému 4. Jak se cítíme? 5. Zvládání vzteku 6.
Zvládneme to spolu.)
b. Ke každému tématu poskytuje konkrétní aktivity a hry pro práci ve třídě.
Pro ZŠ – Poskytuje ucelenou a ověřenou metodiku rozvoje měkkých dovedností u žáků

Skills Builder:
a. Metodika rozvíjející měkké dovednosti u dětí a mladých lidí od věku 3 do 18 let.
b. Metodika specifikuje 8 měkkých dovedností, (1. Schopnost naslouchat, 2. Prezentační
dovednosti, 3. Schopnost řešit problémy, 4. Kreativní myšlení, 5. Pozitivní nastavení,
6. Cílevědomost, 7. Vůdčí schopnosti 8. Týmová práce.),
c. každou dovednost rozkládá do 15 dílčích kroků a poskytuje konkrétní aktivity a
cvičení pro jejich rozvoj,
d. poskytuje nástroje hodnocení pokroku pro učitele i sebe hodnocení pro žáky.

2. Umožňuje návaznost mezi rozvojem socio-emočních dovedností v rámci předškolního a
měkkých dovedností u školního vzdělávání. Metodikou Skills Builder je možné pracovat
s dětmi od 3 let věku. Metodiku Dobrý začátek mohou uplatnit ve výuce učitelé na prvním
stupni základních škol. V rámci projektu bude ukázána cesta vzájemného doplnění obou
metodik.

3. Poskytuje ověřené způsoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí a navázání
partnerského vztahu s rodinou na úrovni mateřských i základních škol. Metodika Dobrý
začátek nabízí učitelům konkrétní nástroje práce s rodiči v rámci předškolního vzdělávání.
Metodika Skills Builder umožňuje zapojení rodičů skrze formativní hodnocení žáků