Naše projekty

You are here:

Název projektu:

Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Termín realizace:

1. 5. 2020 – 30. 4. 2022

Označení:

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464

Popis projektu:

Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, opírající se o v zahraničí ověřenou metodiku „Celoživotní program zdravého rodičovství pro malé děti“. Projekt cílí na rozvoj odborných znalostí sociálních pracovníků v oblasti posilování rodičovských dovedností, rodičům poskytne intenzivní podporu v rozvoji rodičovských kompetencí.

Loga, sponzoři:

Název projektu:

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

Termín realizace:

1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Označení:

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240

Popis projektu:

Cílem projektu je inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností, která cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých služeb dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak u rodičů podporovat rodičovské dovednosti – pouze na základě pozitivní zpětné vazby (tzv. dovednost serve-return). Inovace navazuje na stávající model terénních služeb, ale inovačně působí na charakter, tedy na způsob i obsah intervencí.

Loga, sponzoři:

Název projektu:

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Termín realizace:

1. 11. 2020 – 31. 12. 2022

Označení:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Popis projektu:

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. Program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu. Metodika je založena na komplexním přístupu se širokou škálou nástrojů – zaměřuje se na učitele, žáky i rodiče a obsahuje rozmanité aktivity po celý školní rok.

Loga, sponzoři:

Název projektu:

Diversity+: budování nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči

Termín realizace:

1. 9.2020 – 31. 8.2023

Označení:

Popis projektu:

Projekt Diversity + chce zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a péče a podpořit profesní rozvoj učitelů a asistentů, což jim umožní více se soustředit na integraci, podporování rovnosti, sociální začlenění a podporu vzájemné empatie a tolerance.

Loga, sponzoři:

Název projektu:

Zavedení a ověření metodiky rozvoje socio-emočních dovedností v MŠ a ZŠ

Termín realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Označení:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373

Popis projektu:

Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, sjednocuje způsob práce s problematikou socio-emočních dovedností a zapracovává ji do ŠVP, umožňuje návaznost mezi rozvojem socio-emočních dovedností v rámci předškolního a školního vzdělávání a v neposlední řadě poskytuje ověřené způsoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí a navázání partnerského vztahu s rodinou.

Loga, sponzoři:

Název projektu:

BE-CHILD: Budování inkluzivní společnosti, která podporuje pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání v rozvíjení sociálních a emočních dovedností předškolních dětí

Termín realizace:

1. 12. 2019 – 31. 5. 2022

Označení:

2019-1-IS01-KA201-051137

Popis projektu:

Cílem projektu BE-CHILD je podporovat pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně napomáhat rozvoji sociálních a emočních dovedností předškolních dětí. To zahrnuje například vybavení pedagogů a vychovatelů v předškolním vzdělávání schopnosti vyhodnotit zralost dětí a kapacitu pro inkluzivní chování, aby byly děti lépe připravené na přechod do základní školy, a dosažení jednotného způsobu vyučování sociálních a emočních dovedností napříč členskými státy EU – tento projekt tak podpoří mezinárodní důvěru a spolupráci.

Loga, sponzoři: