Jsme organizace, jejímž cílem je zajistit dětem nejlepší možnou péči a pomoci jim plnohodnotně rozvinout jejich potenciál. Snaha naplnit tento cíl je důvodem naší existence a motivací pro veškeré aktivity, které vykonáváme. Výzkum nám umožňuje měřit, zda stanovený cíl plníme.

Kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu, které při měření dopadů našich projektů používáme, nám dávají důležité informace o tom, co funguje dobře, a kde naopak existuje prostor pro zlepšení. Výzkum se snažíme vždy provádět tak, abychom z nich získaná data mohli srovnávat s jinými organizacemi ze zahraničí, které se věnují podobné činnosti. Tím získáváme důležité informace o tom, nakolik jsme efektivní ve srovnání s ostatními. Výzkum dopadů naší činnosti je jedním z důležitých nástrojů, díky kterému poskytujeme služby špičkové úrovně.

Dobrý začátek (interní evaluace)

Ve Schole Empirica se dlouhodobě věnujeme šíření vědecky ověřených postupů výchovy dětí v předškolním věku. Naší vlajkovou lodí je metodika Dobrý začátek, kterou používáme v projektech pro učitelky v mateřských školách, terénní a sociální pracovníky i rodiče. U těchto projektů systematicky vyhodnocujeme dopad. Jako primární nástroj evaluace používáme dotazník předností a nedostatků (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ), mezinárodně uznávaný a mnohokrát validovaný nástroj na měření problémového chování dětí.

Učíme se podnikavosti (interní evaluace)

Dopad projektu je vyhodnocován pomocí kombinace kvalitativních i kvantitativních metod. Prvně jmenované metody zastupují fokusní skupiny složené z učitelů a individuální rozhovory s pedagogy. Slouží k tomu, abychom získali zpětnou vazbu ohledně organizace projektu a probíhajících aktivit. Zajímá nás třeba za jak přínosné je považují učitelé nebo jak se líbí samotným žákům. Podle této zpětné vazby můžeme například upravovat pracovní listy.

Kvantitativní metody využíváme pro takzvanou dopadovou evaluaci, data sbíráme pomocí dotazníkového šetření. To probíhá mezi dětmi i učiteli ve třech vlnách, a to před začátkem projektu a dvakrát v jeho průběhu. Abychom mohli měřit dopad projektu na žáky a na učitele v podobě změn hodnot spojovaných s “podnikavým duchem” a preferencí ohledně budoucího zaměstnání, souběžně sbíráme data i o dětech a pedagozích, kteří do projektu zapojeni nejsou. Protože je pro nás velmi důležité, aby projekt pozitivně ovlivnil všechny skupiny dětí, analyzujeme data i pro různé kategorie žáků (děti s dobrým versus špatným prospěchem, chlapci versus dívky a podobně). V rámci projektu bude do šetření zapojeno přes tisíc dětí z intervenční i kontrolní skupiny. První předběžné výsledky budou zveřejněny koncem roku 2019.

Eduzměna (externí evaluace)

Nadační fond Eduzměna vstupuje do českého vzdělávání s vizí, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Toho chce dosáhnout vytvořením podmínek pro realizaci dílčích systémových změn ve spolupráci s širokou skupinou partnerů. První prioritou je realizace pětileté pilotáže podpory sítě škol v jednom regionu (velikosti tzv. obce s rozšířenou působností). Vyhodnocení těchto pěti let bude klíčové pro rozšíření principů Eduzměny do dalších regionů.

Homesharing (externí evaluace)

Nadační fond Avast podpořil pilotní projekt Homesharing realizovaný organizacemi Rodinné integrační centrum (Pardubice) a Naděje pro děti úplňku (Praha). Homesharing je pobytová komunitní služba. Je založená na propojení rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra s lidmi, kteří této rodině chtějí pomoct s náročnou péčí o dítě. V rámci projektu je mezi rodinami pozvolně navazován vztah, který má vyústit v dlouhodobou spolupráci, kdy hostitelské domácnosti přijímají děti s autismem pravidelně k sobě. Rodiče těchto dětí si mohou odpočinout, načerpat sílu nebo si vyřídit záležitosti, které kvůli potřebám svého dítěte nezvládají. Rešerši o potřebách rodin s dětmi s postižením nebo chronickým onemocněním si můžete stáhnout zde.

Stronger Roots (externí evaluace)

Neziskové organizace zajišťují ve společnosti řadu klíčových služeb od péče o staré a nemocné přes ochranu životního prostředí až po přinášení nových témat do veřejné diskuse a kontrolu práce politiků. Pro jejich rozvoj je důležité, aby měly důvěru veřejnosti, podporu aktivních jedinců a aby mezi sebou sdílely know-how a spolupracovaly. V tom jim mám pomoct projekt Stronger Roots, který společně realizují Nadace OSF, český think-tank Glopolis, slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti a maďarská NIOK Foundation. Podpořeným organizacím jsou poskytnuty finance a mentoring na systematické budování vztahů s veřejností a na vytváření okruhu podporovatelů z řad komunity, ve které organizace působí. Podporováno je také sdílení mezi organizacemi a jejich propojování do spolupracujících sítí.

Active Citizens Fund (externí evaluace)

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a v České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program Active Citizens Fund se zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a další rozvoj kapacit občanského sektoru. Více o programu na www.activecitizensfund.cz.

České priority (externí konzultace)

Cílem Českých priorit je nacházet efektivní řešení společenských výzev v ČR a zkvalitňovat tak rozhodování o veřejných financích a politikách. Schola Empirica pomáhá s rešerší výzkumu v oblasti předškolního vzdělávání.

SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire

Abychom se nespoléhali jen na zahraniční studie, provádíme vlastní vyhodnocování našich programů. Využíváme k tomu mezinárodně uznávaný nástroj, SDQ dotazník (Strengths and Difficulties Questionnaire), který pomocí 25 psychologických atributů umožňuje sledovat aktuální stav a při opakovaném měření také vývoj pěti dimenzí chování dítěte (problémové chování, prosociální chování, hyperaktivita/nepozornost, problém s navazováním vztahu s vrstevníky a emoční zralost).

V našich výzkumech se zaměřujeme jak na opakované měření, kdy sledujeme vývoj dětí v období několika let, tak na srovnání dětí zasažených metodikou Dobrý začátek s dětmi, které s metodikou nebyli v kontaktu. Jedná se o experimentální design, tzv. dvojitě zaslepená studie s jednou intervenční a druhou kontrolní skupinou.

Evaluace

Evaluace využíváme v projektech „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“ a “Dobrý začátek: Inkluzivní metody práce s rodiči a dětmi.”

Evaluační plán je veden ambicí přiblížit se svým designem co nejvíce klasickému experimentálnímu designu se srovnatelnou intervenční a kontrolní skupinou.

Pro účely evaluace byla navázána spolupráce s výzkumným konsorciem Parenting for Lifelong Health (PLH), jehož členy jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), Stellenbosch University a University of Cape Town v Jižní Africe, Bangor University ve Walesu, University of Oxford a University of Reading v Anglii a organizace UNICEF.

V rámci evaluace se zaměřujeme na následující oblasti:

  • Změna chování dětí v důsledku programu – měření pomocí dotazníku SDQ před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna rodičovských praktik (výkonu rodičovské role) – měření self-reportovým dotazníkem pro rodiče před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna pocitů spojených s rodičovstvím a množství stresu zažívaného během výkonu rodičovské role – měření self-reportovým dotazníkem pro rodiče před a po intervenci na intervenční a kontrolní skupině
  • Změna postojů a znalostí sociálních pracovníků – self-report před a po na intervenční skupině

Design výzkumu, evaluační nástroje a další informace jsou popsané v evaluačním plánu

V rámci mezinárodních projektů Erasmus+ (Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací) se věnujeme zkoumání a přenosu nejlepší praxe  ranné péče v zemích EU. Konkrétně se zaměřujeme na podporu dětí, které jsou z nějakého ohledu znevýhodněny, ať už pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo kulturně odlišného prostředí, mluví odlišným mateřským jazykem, nebo trpí poruchou autistického spektra. V počátku každého z těchto projektů provádíme společně s partnery z různých evropských zemí kvalitativní nebo kvantitativní výzkum, který směřuje ke komparativní analýze. Rozhovory, dotazníky nebo pozorování děláme s pedagogy mateřských škol, školními asistenty, sociálními pracovníky, ale také s rodiči a v ojedinělých případech i přímo s dětmi. Sledujeme tak aktuální problémy a výzvy, které se pojí k danému tématu. Zároveň zjišťujeme, jaké metody a řešení již byly navrhnuty a které z nich se ukázaly být funkčními a můžou tedy představovat odrazový můstek, na základě něhož je možné inovace rozvíjet. Za tímto účelem se věnujeme také sběru sekundárních dat, která se danou problematikou zabývají.

 

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o výzkumech, které jsme v rámci mezinárodních projektů realizovali, můžete nahlédnout přímo do výstupů jednotlivých projektů Erasmus+

Děkujeme za podporu a možnost spolupracovat s: