Dobrý začátek pro mateřské školy

Představení metodiky

Dozvíte se, jak Dobrý začátek rozvíjí socioemoční dovednosti dětí, s čím vším pedagogům pomáhá, jaké jsou jeho hlavní zásady, jak můžete využít metodiku ve vaší školce a doporučení, jak s metodikou začít. 

Tematické dílny

Krátké workshopy na konkrétní témata, která Vás pálí. 

Cílem ročního programu je nastavení udržitelné a dlouhodobé strategie rozvoje socioemočních dovedností dětí ve vaší škole.                            

Kurzy a akreditovaná školení pro jednotlivce

Proškolení v metodice Dobrý začátek formou komplexního zaškolení (40 hod) nebo nejprve základní školení (17 hod) a následně rozšiřující školení (23 hod). Školení probíhají naživo v Praze.

představení metodiky

Dobrý začátek® v kostce

Dozvíte se, jak Dobrý začátek rozvíjí socioemoční dovednosti dětí, s čím vším pedagogům pomáhá, jaké jsou jeho hlavní zásady, jak můžete využít metodiku ve vaší školce a doporučení, jak s metodikou začít.

Dobrý začátek® – náslech dobré praxe

Sami zažijete, jak Dobrý začátek rozvíjí socioemoční dovednosti dětí a s čím vším pedagogům pomáhá. Také se dozvíte, jak naplno využít metodiku ve vaší školce a jak nejlépe s metodikou začít.

Dobrý začátek® – praktická ochutnávka

4hodinový workshop, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak rozvíjet sociální a emoční dovednosti s podporou hraček a dalších pomůcek. Vyzkoušíte si, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu i další techniky podporující vytváření pozitivních vztahů s rodiči, a získáte tipy na aktivity vedoucí k celkovému ulehčení a zjednodušení práce ve třídě. Díky praktickým ukázkám získáte vhled do hlavních zásad a technik metodiky a doporučení, jak s metodikou začít.

tematické dílny

Pro všechny, kteří se chtějí s metodikou seznamovat postupně, nabízíme nový formát krátkých seminářů – 90minutové interaktivní dílny, v rámci kterých nabízíme vhled do hlavních témat metodiky Dobrý začátek.

90 min dílna: Dobrý začátek® – Pozitivní komunikace ve třídě

90minutový workshop, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte strategie a techniky vhodné k posílení vztahů ve třídě, konkrétně jak využít pochvalu a popisný jazyk při práci s dětmi. Zaměříme se na techniky podporující pozitivní komunikaci – oceňování a popisný jazyk.  Získáte tipy na aktivity vedoucí ke dobrému klimatu ve třídě.

Díky praktickým ukázkám získáte vhled do vybraných technik metodiky a ukázky, které můžete ihned využít při práci ve třídě.

Součástí dílny je možnost prohlédnout si všechny materiály používané v metodice Dobrý začátek  – publikace pro rodiče i učitele, kurikulum, zásobník aktivit, karty emocí, maňásci, pexesa, skládačky, plakátky a omalovánky.

90min dílna: Dobrý začátek® –Bezpečné soužití ve třídě

90minutový workshop na téma jak nastavit pravidla a efektivně udílet pokyny. Na vlastní kůži si vyzkoušíte strategie a techniky posilující potřeby jistoty a bezpečí. Dozvíte se, jak efektivně klást instrukce a pokyny,  k čemu slouží hranice a jak pracovat s pravidly.

Díky praktickým ukázkám získáte vhled do vybraných technik metodiky a ukázky, které můžete ihned využít při práci.

Součástí dílny je možnost prohlédnout si všechny materiály používané v metodice Dobrý začátek  – publikace pro rodiče i učitele, kurikulum, zásobník aktivit, karty emocí, maňásci, pexesa, skládačky, plakátky a omalovánky.

Letní škola: Jak (dobře začít) pracovat s emocemi - ZRUŠENO

Během praktického 2denního workshopu si odnesete inspiraci, získáte náměty a tipy na aktivity, které vám ulehčí práci ve třídě.

Nahlédnete do problematiky emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe.

Lektorky: Egle Havrdová, MA, Ph.D., Mgr. Ludmila Jirotková, Mgr. Eva Hrubá, Mgr. Anna Petrová Kubešová

Termín: 17.–18. 8. 2023 v Praze
Den 1 od 10:00 do 18:30 hod, Den 2 od 9:00 do 17:30 hod
Komunitní centrum Jasoň, Putimská 716/4, Praha 12

V případě vlastního ubytování je cena o 400 Kč nižší.

Témata workshopu:

 • Vlastní emoce (pedagoga) i emocí dětí – rozpoznávání a ovládání pocitů 
 • Metody budování pozitivních vztahů, vzájemné důvěry a soužití ve třídě – podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě pomocí věnování pozitivní pozornosti, pochval a popisného jazyka)
 • Formy práce – v kruhu
 • Pomůcky rozvíjející socio-emoční dovednosti
 • Principy práce s maňásky
 • Strategie k odstraňování nevhodného chování. Prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě

Školení metodiky

Akreditované vzdělávací programy

Prohlubujeme dovednosti pedagogů ve vzdělávacím programu „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“.

Program je akreditovaný v systému DVPP č. MSMT- 14625/2022-4-589, účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku

Modul 1 (17 hod školení)

Během základního, akreditovaného školení (Modul 1) nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe.

Seznámíte se s tématy:

 • strategie vedení třídy,
 • pozitivní komunikace s dítětem,
 • popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte,
 • formativní hodnocení dítěte,
 • vedení dítěte k sebeuznání,
 • podpora emočního vývoje dítěte,
 • podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě,
 • strategie k odstraňování nevhodného chování,
 • prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě,
 • budování vztahů a spolupráce s rodiči

Program je akreditovaný MŠMT.

Dobrý začátek

Komplexní výcvik Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku Moduly 1, 2 a 3 (40 hod školení)

Akreditovaný vzdělávací program v rozsahu 40 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 prezenčních modulů během 6 měsíců – 1x dvoudenní úvodní modul a 2x následné jednodenní moduly + 3 hodiny reflexe

Modul 1 – dvoudenní základní školení (17 x 45 min)

Během úvodního školení nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe. Seznámíte se s tématy: Strategie vedení třídy, pozitivní komunikace s dítětem, popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte, formativní hodnocení dítěte, vedení dítěte k sebeuznání, podpora emočního vývoje dítěte, podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě, strategie k odstraňování nevhodného chování, prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě, budování vztahů a spolupráce s rodiči. 

Moduly 2 – jednodenní praktické školení prožitkovou formou (10 x 45 min), následuje 4–8 týdnů po úvodním školení Modulu 1
Moduly 3 – jednodenní praktické školení prožitkovou formou (10 x 45 min), následuje 8–12 týdnů po Modulu 2

Rozšiřující moduly 2 a 3 jsou určeny pro hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídku aktivit pro práci s dětmi a rodiči v MŠ, praktický nácvik strategií na podporu sociálního a emočního rozvoje dětí v MŠ, práci s agresivním chováním a mediace sporu, analýzu videonahrávek a reflexi účastníků.

Průběžná reflexe (3 x 45 min)

Program je akreditovaný MŠMT

Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku

Modul 2 a 3 (23 hod školení)

Rozšiřující praktický 2. a 3. modul lze doobjednat po absolvování úvodního Modulu 1.

Moduly 2 a 3 jsou určeny pro hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídku aktivit pro práci s dětmi a rodiči v MŠ, praktický nácvik strategií na podporu sociálního a emočního rozvoje dětí v MŠ, práci s agresivním chováním a mediace sporu, analýzu videonahrávek a reflexi účastníků.

 • Modul 2 následuje 4–8 týdnů po základním školení Modulu 1.
 • Modul 3 následuje 8–12 týdnů po Modulu 2.

Program je akreditovaný MŠMT

metodická podpora

Návazná metodická podpora pro absolventy školení

Následná mentorská péče pro ty, kdo chtějí metodiku Dobrý začátek využívat naplno. Probíhá formou konzultací, hospitací, náslechů (sdílení dobré praxe) a booster školení (inspiromat). Metodickou podporu lze čerpat opakovaně, již po absolvování základního školení či kdykoli později.

Pro pedagogy a mateřské školy, které již absolvovaly naše vzdělávací programy, nabízíme další podporu při zavádění metod a aktivit v rámci vlastní pedagogické práce. Díky odborným supervizím umožňujeme učitelům hlubší zažití a osvojení metodiky pod odborným vedením.

Hlavním těžištěm je práce s výchozími kompetencemi a zkušenostmi učitelů v jejich konkrétním prostředí, sebereflexe a provázení změnou od zažitých postupů a vzorců výchovy.

Také podporujeme zkušenější pedagogy, aby se stali mentory svým kolegům a přispívali svou odbornou kolegiální podporou k rozvoji často opomíjeného aspektu předškolní výchovy – včetně podpory sociálních a emočních dovedností dětí, rozvoji jejich školní připravenosti, snížení agrese a podpory kooperace ve skupině vrstevníků i vůči učitelům a rodičům.

Inspiromat – sdílení dobré praxe

Mentorská podpora ve formě společného setkání, s cílem upevnit si principy a strategie metodiky Dobrý začátek, sdílet zkušenosti s metodikou s ostatními kolegy a načerpat novou inspiraci pro vlastní praxi.

Konzultace pedagoga s mentorem (osobní/online)

Mentor poskytuje zájemcům vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se metodiky Dobrý začátek.

Hospitace – návštěva mentora
ve vaší MŠ

Mentor sleduje, jak funguje metodika ve vaší třídě, poté následuje reflexe, diskuze a sdílení dobré praxe.

Od roku 2017 zakládáme s podporou MŠMT v jednotlivých krajích
Centra kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů.

Řekli o metodice Dobrý začátek

Lektorky

S tématem jsem se poprvé setkala v průběhu svého doktorandského studia, když jsem zkoumala principy rozvoje sociálních a emočních kompetencí dětí předškolního věku představené v programech Incredible Years z USA. Tyto principy jsem pak zapracovala do metodiky Dobrý začátek a přizpůsobila je pro české prostředí.
Egle Havrdová, MA, Ph.D.
Odborná garantka metodiky a mentorka
Pracuji třicet let jako učitelka mateřské školy, od roku 2015 jako mentorka a lektorka v metodice podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku a na snížení rizika vzniku problémového chování. Upřednostňuji propojení teorie s praxí, sdílím nejen své praktické zkušenosti, ale i osvědčené postupy zkušených pedagogů. Zařazuji praktické ukázky práce s dětmi a modelové situace.
Mgr. Eva Hrubá
Metodička a mentorka
S metodikou pracuji už od roku 2014. Socioemoční dovednosti jsou základním předpokladem pro úspěšný vstup do základní školy a do života vůbec a právě metodika tyto dovednosti nabízí. Díky Dobrému začátku se na běžné situace dívám jinak. Dokáži děti pochopit a podpořit je přesně v tom, v čem je potřeba. DZ dává skvělé návody, jak s dětmi pracovat a jak řešit konfliktní situace.
Mgr. Ludmila Jirotková
Metodička a mentorka
Přehrát video

Řekli o kurzech a seminářích

„V rámci metodiky Dobrý začátek jsme začali pravidly. To nám fungovalo dobře. Samy děti si je brzy osvojily a upozorňovaly se na ně navzájem mezi sebou. Pak říkaly třeba „chodíme pomalu“ a to byl pro nás největší úspěch.”

“Metodika nám dala možnost, jak učit děti lépe se vyrovnat s vyhrocenými citovými reakcemi (vztekání), naučit se začlenit do skupiny dětí (můžu si s tebou hrát, s tebou se nekamarádím), vést je k předcházení konfliktů (spor o hračku, tobě nepůjčím). A zároveň přinesla posun v budování vztahů s dětmi, ale i ostatními kolegyněmi a zaměstnanci školy a samozřejmě i rodiči – to je pilíř a top celé metodiky!”

„Měli jsme ve třídě holčičku, která předtím navštěvovala dětskou skupinu, na které – dle slov její maminky – za dva roky neřekla ani slovo. Díky Dobrému začátku a především práci s maňásky a emocemi se ji podařilo zapojit, začala projevovat emoce, smích.”

Váháte, zda je metodika Dobrý začátek pro Vaši mateřskou školu vhodná?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, školení, materiály a pomůcky, mentoring či o účast na aktivitách Centra kolegiální podpory ve Vašem regionu, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Mgr. Kateřina Michalová

Koordinátorka metodiky Dobrý začátek®
michalova@scholaempirica.org, 605413801

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací