Dobrý začátek pro rodiče

Hlavní principy

Lektoři pomáhají klientům rozvíjet jejich rodičovské dovednosti během moderovaných rodičovských skupin. Krok za krokem tak podporují rodiče v budování partnerského vztahu s dětmi a ve výchovných strategiích, které dítěti umožní úspěšné učení a harmonický růst. 

Relativně malá míra intervence, která nasměruje rodiče k většímu oceňování dítěte a aktivní hře s dítětem, může vést ke zlepšování vztahu mezi dětmi a rodiči a k podpoře žádoucího a k omezení nežádoucího chování u dětí.

Vedení rodičovských skupin stojí na dvou pilířích

Forma

Jednání lektorů s rodiči a způsob, jakým jim celý program předkládají, je to nejdůležitější – představuje vzor, jak by se rodiče měli chovat vůči dětem.

Základní požadovaná dovednost lektora rodičovské skupiny je vytvářet společný přístup k řešení problémů a iniciovat změny postojů a výchovných postupů, které chceme vidět u rodičů: lektor chválí a oceňuje rodiče, aktivně naslouchá, je důsledný a soucitný, posuzuje problémy a prakticky je řeší.

Jednání a chování lektora se tak stává pro rodiče přirozeným vzorem.

Obsah

Obsah intervencí je založen na metodice Dobrý začátek pro rodiče. Témata jsou rozdělena do 12 tematických oblastí, každé setkání se věnuje jinému tématu.

Dobrý začátek® vychází z americké metodiky The Incredible Years® a je také inspirován britským programem Amser Caleb – Čas Medvěda Caleba profesorky Judy Hutchings (CEBEI, Bangor University).

Dobrý začátek

Obsah intervencí vychází z osvědčené metodiky Dobrý začátek®.

50 +
Mateřských škol
50 +
Pedagogů
21
Sociálních pracovníků

S metodikou Dobrý začátek® jsme už pracovali ve více jak 300 školách a dosud jsme vyškolili přes 800 pedagogů.

V programu Dobrý začátek pro rodiče jsme dosud vyškolili
40 sociálních pracovníků, kteří podpořili více
jak 150 rodin s malými dětmi.

Pracovníci učí rodiče během 12 skupinových setkání stavět tzv. dům podpory.

Témata rodičovských skupin

1.setkání

Společný čas s vaším dítětem ve dvou

2. setkání

Řekni, co vidíš (využívání popisného jazyka)

3. setkání

Povídání o pocitech

4. setkání

Oceňování a odměňování našich dětí

5. setkání

Poskytování jasných, jednoznačně formulovaných a splnitelných pokynů

6. setkání

Domácí pravidla a každodenní zvyklosti

7. setkání

Přesměrování pozornosti dítěte od nežádoucího chování

8. setkání

Přehlížení dožadování se pozornosti a nežádoucího chování

9. setkání

Používání přirozených a logických následků pro podporu dodržování pokynů a pravidel

10. setkání

Používání přestávky na uklidnění jako nástroje, který pomáhá předejít agresivnímu chování

11. setkání

Řešení konfliktů v rodině

12. setkání

Reflexe a posun kupředu

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací