Dobrý začátek pro rodiče

Výzkumy ukazují, že...

Největší motivací k rychlému učení je pro dítě pozornost rodičů – úsměv, objetí, pochvala. Budete-li věnovat dítěti pozitivní pozornost, můžete se těšit z jeho úspěchu v učení a zároveň předejdete tomu, že si potomek bude hledat jiné způsoby, jak si získat vaši pozornost, například zlobením. (Sue Palmer: Detoxing Childhood. 2007)
Děti rodičů, kteří si s nimi pravidelně hrají, jsou kreativnější, sebevědomější a mají méně potíží v chování. (R. Bishop: Go out and play, but mean it. 2013; K. R. Ginsburg: The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bond. 2007). To, že a jak se svými dětmi mluví, je zásadní pro rozvoj jejich schopnosti myslet a hledat smysl. Řeč je klíčová pro rozvoj tvořivého myšlení, sociálních a emočních dovedností u předškolních dětí, trénink vytrvalosti a posléze i dosahování školních úspěchů u školáků. (Peter Hobson: The Cradle of Thought: Exploring the Origins of Thinking. 2004)
Děti, kterým rodiče dávají příliš mnoho pokynů, mají více problémů s chováním. Proto byste měli příkazy používat jen u skutečně důležitých záležitostí. Rodičovská pozornost v podobě rozkazů totiž pouze posiluje neposlušnost dítěte. Navíc pokud zopakujete pokyn ve chvíli, kdy už ho potomek plní, podrýváte tím jeho snahu uposlechnout. (M. Gettinger a J. K. Seibert: Contributions of study skills to academic competence. School Psychology Review, 2002, 31 (3), str. 350-365)
rodice_deti
Rodice_si_hraji

Jak víme, že Dobrý začátek skutečně funguje?

Účinnost programu Incredible Years®, ze kterého metodika Dobrý začátek pro rodiče vychází, je přes 30 let intenzivně ověřována a hodnocena jak jeho tvůrci, tak nezávislými odborníky.

Socioemoční dovednosti dětí se s Dobrým začátkem vyvíjejí lépe

Negativní projevy chování dětí klesají ve školkách, kde učitelky využívají metodiku Dobrý začátek, v čase významně rychleji než u ostatních. Pozitivní oblast prosociálního chování pak rychleji roste. 

Výzkum s longitudinálním kvaziexperimentálním designem se uskutečnil 1. ledna 2017 – 1. června 2021 na nereprezentativním vzorku 2603 dětí MŠ po celé ČR. Prezentované oblasti vycházejí ze standardizovaného dotazníku Strenghts and Difficulties Questionaire, pomocí něhož učitelky MŠ chování dětí hodnotily. 

Výzkumné zprávy Scholy Empirica

Zpráva nabízí pohled na výsledky dvouletého projektu podpory rodičovských dovedností ohrožených rodin s malými dětmi optikou kvalitativní a kvantitativní evaluace. Vychází ze čtyř realizovaných vln kvantitativního měření mezi rodiči a jejich dětmi, z kazuistik podpořených rodin, záznamů o průběhu rodičovských setkání, z fokusních skupin se zapojenými sociálními pracovníky, záznamů z intervizních a supervizních setkání se sociálními pracovníky a z analýzy založené na průběžně vedené dokumentaci celé intervence.
Kvalitativní výzkumná zpráva projektu “Inovace sociálních služeb na podporu rodičovských dovedností”. Analýza cílové skupiny sociálních a terénních pracovníků projektu. Svým obsahem navazuje na „Kvalitativní zprávu ke stavu rodin“ a dokresluje tak informaci o tom, jaké faktory přispívají k úspěšnosti implementace nástroje podpory rodičovských dovedností. Celkově bylo do projektu zapojeno 12 pracovnic a pracovníků z neziskových organizací Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. – Vsetín, Romano Jasnica z.s. a Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice.
Závěrečná evaluační zpráva nabízí detailní pohled na sebraná kvantitativní data o intervenčních a kontrolních rodinách. Zpráva zachycuje výsledky všech tří vln kvantitativního měření založeného především na standardizovaných nástrojích SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), který dotazováním rodičů měří chování dětí, a PARYC (Parenting Young Children), který formou self-reportu měří rodičovské kompetence. Měření se zúčastnilo 39 intervenčních a 32 kontrolních rodin a tří vln 26 intervenčních a 21 kontrolních rodin.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací