Finský program KiVa v ČR: Jak snížit šikanu a zvýšit wellbeing na základní škole

You are here:

Zhruba ⅕ žáků na českých školách se setkává s jistým druhem šikany. U většiny převládá fyzické napadení, které se vyskytuje ve 21 procentech a verbální v 19 procentech případů, častá je ale kombinace napadení. Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách připadá každý rok na první čtvrtek v listopadu. Při této příležitosti uspořádala nezisková organizace Schola Empirica konferenci, na které výzkumníci představili výsledky pilotního zavádění finského programu KiVa pro prevenci a intervenci šikany do českých škol. 

 

Účastníci konference byli také seznámeni s fungováním programu přímo od finské autorky Christiny Salmivalli, ale i se zkušenostmi učitelů ze zapojených škol a názory odborníků z různých organizací či MŠMT. „Program KiVa byl do finských škol implementován od roku 2009 díky podpoře Ministerstva školství a kultury. Od té doby se šikana v celém Finsku snížila o 61 procent. Výsledky z několika studií také prokazují vzrůstající empatii a další pozitivní vlivy, jako je odbourání sociální úzkosti a celkově kladnější vztah žáků ke škole a studijní motivaci. Pozitivní vliv má i na učitele a klima školy,” uvedla profesorka Christina Salmivalli a autorka KiVa programu na úvod konference.

Program je aktivně zaváděn ve 22 dalších zemí. V Itálii a Nizozemí výzkumy ukázaly, na kolik procent je KiVa efektivní. V Holandsku se dokonce snížil výskyt šikany až o 64 procent a v Itálii o 51 procent. 

 

Svou zkušenost s programem KiVa popsal i vážený host konference velvyslanec Finska v České republice Pasi Olavi Tuominen: „Velvyslanci velmi často otevírají podobné konference, ale přitom o tématu moc neví. Se šikanou a preventivním programem KiVa mám ale tentokrát osobní zkušenost. Moje dcera ve Finsku chodila na školu, kde KiVa aktivně probíhala, a její zkušenosti byli velmi pozitivní. I díky tomu jsem rád, že tento přístup mohou žáci vyzkoušet v České republice.”

První rok programu KiVa na českých školách proběhl na 24 českých školách z pěti krajů. Zhodnocení implementace programu proběhlo ve třech fázích (1. fáze v září 2021, 2. fáze v únoru 2022 a 3. fáze v červnu 2022) ve 4. a 6. ročnících, celkem ve 32 třídách. Preventivního programu ve školách se zúčastnilo více jak dvě desítky koordinátorů a pět metodiků KiVy z organizace Schola Empirica. Z výsledků je zřejmé, že KiVa se více líbí mladším žákům, u kterých je prevence klíčová. 

 

„Výsledky z pilotních škol sice nejsou signifikantní, ale tento trend stále sledujeme. Bohužel můžeme potvrdit, že viktimizace narostla. Hlavním vysvětlením by mohla být pro děti těžká doba distančního vzdělávání během pandemie covidu-19, ale i aktuální situace války na Ukrajině,” komentuje ředitelka neziskové organizace Schola Empirica Egle Havrdová.

Výzkumníci uvedli hned několik hlavních přínosů preventivního programu KiVa do škol: 

  1. Děti ví, na koho se obrátit v případě krizových  situací.
  2. KiVa je dlouhodobý a kontinuální program.
  3. Děti i učitelé o problematice diskutují, přemýšlejí nad ní a otevírají nová témata.  
  4. Škola není jen o výkonu, KiVa podporuje další schopnosti, které mají školy u dětí rozvíjet, například respektující vztah k sobě i ostatním.  

 

Kontakt pro média: 

Adéla Lelková
Senior Account Executive, Topic PR 

E: alelkova@topicpr.cz
M: +420 715 814 823

 

Lucie Dvořáková
Account Assistant, Topic PR          
E: ldvorakova@topicpr.cz
M: +420 602 565 990

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email