Naše projekty

You are here:

Název projektu:

KNOWLO: Promoting knowledge-sharing culture in Learning Organizations

Termín realizace:

1. 11. 2021 – 1. 1. 2024

Označení: 

KNOWLO: Promoting knowledge-sharing culture in Learning Organizations

Popis projektu: 

Projekt si klade za cíl řešit otázku, jak by měla vypadat učící se organizace 21. století a jak pomoci organizacím dosáhnout těchto hodnot. Hlavní důraz se přitom klade na podporu procesu učení a sdílení/propojení mezi jednotlivými organizacemi a lidmi. Výstupem projektu bude nová metodika pro tzv. SMART učící se organizaci.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Podpora začlenění nově příchozích žáků ZŠ do třídního kolektivu pomocí metodiky Skills Builder

Termín realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na metodickou podporu pedagogů při začleňování nově příchozích ukrajinských žáků ZŠ do třídního kolektivu. Pedagogům poskytuje ověřené a ucelené nástroje metodiky Skills Builder, metodickou podpora při jejím zavádění do výuky a rozvoji měkkých dovedností žáků.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Termín realizace:

1. 5. 2020 – 30. 4. 2022

Označení: 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464

Popis projektu: 

Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, opírající se o v zahraničí ověřenou metodiku „Celoživotní program zdravého rodičovství pro malé děti“. Projekt cílí na rozvoj odborných znalostí sociálních pracovníků v oblasti posilování rodičovských dovedností, rodičům poskytne intenzivní podporu v rozvoji rodičovských kompetencí.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

Termín realizace:

1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Označení: 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240

Popis projektu: 

Cílem projektu je inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností, která cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých služeb dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak u rodičů podporovat rodičovské dovednosti – pouze na základě pozitivní zpětné vazby (tzv. dovednost serve-return). Inovace navazuje na stávající model terénních služeb, ale inovačně působí na charakter, tedy na způsob i obsah intervencí.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Termín realizace:

1. 11. 2020 – 31. 12. 2022

Označení: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Popis projektu: 

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. Program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu. Metodika je založena na komplexním přístupu se širokou škálou nástrojů – zaměřuje se na učitele, žáky i rodiče a obsahuje rozmanité aktivity po celý školní rok.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Diversity+: budování nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči

Termín realizace:

1. 9.2020 – 31. 8.2023

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt Diversity + chce zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a péče a podpořit profesní rozvoj učitelů a asistentů, což jim umožní více se soustředit na integraci, podporování rovnosti, sociální začlenění a podporu vzájemné empatie a tolerance.

Loga, sponzoři: