Skills Builder

Skills Builder: Realizované projekty

Metodiku Skills Builder považujeme za jednu z ověřených cest pro rozvoj měkkých dovedností u žáků na základních školách. Proto jsme se rozhodli metodiku přenést do českých základních škol a pilotně ji ověřit v projektu

Zavedení a ověření metodiky rozvoje socioemočních dovedností v MŠ a ZŠ

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373)

Jsme součástí Skills Builder Partnership – školám zapojeným do pilotního projektu poskytujeme podporu, která zahrnuje:

  • úvodní školení vedené zahraničním mentorem
  • pravidelné konzultace se zahraničním mentorem, metodikem a garantem projektu
  • pravidelná setkávání pedagodů zapojených do projektu za účelem vzájemné kolegiální podpory
  • hospitace ve výuce
  • zpětné vazby na portfolia vedená pedagogy
  • tištěné materiály k metodice v českém jazyce

Celou metodiku, širokou nabídku aktivit do hodin a nápovědu, jak s metodikou pracovat najdete na metodickém portálu Skills Builder.

Název projektu:

Podpora začlenění nově příchozích žáků ZŠ do třídního kolektivu pomocí metodiky Skills Builder

Termín realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na metodickou podporu pedagogů při začleňování nově příchozích ukrajinských žáků ZŠ do třídního kolektivu. Pedagogům poskytuje ověřené a ucelené nástroje metodiky Skills Builder, metodickou podpora při jejím zavádění do výuky a rozvoji měkkých dovedností žáků.

Loga, sponzoři: 

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací