Diversity +

Projekt Diversity+ byl zaměřen na vývoj nástrojů pro efektivní management, hodnocení a uznávání odborníků v oblasti předškolní výchovy a péče. Cílem projektu bylo lépe porozumět jejich současnému přístupu k inkluzi a přispět k jeho vylepšení prostřednictvím podpory kvalitního celoživotního vzdělávání.

Budování nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání

Projekt Diversity+ se snaží zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a péče a podpořit profesní rozvoj učitelů a asistentů, což jim umožní více se soustředit na integraci, podporování rovnosti, sociální začlenění a podporu vzájemné empatie a tolerance.

cíle projektu

V obecné rovině se projekt zaměřuje na následující hlavní cíle.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání a péče.
Poskytnout nový a inovativní systém a metodiku odborné přípravy vyučujících.
Poskytnout možnost změnit zaběhnutý způsob myšlení skrze sdílení inovativních nápadů a metod z jiných organizací.
Poukazuje na nejrůznější problémy související se sociálním začleňováním v prostředí předškolního vzdělávání a péče.
Posílit lidský kapitál v zařízeních předškolního vzdělávání a péče.
Pomáhá vyučujícím rozpoznat a řešit rozličné situace spojené s tématem inkluze.

Výsledky projektu jsou dostupné online na webu projektu.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Diversity + E+book

Přehled inspirativních postupů, nástrojů a přístupů k diverzitě v zařízeních předškolního vzdělávání a péče z celé Evropy.

Listina Diversity+

Soubor minimálních požadavků, které by zařízení předškolního vzdělávání a péče měla splňovat, aby byla více inkluzivní.

Diversit Footprint Assesment Tool

Interaktivní, digitální nástroj na podporu zařízení předškolních vzdělávání a péče při hodnocení míry inkluzivity současných služeb.

Profil Ambasadora diversity

Nástroj definuje kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) vyučujících potřebné pro podporu dětí z různorodých prostředí a jejich speciální vzdělávací potřeby.

Serious games

Serious games je interaktivní online nástroj určený pro pedagogy a asistenty předškolního vzdělávání a péče. Pomocí příběhů se budou učit rozpoznat a řešit rozličné situace spojené s tématem rozmanitosti.

projekt Diversity + vznikal ve spolupráci těchto organizací