Jak snáze začlenit děti s odlišným mateřským jazykem?

You are here:

V pražských mateřských a základních školách probíhaly projekty na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze. Cílem naší evaluace bylo vyhodnotit přínos inkluzivních aktivit a získat příklady nejvýznamnějších změn, které u žáků, pedagogů či rodičů nastaly.

Inkluzivní aktivity:

  • dvojjazyční asistenti
  • doučování
  • kurzy českého jazyka
  • stáže pedagogů

Dopady intervencí byly pozitivní

Podle výpovědí pedagogů i rodičů intervence pomohly ve škole vytvářet přívětivější a bezpečnější prostředí. Takové prostředí pak vedlo k rychlejšímu aktivnímu zapojení dětí a žáků do výuky, snazšímu začlenění do třídního kolektivu a pomohlo dětem lépe zvládat nároky škol a školek.

Oslovení pedagogové a rodiče dětí s OMJ uváděli pozitivní dopady práce s dětmi s OMJ na další osoby z jejich okolí, jako např.: 

  • odlehčení zátěže pedagogů, 
  • předávání znalostí a zkušeností v rodině s OMJ, a to obousměrně: dítě <–> příbuzný, 
  • rozvoj cizího jazyka u žáků bez OMJ, 
  • usnadnění a zlepšení komunikace mezi školou a rodiči dětí s OMJ, zvýšení důvěry,
  • rozvoj aktivit pro děti s OMJ nad rámec podpořených projektů, např. letní programy, a vyšší ochota rodin s OMJ se jich účastnit,
  • zvětšení kapacity pro získávání informací o vzdělávání dětí s OMJ a seberozvoj dvojjazyčných asistentů/pedagogů.

Příběhy začleňování konkrétních dětí s OMJ

Součástí evaluační zprávy jsou jednotlivé případové studie z vybraného vzorku škol. Studie se soustředí na přínosy jednotlivých intervencí v první řadě u žáků s OMJ a jejich rodičů, druhotně pak ředitelů a učitelů mateřských a základních škol a dále spolužáků žáků s OMJ. 

Z odpůrkyně češtiny za rok čtenářkou

OMJ: angličtina
podpora v ZŠ: dvojjazyčný asistent v ZŠ

Holčička pochází z česko-argentinské rodiny, která komunikuje především v angličtině. Když poprvé přišla do školy, český jazyk ovládala spíše pasivně. „Ona češtině rozumí, ale nechtěla ji používat. Když jsme spolu začaly pracovat, hledala výmluvy, proč v češtině nic nedělat.“ Holčičce také dělalo problém udržet pozornost a pracovat samostatně. „Když jsem s ní začala pracovat, tak jsem jí musela hodně věcí učit, jak se pracuje, aby došla k nějakému výsledku, nedovedla udržet pozornost, stačilo 10 minut a už byla unavená. Myslela jsem si, že po měsíci, po dvou, že to prostě nepůjde.

Holčičce se dostalo intenzivní podpory dvojjazyčné asistentky, která zpočátku vedla k neochotě dívky pracovat samostatně bez asistentky. Postupem času ale získala větší sebevědomí a začala se v učení zlepšovat, až došlo k téměř úplnému osamostatnění. V současné době již holčička v jazyku i v učení prospívá. „Po tom roce, co spolu pracujeme, tak se ukazuje, že je sebevědomější, už se jazyka tolik nebojí, její maminka také chodí na češtinu, takže si sem tam povídají spolu v češtině a baví jí to. A když si vybírá knížky, dost často sáhne sama po české knížce, tam cítím velký pokrok.“

Další případové studie, které obsahují výchozí stav, způsob podpory a stav ke konci sledování naleznete zde.

Co se intervencemi na školách změnilo

Změnilo se po intervencích klima ve třídách? Jak se změnily kompetence pedagogů po absolvování stáží? A zlepšily se studijní výsledky dětí s OMJ?

Hlavní zjištění z evaluace a rešerše relevantní literatury si můžete přečíst zde vč. doporučení pro systémovou a metodickou podporu dětí s OMJ. Kompletní závěrečná evaluační zpráva obsahuje i případové studie. Přínos intervencí hodnotili naši evaluátoři na vzorku 9 škol – 3 MŠ a 6 ZŠ – celkem se tak uskutečnilo 15 skupinových rozhovorů s učiteli a rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Dopad aktivit se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v rámci specifického cíle 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti OP PPR pod výzvou č. 54 vyhodnocovala SCHOLA EMPIRICA z.s. ve spolupráci s InStrategy Consulting, s.r.o. Zadavatelem projektu byl Magistrát hl. města Prahy. Evaluační aktivity probíhaly od podzimu 2020 do února 2022. 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email