Schola Empirica

Šíříme ověřené postupy ve vzdělávání

Jsme vzdělávací a výzkumná organizace. Vzděláváme učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vycházíme přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravujeme pro podmínky ČR, společně s partnery je testujeme v praxi, vyhodnocujeme jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíříme dál.

Naše poslání

Měníme vzdělávání tak, aby děti obstály ve škole a v životě. Vzdělávání u nás se málo soustředí na rozvoj důležitých měkkých dovedností. To chceme změnit. Prostřednictvím vědecky ověřených metodik pomáháme vzdělavatelům rozvíjet sociální a emoční dovednosti dětí tak, aby ve škole i v životě obstály a mohly plně rozvinout své talenty i svou osobnost.

Naše strategie

Vycházíme ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod (evidence-based, evidence-informed), které upravujeme pro podmínky v ČR, společně s partnery je ověřujeme v praxi a vyhodnocujeme jejich dopad v českém prostředí (evaluujeme). Implementované přístupy a metody dále zlepšujeme na základě praktických zkušeností z pilotních implementací a výsledků evaluací. Praxí a výzkumem prověřené metody ve spolupráci s partnery dále šíříme v Česku (scaling).

naše hodnoty

Co děláme

Přivážíme ze světa metodiky

Do Česka přivážíme vědecky ověřené metodiky pro rozvoj měkkých dovedností.

Adaptujeme je pro Česko

Metodiky pilotujeme na českých školách a školkách a ve spolupráci s učiteli je přizpůsobujeme českému prostředí.

Měříme dopad

Provádíme kvalitativní a kvantitativní výzkum, rešerše a konzultace výzkumného designu. Realizujeme základní výzkum a experimentální vývoj.

Šíříme, co funguje

Výsledné postupy, které se osvědčily, šíříme dál formou výuky, vzděláváním a odbornými publikacemi.

Organizujeme Prague Summer Schools

Pro mladé lidi z celého světa organizujeme letní setkávání nad aktuálními tématy. Interaktivní přednášky a diskuze Prague Summer Schools jsou vedené mezinárodními experty.
Prague Summer Schools

Učíme (se)

S evropskými vzdělávacími partnery sdílíme příklady dobré praxe s cílem vytvořit nové, inovativní výstupy – v projektech Erasmus+ se učíme navzájem.

Proč vymýšlet znovu kolo?

Je hodně dobré vůle zlepšit vzdělávání u nás, ale ne všechno úsilí má žádoucí efekt a je napřeno správným směrem. Proto přivážíme ze světa ověřené metodiky, které prokazatelně děti rozvíjejí. Testujeme je, adaptujeme na naše podmínky a šíříme.

Náš tým

Egle Havrdová, MA, Ph.D.

Ředitelka
Více informací

Egle Havrdová

Egle řídí chod organizace i řadu vzdělávacích projektů se zaměřením na wellbeing a rozvoj měkkých dovedností dětí i dospělých. Získala titul MA ze sociologie na Středoevropské univerzitě a doktorský titul na Katedře veřejné a sociální politiky UK v Praze. Působila na řadě českých i zahraničních univerzit. Její výzkumný zájem se orientuje na komparativní politiku prevence kriminality, strategie sociální intervence a implementaci a hodnocení vzdělávacích programů.
havrdova@scholaempirica.org

Mgr. Romana Šloufová

Projektová manažerka
a metodička programu Skills Builder Více informací

Romana Šloufová

Romana vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK, kde po ukončení studií pracovala na mezinárodních výzkumech a lektorovala kurzy na téma sociální ekonomika a sociální podnikání. Téma podnikavosti a s ním úzce spojený rozvoj měkkých dovedností přináší do českých základních škol od roku 2017.
sloufova@scholaempirica.org

Mgr. Monika Kotrbová

Koordinátorka projektů, metodička
Více informací

Monika Kotrbová

Monika je absolventkou magisterského oboru Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V organizaci Schola Empirica se stará o koordinaci programu proti šikaně KiVa, jehož je certifikovanou lektorkou.
kotrbova@scholaempirica.org

Mgr. Kateřina Michalová

Metodička vzdělávání
Více informací

Kateřina Michalová

Kateřina vystudovala Humanitní studia na FHS UK a Pedagogiku na FF UK. V rámci sbírání pracovních zkušeností vystřídala roli učitelky ZŠ, asistentky pedagoga v mezinárodní škole i zakladatelky a vedoucí předškolních skupin „Spielgruppe“ v Curychu. Nyní se ve Schole Empirica věnuje podpoře pedagogů MŠ a koordinuje aktivity spojené s metodikou Dobrý začátek.
michalova@scholaempirica.org

Mgr. Martina Koutná

Koordinátorka projektu rodičovské dovednosti, evaluátorka
Více informací

Martina Koutná

Martina je projektová manažerka programu Dobrý začátek pro rodiče a evaluátorka. Po studiu Sociologie a sociální politiky a Veřejné a sociální politiky na FSV UK se věnovala předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce a analýzám souvislostí vzdělání, dovedností a úspěchu na trhu práce. Na toto téma také publikovala několik článků. Ve Schole se věnuje rozvoji a šíření metodiky na podporu rodičovských dovedností a kvalitativní evaluaci projektů. Volný čas nejraději tráví pohybem v přírodě, sportem a hlubokými rozhovory s milými lidmi.
koutna@scholaempirica.org

PhDr. Irena Zárubová

Metodička vzdělávání,
certifikovaná lektorka programu KiVa pro prevenci a řešení šikany Více informací

Irena Zárubová

Zkušenosti z pedagogické praxe v České republice a v zahraničí (stáže, Evropská škola v Bruselu, 2009–2018) zúročuje při školení a vedení vyučujících. Pedagogy provází zejm. při zavádění metodik pro cílený rozvoj měkkých dovedností (Skills Builder) a budování bezpečného prostředí ve škole (KiVa). Klade důraz na formativní hodnocení, smysluplnost učení a otevřenou respektující komunikaci.
zarubova@scholaempirica.org

Bc. Veronika Švomová

Metodička programu KiVa
Více informací

Veronika Švomová

Po studiu pedagogiky se začala věnovat práci s dětmi a metodickému vedení týmu v oblasti vzdělávání. Motivací pro zapojení se do metodického týmu programu KiVa proti šikaně byla osobní zkušenost se šikanou z pozice rodiče. Jejím cílem je pomoci pedagogům vytvářet bezpečné školní klima s důrazem na budování vztahů a otevřenou komunikaci. Momentálně studuje na KTF UK obor Aplikovaná etika.
svomova@scholaempirica.org

Mgr. Ivana Hokešová

Metodička vzdělávání
Více informací

Ivana Hokešová

Metodička projektu Skills Builder pro podporu rozvoje měkkých dovedností (nejen) v základních školách. Po vystudování učitelství na PedF UK se věnovala výuce anglického jazyka a po absolvování metodického kurzu DELTA při Cambridge University vedla tým lektorů jazyků ve státním sektoru. Zastává názor, že měkké dovednosti jsou a budou nezbytnou výbavou pro život a fandí všem nadšencům, kteří se snaží české školství posunout dopředu.
hokesova@scholaempirica.org

Mgr. Pavel Fiala

Metodik vzdělávání, projekt Skills Builder
Více informací

Pavel Fiala

Ve Schole Empirice se věnuji projektu Skills Builder, kterému věřím a fandím – proto do něj vkládám svou energii 🙂 Skills Builder je metodika, která pomáhá rozvíjet klíčové kompetence. Jsem učitel a vím, jak jsou soft skills důležité, jak se jim ve školách potřebujeme věnovat. Před příchodem do Scholy jsem učil ve Škole da Vinci a ještě předtím pracoval v Karlínské obchodní akademii. Před časem mě oslovil koučink, kterému se nyní intenzivně věnuji. Mám rád tenis, badminton, saunu a přírodu. A taky samozřejmě přítelkyni a naše dva kocoury 🙂
fiala@scholaempirica.org

Mgr. Alexandr Strnad

Metodik projektu KiVa
Více informací

Alexandr Strnad

Ve Schole Empirice působí jako metodik programu KiVa. Má vystudovanou Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Matematika – Občanská nauka. V posledních letech sbíral zkušenosti například jako ředitel malé soukromé školy či projektový manažer ve vzdělávání. Ve volném čase velmi rád běhá, čte, cestuje po celém světě a fotografuje.
strnad@scholaempirica.org

Kateřina Hudáčová

Evaluátorka
Více informací

Kateřina Hudáčová

Současně dokončuje bakalářské vzdělání v oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium Katku přivedlo k zájmu o kvantitativní výzkum a analýzu dat, kterým se v rámci evaluace projektů věnuje i ve Schole Empirice. Pevně věří, že evidence-based přístup má v oblasti vzdělávání své nezastupitelné místo.
hudacova@scholaempirica.org

Mgr. Jan Netík

Analytik kvantitativních dat
Více informací

Jan Netík

Po absolvování jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si nyní Honza rozšiřuje obzory doktorským studiem na Pedagogické fakultě, kde se zabývá psychometrickými analýzami znalostních testů. Ve Schole Empirice se podílí především na analýzách kvantitativních částí evaluací našich vzdělávacích metodik a také externích projektů.
netik@scholaempirica.org

Mgr. Marek Pour

Výzkumník a evaluátor
Více informací

Marek Pour

Vzděláním psycholog z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době Ph.D. student na Masarykově univerzitě se zaměřením na sociální psychologii. Pro Scholu Empiricu zpracovává evaluace projektů týkajících se vzdělávání a sociální práce. Zaměřuje se na metody kvalitativního výzkumu – rozhovory a fokusní skupiny.
pour@scholaempirica.org

Eliška Horáková

Koordinátorka letní školy
Prague Summer Schools Více informací

Eliška Horáková

Během bakalářského studia sociologie a sociální politiky se podílela na participativním výzkumu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ve spolupráci s Karlovou univerzitou analyzovala data sociologických průzkumů studentů a jako externí výzkumník spolupracovala s MŠMT na evaluaci implementací strategií. Nyní pokračuje studiem sociologie, kde se ve své diplomové práci chce zaměřit na výzkum českého vzdělávání, které je pro ni vášní a bolavou patou zároveň. Jejím koníčkem je pořádání různorodých akcí a skupinový tanec u ohně.
horakova@scholaempirica.org

Mgr. Kryštof Petr

Evaluátor projektů
Více informací

Kryštof Petr

Kryštof je absolvent magisterské psychologie z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde je momentálně i PhD studentem. Zabývá se modely psychopatologie, diagnostikou osobnosti a jiných konceptů z různých dat. Ve Schole Empirice se snaží donutit elektrony, aby za něj počítaly, a analyzuje tak smysluplná data z projektů. Ve volných chvílích se s lidmi po telefonu rád baví o jejich těžkých chvílích nebo je někde na horách.
petr@scholaempirica.org

Členství v odborných organizacích

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

Stálá konference asociací ve vzdělávání

Platforma pro včasnou péči

Platforma se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku. Jejím cílem je prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče u nás. 

Platforma pro včasnou péči

Platforma-clenstvi

Asociace Podnikavé Česko

Asociace vznikla s cílem společnými silami zefektivnit a usnadnit přípravu České republiky a jejího vzdělávacího systému na budoucnost, v níž jedinou jistotou je změna. Zasazuje se o správné chápání podnikavosti jakožto schopnosti využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské.

Asociace Podnikavé Česko

Asociace_podnikavecesko

Partnerské organizace

Center for Evidence Based Early Intervention

(CEBEI, Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci), Bangor University, Wales
Více informací

Center for Evidence Based Early Intervention

Centrum pro empiricky ověřenou ranou intervenci (CEBEI) je výzkumné centrum, které úzce spolupracuje s charitativní organizací Children’s Early Intervention Trust (CEIT, Nadace pro ranou intervenci) za účelem hodnocení místních empiricky ověřených programů pro ranou intervenci a následný rozvoj těchto programů ve Walesu. CEBEI je součástí Bangorské univerzity ve Walesu, ale spolupracuje i s mnoha americkými akademiky (např. s Carolyn Webster-Strattonovou ze Seattlu, státu Washington, USA). CEBEI vede prof. Judy Hutchingsová, uznávaná odbornice v oblasti rané intervence. CEBEI se aktivně podílí na evaluaci a realizaci programů Incredible Years pro Wales.
www.centreforearlyinterventionwales.co.uk
KiVa_logo_300

KiVa International

KiVa International

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. Program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu. Metodika je založena na komplexním přístupu se širokou škálou nástrojů – zaměřuje se na učitele, žáky i rodiče a obsahuje rozmanité aktivity pro celý školní rok.
kivaprogram.net

Konsorcium Parenting for Lifelong Health (PLH)

Konsorcium
Rodičovství pro celoživotní zdraví
Více informací

Rodičovství pro celoživotní zdraví (PLH)

PLH je soubor nekomerčních programů pro rodiče, které mají zabránit násilí v prostředí s nízkými zdroji. Programy byly vyvinuty a důkladně otestovány ve spolupráci mezi Světovou zdravotnickou organizací (WHO), UNICEF, univerzitami v Bangoru, Oxfordu, Kapském Městě a organizací Clowns Without Borders South Africa. Na základě pozitivních výsledků evaluace se programy rozšiřují ve více než 20 zemích s nízkými a středními příjmy v subsaharské Africe, jihovýchodní Evropě, jihovýchodní Asii a Karibiku. Současně probíhá několik studií, které rozvíjí důkazní základnu pro tyto intervence. Schola Empirica je partnerem Celoživotního programu zdravého rodičovství pro malé děti (PLHP) v ČR a svými daty přispívá k mezinárodnímu výzkumu těchto intervencí.
web PLH
skills-builder-logo_small

The Skills Builder Partnership

Skills Builder Partnership

Společnost Enabling Enterprise vytvořila metodiku rozvíjející měkké dovednosti u dětí a mladých lidí ve věku od 3 do 18 let. Metodika je postavena na výzkumech a zkušenostech z praxe a je využívána v praxi již přes 10 let na školách ve Velké Británii. Pilotní verze byla testována ve více než dvaceti organizacích zabývajících se budováním základních dovedností. Program byl dvakrát nezávisle evaluován a doposud byl použit u více než 200 000 dětí a mladých lidí. Rozvoj 8 základních dovedností dle dostupných zdrojů a dat představuje základ úspěchu v různých životních obdobích: při učení na ZŠ a SŠ, připravují studenty na úspěšné zvládnutí přechodu na univerzitu a pro úspěch v zaměstnání či podnikání.
skillsbuilder.org

Zahraniční partneři Erasmus+

Centrum för flexibelt lärande (CFL), Hälsinglands utbildningsförbund (Švédsko) http://www.hufb.se

Tiny Signers (Velká Británie) http://www.tinysigners.co.uk

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Polsko) http://www.san.edu.pl

Skola dokoran – Wide Open School n. o. (Slovensko) http://www.skoladokoran.sk/

PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o. (Slovinsko), https://www.pia.si/

Asociación Mi Hijo y Yo (Španělsko) http://asociacionmihijoyyo.org

Svetovalnica za avtizem, specialno pedagoska diagnostika, svetovanje in izobrazevanje, Maja Skrubej Novak s.p. (Slovinsko) www.avtizem.net

PEDAGOSKI INSTITUT (Slovinsko) www.pei.se

International Council of Sport Science and Physical Education (Germany) icsspe.org

European Paralympic Committee (Austria) oepc.at

Pedagoški Inštitut (Slovenia) pei.si

Informa Psicologia y Deporte (Spain) informapsicologia.com

HASKOLI ISLANDS (Iceland) hi.is

Heilsuleikskólinn Krókur (Iceland) krokur.skolar.is

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Italy) asseffebi.eu

Opera Nazionale Montessori (Italy) operanazionalemontessori.it

Natsionalna Asotsiatsia na Resursnite Uchiteli (Bulgaria) narubg.org

Tallinna Lasteaed Palliponn (Estonia) palliponn.edu.ee

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 25 iasi (Romania) gradinitapp25.ro

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (Slovenia) gfml.si

International College od Cosmetology (Latvia) skk.lv

Harmony Academy (Slovakia) harmony.sk

Katolická univerzita v Ružomberoku (Slovakia) ku.sk

Euroreso (Italy) euroreso.eu/organisation

Eurofortis It Sia (Latvia) mobilitiesinlatvia.eu

Aspire-igen Group Ltd. (United Kingdom)

Business Foundation for Education (Bulgaria) fbo.bg

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente (Italy) ciape.it

Step by Step Association (The Netherlands) issa.nl

Link Campus University (Italy) linkinternational.it

Historie

2023

Šíříme program KiVa do českých škol. Organizujeme další ročník Prague Summer Schools. Chystáme podzimní konferenci.

2022

Šíříme metodiky Dobrý začátek, Skills Builder, pilotujeme program KiVa. Uspořádali jsme konferenci KiVa 2022, kde jsme sdíleli zkušenosti s pilotáží.

2021

Šíříme metodiky Dobrý začátek, Skills Builder, pilotujeme program KiVa.

2020

Spouštíme projekt Skills Builder pro rozvoj měkkých dovedností.

2019

Spouštíme projekt KiVa pro prevenci a řešení šikany.

2018

Vzniká Metodika Dobrý začátek pro rodiče.

2017

Realizujeme projekt inkluzivního předškolního vzdělávání v Ústeckém kraji, propojení sociálních pracovníků, učitelů a rodičů.

2016

Školíme metodiku Dobrý začátek pro učitelky MŠ.

2015

První projekty stáží učitelek MŠ v CEBEI, New Summer School on Behavioral Economics and Psychology.

2014

Přejmenovali jsme se na Schola Empirica.

2013

Organizujeme projekty zaměřené na podporu NEET mládeže (Youth not in Employment, Education or Training).

2012

Účastníme se Erasmus projektů (Grundtvig).

2011

Vznikají první zárodky metodiky podpory sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku, New Summer School on Development Cooperation.

2010

Probíhá školení učitelek MŠ s prof. Judy Hutchings.

2009

Připravujeme první projekty zaměřené na vzdělávání předškolních pedagogů.

2008

Pořádáme New Summer School on Education.

2007

Připravujeme projekty vzdělávání v Plzeňském a Středočeském kraji.

2006

Organizujeme New Summer School on Crime, Law and Psychology, projekty vzdělávání.

2005

Pokračujeme se Summer Schools on Lobbying in Brussels a realizujeme první projekt vzdělávání učitelů, neziskovek a sociálních pracovníků v Praze a ostatních regionech ČR.

2004

Pořádáme první letní školu Summer Schools on Lobbying in Brussels.

2003

Založili jsme Centrum pro veřejnou politiku.

Výroční zprávy

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací