Náš výzkum

Výzkum a vývoj pro nové postupy ve vzdělávání

Interní rámcový projekt: Evaluace a evidence-based vzdělávání a sociální intervence

Interní výzkumný projekt zaměřený na celostní rozvoj dítěte (Whole Child Development, WCD) a koordinovanou intervenci je v souladu s dlouhodobým strategickým směřováním SCHOLY EMPIRICA z.s.

Jak přístup k intervenci založené na důkazech, tak snaha vytvářet a využívat zkušeností a data z kvalitativního a kvantitativního hodnocení programů rané péče jsou v souladu s naším posláním „Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství“. 

Hlavními výstupy našeho výzkumu jsou nové postupy ve vzdělávání a principy a metodiky práce s dětmi, rodiči i pedagogickými pracovníky, a dále rozvoj teorie změny i samotných výzkumných metod.

Pro výzkum programů Dobrý začátek, KiVa, Porticus jsme vytvořili vlastní výzkumný design, který odpovídá současné nejlepší praxi (state-of-the-art) předních akademických pracovišť, jako je Oxford University nebo Centre for Evidence-Based Early Intervention, Bangor University, University of Turku, tj. pracovišti, které jsou našimi dlouhodobými výzkumnými partnery. Dále jsme také mj. lokalizovali a validovali klíčové škály a vytváříme nové analytické nástroje.

Data, měřící nástroje a závěry evaluací sdílíme s ostatními výzkumníky prostřednictvím mezinárodních databází v rámci tzv. otevřeného přístupu. Také poskytujeme open-source knihovnu pro práci v programu R s názvem reschola. Reschola umožňuje poloautomatizované zpracování různých typů dat a je publikována v databázi výzkumných nástrojů „R-universe“ konsorcia rOpenSci.

Socioemoční dovednosti dětí se s Dobrým začátkem vyvíjejí lépe

Negativní projevy chování dětí klesají ve školkách, kde učitelky využívají metodiku Dobrý začátek, v čase významně rychleji než u ostatních. Pozitivní oblast prosociálního chování pak rychleji roste. 

Výzkum s longitudinálním kvaziexperimentálním designem se uskutečnil 1. ledna 2017 – 1. června 2021 na nereprezentativním vzorku 2603 dětí MŠ po celé ČR. Prezentované oblasti vycházejí ze standardizovaného dotazníku Strenghts and Difficulties Questionaire, pomocí něhož učitelky MŠ chování dětí hodnotily. 

Výsledky výzkumů publikujeme a šíříme formou výuky.