Výsledky výzkumů

Výzkumné zprávy a publikace

Výsledky našich výzkumů a evaluací šíříme prostřednictvím výzkumných zpráv, článků, publikací, účastí na tuzemských i zahraničních konferencích a výukou.

Výzkumné zprávy

Publikace, která vznikla v rámci projektu Pozitivního rodičovství - Triple P, je vydávána Ministerstvem zdravotnictví a představuje programy podpory rodičovských dovedností a duševního zdraví dětí i dospělých založené na důkazech. Autoři článků se dlouhodobě věnují implementaci těchto programů do českého prostředí a zkoumání dopadu evidence-based přístupů na českou populaci.
Zpráva se skládá ze dvou částí: vzdělávacího modulu k programu Dobrý začátek a evaluační zprávy z výzkumu procesu implementace programu do mateřských škol. Vzdělávací modul obsahuje příručku pro zavádění inovativního programu podpory sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku "Dobrý začátek" prostřednictvím nového kurikula. Dokument představuje konkrétní kroky zavádění metodiky Dobrý začátek, včetně podmínek v prostředí školy, kompetencí pedagogů, vzdělávacího programu pedagogických pracovníku, možností zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, předvídání a předcházení překážek. Výzkumná část zprávy shrnuje výsledky evaluace celého procesu implementace programu do mateřských škol. Shrnuje výsledky měření dopadu, který zavedení samotné intervence podle dostupných důkazů přineslo a představuje výsledky kvantitativních i kvalitativních měření zapojených aktérů.
Závěrečná zpráva se skládá ze dvou částí: vzdělávacího modulu k programu Skills Builder a evaluační zprávy z výzkumu procesu adaptace a pilotní implementace programu do základních škol. Vzdělávací modul obsahuje vzdělávací plán rozvoje 8 základních měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder a 6 zásad efektivní výuky měkkých dovedností. Představuje cestu, jak postupovat při zavádění metodiky Skills Builder do výuky, shrnuje základní předpoklady pro úspěšné zavádění programu a zaměřuje se na formy metodické podpory vyučujících. Poukazuje na příklady dobré praxe spolupráce s rodiči při zavádění programu. Výzkumná část zprávy shrnuje výsledky evaluace celého procesu adaptace a pilotní implementace programu. Shrnuje výsledky měření dopadu, který zavedení samotné intervence podle dostupných důkazů přineslo a představuje výsledky kvantitativních i kvalitativních měření zapojených aktérů: vyučujících, žáků a jejich rodičů.
Evaluační zpráva obsahuje závěrečné výsledky projektu KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v České republice. Zpráva obsahuje procesní a dopadovou část evaluace a popisuje model přenositelnosti finského programu KiVa proti šikaně do prostředí českých základních škol. Ve všech třech částech jsou kombinovány přístupy kvalitativní a kvantitativní metodologie a analýzy dat. Zpráva zahrnuje data žáků, učitelů, koordinátorů intervence a data oblastních metodiků programu KiVa.
Schola Empirica dlouhodobě podporuje pedagogy MŠ v rozvoji socioemočních dovedností dětí pomocí metodiky Dobrý začátek, jež vychází z principů amerického programu Incredible Years. Metodika Dobrý začátek má prokázané efektivní výsledky v podpoře inkluzivního přístupu v prostředí MŠ (podpora pochopení mezi učiteli, rodiči a dětmi, odstranění komunikačních bariér, rozvoj porozumění a tolerance, přijímání odlišností) a podpoře sociálních, emočních a kognitivních dovedností u předškolních dětí.
Ve spolupráci s Abakusem – nadačním fondem zakladatelů Avast, vznikla ucelená zpráva na téma osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním. Kromě rešerše téměř tisícovky odborných publikací jsme na základě více než desítky expertních rozhovorů zmapovali přístupy k osamostatňování v České republice, Dánsku, Rakousku nebo Velké Británii. Ve zprávě naleznete konkrétní tipy, příklady dobré praxe nebo zajímavé zahraniční i domácí organizace.
Zpráva nabízí pohled na výsledky dvouletého projektu podpory rodičovských dovedností ohrožených rodin s malými dětmi optikou kvalitativní a kvantitativní evaluace. Vychází ze čtyř realizovaných vln kvantitativního měření mezi rodiči a jejich dětmi, z kazuistik podpořených rodin, záznamů o průběhu rodičovských setkání, z fokusních skupin se zapojenými sociálními pracovníky, záznamů z intervizních a supervizních setkání se sociálními pracovníky a z analýzy založené na průběžně vedené dokumentaci celé intervence.

Publikace

Koutná, M., Havrdová, E., Netík, J., & Pour, M. (2023). Evaluation of a Parenting Program for Disadvantaged Families in the Czech Republic. Research on Social Work Practice, 10497315221144000.

Havrdová, E., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Syslová, Z., Vyhnánková, K., et al. (2016). Good Practice Guide to Inclusive Pre-School Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-4-7.

Havrdová, E., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Syslová, Z., Vyhnánková, K., et al. (2016). Příručka dobré praxe v oblasti inkluze v předškolním vzdělávání v ČR, Anglii, Slovensku a Walesu. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-6-1.

Soltys, A., Havrdová, E., Jovaisiene, J., Karabulut, T., Melechova, T., & Osiac-Nedelea, C.-M. (2014). Self-study Handbook for Migrant Parents. University of Social Sciences Publishing House, Lodz. ISBN: 978-83-62916-89-4.

Bočková, L., Hastrmanová, Š., & Havrdová, E. (2011). 50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. Respekt institut. ISBN: 978-80-904153-2-4.

Havrdová, E., Kolář, M., & Večerka, K. (2010). Nejlepší praxe v realizaci školních programů prevence kriminality. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 978-80-254-9432-5.

Havrdová, E. (2009). Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality vzniklých v rámci projektu. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 978-80-254-6488-5.

Havrdová, E. (2007). Tvorba a realizace programů prevence kriminality dětí a mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 802-39-995-08.

Klocek, A., Kollerová, L., Netík, J., & Havrdová, E. (2022). Psychometric Evaluation of the Florence Bullying-Victimization Scales: Czech Version. Submitted to journal (Jimp).

Klocek, A., Vomáčka, A., Pešout, O., & Havrda, M. (2022). Rapid Literature Review of Change Management Strategies.OSF. https://osf.io/qfepy.

Shenderovich, Y., Lachman, J. M., Ward, C. L., Wessels, I., Gardner, F., Tomlinson, M., Oliver, D., Janowski, R., Martin, M., Okop K., Sacolo-Gwebu, H., Nqcobo, L. L., Fang, Z., Alampay, L., Baban, A., Baumann, A. A., Benevides de Barros, R., Bojo, S., Butchart, A., Dippenaar, W., Exavery, A., Fang, X., Ferdinandi, I., Foran, H. M., Heinrichs, N., Hutchings, J., Kisyombe, D., Massetti, G., Mazák, J., Mbuyi, H., Singh, P., Polsky, K., Rakotomalala, S., Raleva, M., Savo, R., & Cluver, L. (2021). The science of scale for violence prevention: a new agenda for family strengthening in low-and middle-income countries. Frontiers in public health, 9:581440. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.581440/full.

Klocek, A., Havrda, M., Havrdová, E., Vomáčka, A., Netík, J., Koutná, M., Klimešová, M., & Kollerová, L., (2021). KiVa (Kiusaamista Vastaan) Primary School Anti-bullying Program in Czech Republic: Evaluation of Effectiveness and Fidelity (Preregistration Protocol). OSF registries. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MREZB.

Havrda, M. & Klocek, A. (2021). Well-Being Impact Assessment of Artificial Intelligence – a Search for Causality and Proposal for an Open Platform for Well-Being Impact Assessment of AI Systems. Under review in Evaluation and Program Planning (Jimp).

Havrdová, E., Vyhnánková, K., & Dvořáková, B. (2019). Kurikulum Dobrý začátek pro mateřské školy. Podpora sociálního a emočního rozvoje dětí. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-8-5. Metodika, akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2018). Dobrý začátek. Ověřené postupy pro rodiče. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-7-8. Metodika, akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2015). Dobrý začátek, inkluzivní metodika rozvoje sociálních a emočních dovedností v předškolním věku. Metodický portál RVP. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20413/dobry-zacatek-inkluzivni-metodika-rozvoje-socialnich-a-emocnich-dovednosti-v-predskolnim-veku.html/.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2015). Dobrý začátek. Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-2-3.

Havrdová, E., Vyhnánková, K., Bugajová, L., Prokeš, V., & Laštovka, J. (2015). Co jsme si přivezly z Walesu? Zkušenosti učitelek MŠ ze zahraniční stáže. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-3-0.

Syslová, Z., Dobrovolná, A., Grůzová, L., Havrdová, E., Chaloupková, L., Kostrub, D., Kratochvílová, J., Najvarová, V. & Parmová, L. (2015). Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.

Havrdová, E. (2014). Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-0-9.

Běhounková, L., Havrdová, E., Syslová, Z. (2011). Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte: metodická příručka. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, ISBN: 978-80-260-0641-1.

Havrdova E. (2004). Sociological Implications in Crime Prevention: Narrowing the Gap between Theory and Practice. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14, 96-119. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5966.

Havrdová, E. (2004). Prevence kriminality dětí a mladistvých: Zvyšování efektivity sociální prevence (na základě kvalitativní studie programů sociální prevence kriminality dětí a mladistvých v České republice a Litvě). Kriminalita: Oběti, Prevence, Postmodernita. Praha: Sborník semináře Masarykovy české sociologické společnosti.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací