Dobrý začátek pro mateřské školy

Navazna_podpora_leva
Navazna_podpora_zprava

představení metodiky

Dobrý začátek® v kostce

Dozvíte se, jak Dobrý začátek rozvíjí socio-emoční dovednosti dětí, s čím vším pedagogům pomáhá, jaké jsou jeho hlavní zásady, jak můžete využít metodiku ve vaší školce a doporučení, jak s metodikou začít.

Dobrý začátek® – náslech dobré praxe

Sami zažijete, jak Dobrý začátek rozvíjí socio-emoční dovednosti dětí a s čím vším pedagogům pomáhá. Také se dozvíte, jak naplno využít metodiku ve vaší školce a jak nejlépe s metodikou začít.

Dobrý začátek® – praktická ochutnávka

4hodinový workshop, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte, jak rozvíjet sociální a emoční dovednosti s podporou hraček a dalších pomůcek. Vyzkoušíte si, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu i další techniky podporující vytváření pozitivních vztahů s rodiči, a získáte tipy na aktivity vedoucí k celkovému ulehčení a zjednodušení práce ve třídě. Díky praktickým ukázkám získáte vhled do hlavních zásad a technik metodiky a doporučení, jak s metodikou začít.

Školení metodiky

Akreditované vzdělávací programy

Prohlubujeme dovednosti pedagogů pro podporu sociálního a emočního vývoje dětí ve vzdělávacím programu „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“.

Program je akreditovaný v systému DVPP č. MSMT–25238/2016-2-772, účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku

Modul 1 (17 hod školení)

Během základního, akreditovaného školení (Modul 1) nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe.

Seznámíte se s tématy:

 • strategie vedení třídy,
 • pozitivní komunikace s dítětem,
 • popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte,
 • formativní hodnocení dítěte,
 • vedení dítěte k sebeuznání,
 • podpora emočního vývoje dítěte,
 • podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě,
 • strategie k odstraňování nevhodného chování,
 • prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě,
 • budování vztahů a spolupráce s rodiči

Program je akreditovaný MŠMT.

Dobrý začátek

Komplexní výcvik Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku Moduly 1, 2 a 3 (40 hod školení)

Akreditovaný vzdělávací program v rozsahu 40 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 prezenčních modulů během 6 měsíců – 1x dvoudenní úvodní modul a 2x následné jednodenní moduly + 3 hodiny reflexe

Modul 1 – dvoudenní základní školení (17 x 45 min)

Během úvodního školení nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe. Seznámíte se s tématy: Strategie vedení třídy, pozitivní komunikace s dítětem, popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte, formativní hodnocení dítěte, vedení dítěte k sebeuznání, podpora emočního vývoje dítěte, podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě, strategie k odstraňování nevhodného chování, prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě, budování vztahů a spolupráce s rodiči. 

Moduly 2 – jednodenní praktické školení prožitkovou formou (10 x 45 min), následuje 4–8 týdnů po úvodním školení Modulu 1
Moduly 3 – jednodenní praktické školení prožitkovou formou (10 x 45 min), následuje 8–12 týdnů po Modulu 2

Rozšiřující moduly 2 a 3 jsou určeny pro hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídku aktivit pro práci s dětmi a rodiči v MŠ, praktický nácvik strategií na podporu sociálního a emočního rozvoje dětí v MŠ, práci s agresivním chováním a mediace sporu, analýzu videonahrávek a reflexi účastníků.

Průběžná reflexe (3 x 45 min)

Obsah programu a sada materiálů >>

Program je akreditovaný MSMT- 14625/2022-1-589 „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“.

Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku

Modul 2 a 3 (23 hod školení)

Rozšiřující praktický 2. a 3. modul lze doobjednat po absolvování úvodního Modulu 1.

Moduly 2 a 3 jsou určeny pro hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídku aktivit pro práci s dětmi a rodiči v MŠ, praktický nácvik strategií na podporu sociálního a emočního rozvoje dětí v MŠ, práci s agresivním chováním a mediace sporu, analýzu videonahrávek a reflexi účastníků.

 • Modul 2 následuje 4–8 týdnů po základním školení Modulu 1.
 • Modul 3 následuje 8–12 týdnů po Modulu 2.

Program je akreditovaný MSMT- 14625/2022-1-589 „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“.

metodická podpora

Návazná metodická podpora pro absolventy školení

Následná mentorská péče pro ty, kdo chtějí metodiku Dobrý začátek využívat naplno. Probíhá formou konzultací, hospitací a náslechů (sdílení dobré praxe). Metodickou podporu lze čerpat opakovaně, již po absolvování základního školení či kdykoli později.

Pro pedagogy a mateřské školy, které již absolvovaly naše vzdělávací programy, nabízíme další podporu při zavádění metod a aktivit v rámci vlastní pedagogické práce. Díky odborným supervizím umožňujeme učitelům hlubší zažití a osvojení metodiky pod odborným vedením.

Hlavním těžištěm je práce s výchozími kompetencemi a zkušenostmi učitelů v jejich konkrétním prostředí, sebereflexe a provázení změnou od zažitých postupů a vzorců výchovy.

Také podporujeme zkušenější pedagogy, aby se stali mentory svým kolegům a přispívali svou odbornou kolegiální podporou k rozvoji často opomíjeného aspektu předškolní výchovy – včetně podpory sociálních a emočních dovedností dětí, rozvoji jejich školní připravenosti, snížení agrese a podpory kooperace ve skupině vrstevníků i vůči učitelům a rodičům.

Konzultace pedagoga s mentorem (osobní/online)

Mentor poskytuje zájemcům vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se metodiky Dobrý začátek.

Hospitace – návštěva mentora ve vaší MŠ

Mentor sleduje, jak funguje metodika ve vaší třídě, poté následuje reflexe, diskuze a sdílení dobré praxe.

Hlavními tématy vzdělávacího programu jsou:

Metody budování pozitivních vztahů, vzájemné důvěry a soužití ve třídě, vedení k trpělivosti, vytrvalosti a cílevědomosti dítěte.
Povzbuzení a chvála, vedení dítěte k sebeuznání a vyrovnanosti, rozeznávání a ovládání vlastních pocitů.
Řešení problémů a konfliktů, strategie ignorování nevhodného chování a přesměrování pozornosti, podpora pozitivního chování.
Kolegiální spolupráce v podpoře sociálních a emočních dovedností dětí.
Posilování partnerského vztahu mezi rodiči a učiteli, budování respektu a vzájemné důvěry, spolupráce na výchově a vzdělávání předškolního dítěte.

Řekli o metodice Dobrý začátek

Akreditované vzdělávací programy

Cílem vzdělávacích programů je prohloubit dovednosti pedagogů pro podporu sociálního a emočního vývoje dětí v MŠ. 

Vzdělávací programy jsou vedené kvalifikovanými lektory a splňují podmínky OP JAK 2022. K jeho financování lze využít šablony.

Lektorky

S tématem jsem se poprvé setkala v průběhu svého doktorandského studia, když jsem zkoumala principy rozvoje sociálních a emočních kompetencí dětí předškolního věku představené v programech Incredible Years z USA. Tyto principy jsem pak zapracovala do metodiky Dobrý začátek a přizpůsobila je pro české prostředí.
Egle Havrdová, MA, Ph.D.
Odborná garantka metodiky a mentorka
Pracuji třicet let jako učitelka mateřské školy, od roku 2015 jako mentorka a lektorka v metodice podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku a na snížení rizika vzniku problémového chování. Upřednostňuji propojení teorie s praxí, sdílím nejen své praktické zkušenosti, ale i osvědčené postupy zkušených pedagogů. Zařazuji praktické ukázky práce s dětmi a modelové situace.
Mgr. Eva Hrubá
Metodička a mentorka
S metodikou pracuji už od roku 2014. Socio-emoční dovednosti jsou základním předpokladem pro úspěšný vstup do základní školy a do života vůbec a právě metodika tyto dovednosti nabízí. Díky Dobrému začátku se na běžné situace dívám jinak. Dokáži děti pochopit a podpořit je přesně v tom, v čem je potřeba. DZ dává skvělé návody, jak s dětmi pracovat a jak řešit konfliktní situace.
Mgr. Ludmila Jirotková
Metodička a mentorka
Přehrát video

Řekli o kurzech a seminářích

„V rámci metodiky Dobrý začátek jsme začali pravidly. To nám fungovalo dobře. Samy děti si je brzy osvojily a upozorňovaly se na ně navzájem mezi sebou. Pak říkaly třeba „chodíme pomalu“ a to byl pro nás největší úspěch.”

“Metodika nám dala možnost, jak učit děti lépe se vyrovnat s vyhrocenými citovými reakcemi (vztekání), naučit se začlenit do skupiny dětí (můžu si s tebou hrát, s tebou se nekamarádím), vést je k předcházení konfliktů (spor o hračku, tobě nepůjčím). A zároveň přinesla posun v budování vztahů s dětmi, ale i ostatními kolegyněmi a zaměstnanci školy a samozřejmě i rodiči – to je pilíř a top celé metodiky!”

„Měli jsme ve třídě holčičku, která předtím navštěvovala dětskou skupinu, na které – dle slov její maminky – za dva roky neřekla ani slovo. Díky Dobrému začátku a především práci s maňásky a emocemi se ji podařilo zapojit, začala projevovat emoce, smích.”

Od roku 2017 zakládáme s podporou MŠMT v jednotlivých krajích Centra kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů.

Centrum kolegiální podpory (CKP) si klade za cíl stát se metodickým centrem pro okolní mateřské školy a další cílové skupiny, jako jsou zejména rodiče, pracovníci v neformálním vzdělávání a v sociálních službách v oblasti socio-emočního rozvoje předškolních dětí. Dosud jsme založili 12 center po celé republice.

 

Centra kolegiální podpory – MŠ dobré praxe

Jihomoravský kraj – MŠ Brno, Měříčkova 46
Vedoucí CKP: Renata Ficová, Gabriela Dědicová
Kontakt: ms.merickova@seznam.cz
msmerickova.webnode.cz

Kraj Vysočina – MŠ Mozaika Jihlava
Vedoucí CKP: Jarmila Bučková, Dana Rychlíková
Kontakt: msbrezinova30@msmozaikaji.cz
msmozaikaji.cz

Královéhradecký kraj
Vedoucí CKP: Eva Hrubá
Kontakt: hrubaeva@seznam.cz

Královéhradecký kraj – MŠ Borohrádek
Vedoucí CKP: Eva Musilová
Kontakt: reditelka@msboro.cz
msboro.cz

Liberecký kraj – MŠ Kytička
Vedoucí CKP: Dana Charyparová, Lucie Šepsová
Kontakt: ms.kyticka@seznam.cz
mskyticka.com

Moravskoslezský kraj – MŠ Špálova Ostrava
Vedoucí CKP: Jarmila Karnovská, Anna Žemlová
Kontakt: jarmila.karnovska@seznam.cz
ms-spalova.cz

Pardubický kraj – MŠ K Polabinám 626
Vedoucí CKP: Miloslava Mňuková, Ivana Buderová
Kontakt: mskpolabinam@volny.cz
mskpolabinam.cz

Plzeňský kraj – MŠ Merklín
Vedoucí CKP: Michaela Štibraná, Štěpánka Haníková
Kontakt: msmerklin@volny.cz
msmerklin.cz

Středočeský kraj – MŠ Velíšská Vlašim
Vedoucí CKP: Alena Matějovská, Kateřina Filipová
Kontakt: ms.velisska@tiscali.cz
msvelisska.cz

Ústecký kraj – Mateřská škola Dobroměřice
Vedoucí CKP: Ludmila Jirotková, Libuše Nová
Kontakt: dobroskolka@seznam.cz
msdobromerice.cz

Praha – MŠ Sluníčko pod střechou
Vedoucí CKP: Petra Ristić
kontakt: petra.ristic2@gmail.com
Váháte, zda je metodika Dobrý začátek pro Vaši mateřskou školu vhodná?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, školení, materiály a pomůcky, mentoring či o účast na aktivitách Centra kolegiální podpory ve Vašem regionu, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Mgr. Kateřina Michalová

Koordinátorka metodiky Dobrý začátek®
michalova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací