Výsledky výzkumů

Výzkumné zprávy a publikace

Výsledky našich výzkumů a evaluací šíříme prostřednictvím výzkumných zpráv, článků, publikací, účastí na tuzemských i zahraničních konferencích a výukou.

Výzkumné zprávy


Warning: Undefined property: WP_Error::$taxonomy in /home/364611.cloudwaysapps.com/thkgegecvq/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/query-control/classes/elementor-post-query.php on line 247
„Places to Grow“ představuje nadnárodní projekt propojující lokální partnery zabývající se raným dětským vývojem. Tito lokální partneři by měli poskytovat geografické příklady („místa“) excelence a funkční modely, které budou přenášeny a dále rozvíjeny do dalších lokalit (tzv. scaling/šíření). Návrh evaluace je rozdělen na dvě samostatné části: A. koncepční část, která se soustředí na rozvoj teorie změny, jíž se bude řídit i samotná evaluace, a B. část sběru dat, jejímž cílem je zjistit, zda a/nebo jak intervence vedla k požadovaným změnám. Jinými slovy, návrh evaluace bude vycházet z explicitní teorie změny (logického modelu, intervenční logiky), která bude spoluvytvářena v části A a bude základem hodnocené intervence (část B).
Souhrnná výzkumná zpráva projektu. Tato zpráva nabízí pohled na výsledky čtyřletého projektu podpory sociálních a emočních dovedností podle metodiky „Dobrý začátek” optikou kvalitativní a kvantitativní evaluace. Zpráva vychází z deseti realizovaných vln kvantitativního měření mezi dětmi, z fokusních skupin s učitelkami a vedoucími Center kolegiální podpory (dále jen CKP), dotazníkového šetření mezi vedoucími CKP, a z analýzy založené na průběžně vedené dokumentaci celé intervence. Celkem do měření zapojeno 12 učitelek MŠ a 2603 dětí MŠ. (intervenční skupina 2 109 dětí MŠ, kontrolní 494 dětí MŠ).
Studie o potřebách rodin s dětmi postižením nebo chronickým onemocněním. Výběr 27 studií z předvýběru pro vlastní rešerši (výběr z předvýběru proběhl na základě čtení klíčových částí studií v předvýběru (především abstrakt, metodologie a závěr) a identifikace 10 českých studií. Celkem tedy konečný výběr textů pro rešerši představuje 37 studií.
Souhrnná výzkumná zpráva projektu. Projekt „Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči“ se zaměřil na podporu inkluzivního předškolního vzdělávání v Roudnici nad Labem, ve Štětí a v Krupce. Do měření (2017–2019) bylo zapojeno 490 dětí, 67 pedagogů a asistentů ze 3 mateřských škol a 13 pracovníků v neformálním předškolním vzdělávání.
Souhrnná výzkumná zpráva projektu. Hlavním cílem evaluace bylo zhodnotit dopady projektu na děti, pokud jde o schopnosti a vlastnosti spojované s podnikavostí, a identifikovat procesy, které k rozvoji příslušných vlastností či schopností přispěly, nebo které tento rozvoj naopak brzdily. Celkem bylo během šetření žáků kompletně vyplněno 2841 dotazníků. Šetření se zúčastnilo celkem 121 učitelů, kteří pracovali ve školách umístěných celkem v 41 obcích České republiky.
Souhrnná výzkumná zpráva projektu. Úvodní část této zprávy se zabývá nejčastějšími problémy, s nimiž se učitelé předškolních zařízení potýkají při práci s dětmi ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí v České republice, na Slovensku a ve Velké Británii. Během prvního roku realizace projektu (2015) jsme tyto problémy identifikovali pomocí průzkumu s učiteli, manažery a odborníky předškolních zařízení ve všech třech zemích. Velikost vzorku pro každou zemi byla stanovena na 40 až 50 respondentů.
Kvalitativní výzkumná zpráva projektu “Inovace sociálních služeb na podporu rodičovských dovedností”. Analýza cílové skupiny sociálních a terénních pracovníků projektu. Svým obsahem navazuje na „Kvalitativní zprávu ke stavu rodin“ a dokresluje tak informaci o tom, jaké faktory přispívají k úspěšnosti implementace nástroje podpory rodičovských dovedností. Celkově bylo do projektu zapojeno 12 pracovnic a pracovníků z neziskových organizací Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. – Vsetín, Romano Jasnica z.s. a Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice.
Závěrečná evaluační zpráva nabízí detailní pohled na sebraná kvantitativní data o intervenčních a kontrolních rodinách. Zpráva zachycuje výsledky všech tří vln kvantitativního měření založeného především na standardizovaných nástrojích SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), který dotazováním rodičů měří chování dětí, a PARYC (Parenting Young Children), který formou self-reportu měří rodičovské kompetence. Měření se zúčastnilo 39 intervenčních a 32 kontrolních rodin a tří vln 26 intervenčních a 21 kontrolních rodin.

Publikace

Koutná, M., Havrdová, E., Netík, J., & Pour, M. (2023). Evaluation of a Parenting Program for Disadvantaged Families in the Czech Republic. Research on Social Work Practice, 10497315221144000.

Havrdová, E., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Syslová, Z., Vyhnánková, K., et al. (2016). Good Practice Guide to Inclusive Pre-School Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-4-7.

Havrdová, E., Hutchings, J., Williams, E., Williams, M., Syslová, Z., Vyhnánková, K., et al. (2016). Příručka dobré praxe v oblasti inkluze v předškolním vzdělávání v ČR, Anglii, Slovensku a Walesu. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-6-1.

Soltys, A., Havrdová, E., Jovaisiene, J., Karabulut, T., Melechova, T., & Osiac-Nedelea, C.-M. (2014). Self-study Handbook for Migrant Parents. University of Social Sciences Publishing House, Lodz. ISBN: 978-83-62916-89-4.

Bočková, L., Hastrmanová, Š., & Havrdová, E. (2011). 50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. Respekt institut. ISBN: 978-80-904153-2-4.

Havrdová, E., Kolář, M., & Večerka, K. (2010). Nejlepší praxe v realizaci školních programů prevence kriminality. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 978-80-254-9432-5.

Havrdová, E. (2009). Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality vzniklých v rámci projektu. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 978-80-254-6488-5.

Havrdová, E. (2007). Tvorba a realizace programů prevence kriminality dětí a mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou politiku. ISBN: 802-39-995-08.

Klocek, A., Kollerová, L., Netík, J., & Havrdová, E. (2022). Psychometric Evaluation of the Florence Bullying-Victimization Scales: Czech Version. Submitted to journal (Jimp).

Klocek, A., Vomáčka, A., Pešout, O., & Havrda, M. (2022). Rapid Literature Review of Change Management Strategies.OSF. https://osf.io/qfepy.

Shenderovich, Y., Lachman, J. M., Ward, C. L., Wessels, I., Gardner, F., Tomlinson, M., Oliver, D., Janowski, R., Martin, M., Okop K., Sacolo-Gwebu, H., Nqcobo, L. L., Fang, Z., Alampay, L., Baban, A., Baumann, A. A., Benevides de Barros, R., Bojo, S., Butchart, A., Dippenaar, W., Exavery, A., Fang, X., Ferdinandi, I., Foran, H. M., Heinrichs, N., Hutchings, J., Kisyombe, D., Massetti, G., Mazák, J., Mbuyi, H., Singh, P., Polsky, K., Rakotomalala, S., Raleva, M., Savo, R., & Cluver, L. (2021). The science of scale for violence prevention: a new agenda for family strengthening in low-and middle-income countries. Frontiers in public health, 9:581440. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.581440/full.

Klocek, A., Havrda, M., Havrdová, E., Vomáčka, A., Netík, J., Koutná, M., Klimešová, M., & Kollerová, L., (2021). KiVa (Kiusaamista Vastaan) Primary School Anti-bullying Program in Czech Republic: Evaluation of Effectiveness and Fidelity (Preregistration Protocol). OSF registries. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MREZB.

Havrda, M. & Klocek, A. (2021). Well-Being Impact Assessment of Artificial Intelligence – a Search for Causality and Proposal for an Open Platform for Well-Being Impact Assessment of AI Systems. Under review in Evaluation and Program Planning (Jimp).

Havrdová, E., Vyhnánková, K., & Dvořáková, B. (2019). Kurikulum Dobrý začátek pro mateřské školy. Podpora sociálního a emočního rozvoje dětí. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-8-5. Metodika, akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2018). Dobrý začátek. Ověřené postupy pro rodiče. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-7-8. Metodika, akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2015). Dobrý začátek, inkluzivní metodika rozvoje sociálních a emočních dovedností v předškolním věku. Metodický portál RVP. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20413/dobry-zacatek-inkluzivni-metodika-rozvoje-socialnich-a-emocnich-dovednosti-v-predskolnim-veku.html/.

Havrdová, E. & Vyhnánková, K. (2015). Dobrý začátek. Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-2-3.

Havrdová, E., Vyhnánková, K., Bugajová, L., Prokeš, V., & Laštovka, J. (2015). Co jsme si přivezly z Walesu? Zkušenosti učitelek MŠ ze zahraniční stáže. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-3-0.

Syslová, Z., Dobrovolná, A., Grůzová, L., Havrdová, E., Chaloupková, L., Kostrub, D., Kratochvílová, J., Najvarová, V. & Parmová, L. (2015). Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.

Havrdová, E. (2014). Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže: dobrá praxe z ČR a Velké Británie. Praha: SCHOLA EMPIRICA. ISBN 978-80-905748-0-9.

Běhounková, L., Havrdová, E., Syslová, Z. (2011). Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte: metodická příručka. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, ISBN: 978-80-260-0641-1.

Havrdova E. (2004). Sociological Implications in Crime Prevention: Narrowing the Gap between Theory and Practice. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 14, 96-119. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5966.

Havrdová, E. (2004). Prevence kriminality dětí a mladistvých: Zvyšování efektivity sociální prevence (na základě kvalitativní studie programů sociální prevence kriminality dětí a mladistvých v České republice a Litvě). Kriminalita: Oběti, Prevence, Postmodernita. Praha: Sborník semináře Masarykovy české sociologické společnosti.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací