Dobrý začátek pro mateřské školy

ŠKOLENÍ metodiky

Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku

Základní, akreditované školení – Modul 1 (17 hod školení)

Během základního, akreditovaného školení (Modul 1) nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe.

Seznámíte se s tématy:

  • strategie vedení třídy,
  • pozitivní komunikace s dítětem,
  • popisný jazyk, chválení a hodnocení dítěte,
  • formativní hodnocení dítěte,
  • vedení dítěte k sebeuznání,
  • podpora emočního vývoje dítěte,
  • podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě,
  • strategie k odstraňování nevhodného chování,
  • prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě,
  • budování vztahů a spolupráce s rodiči

Program je akreditovaný MŠMT.

Dobrý začátek

Cena školení

Termíny školení

Řekli o metodice Dobrý začátek - zde naopak rozdělit a necchat míň citátů

Lektorky - POTŘEBA DÁT DO RONDELU A DODAT DALŠÍ DÁMY

S tématem jsem se poprvé setkala v průběhu svého doktorandského studia, když jsem zkoumala principy rozvoje sociálních a emočních kompetencí dětí předškolního věku představené v programech Incredible Years z USA. Tyto principy jsem pak zapracovala do metodiky Dobrý začátek a přizpůsobila je pro české prostředí.
Egle Havrdová, MA, Ph.D.
Odborná garantka metodiky a mentorka
Pracuji třicet let jako učitelka mateřské školy, od roku 2015 jako mentorka a lektorka v metodice podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku a na snížení rizika vzniku problémového chování. Upřednostňuji propojení teorie s praxí, sdílím nejen své praktické zkušenosti, ale i osvědčené postupy zkušených pedagogů. Zařazuji praktické ukázky práce s dětmi a modelové situace.
Mgr. Eva Hrubá
Metodička a mentorka
S metodikou pracuji už od roku 2014. Socioemoční dovednosti jsou základním předpokladem pro úspěšný vstup do základní školy a do života vůbec a právě metodika tyto dovednosti nabízí. Díky Dobrému začátku se na běžné situace dívám jinak. Dokáži děti pochopit a podpořit je přesně v tom, v čem je potřeba. DZ dává skvělé návody, jak s dětmi pracovat a jak řešit konfliktní situace.
Mgr. Ludmila Jirotková
Metodička a mentorka
Přehrát video

Řekli o kurzech a seminářích

„V rámci metodiky Dobrý začátek jsme začali pravidly. To nám fungovalo dobře. Samy děti si je brzy osvojily a upozorňovaly se na ně navzájem mezi sebou. Pak říkaly třeba „chodíme pomalu“ a to byl pro nás největší úspěch.”

“Metodika nám dala možnost, jak učit děti lépe se vyrovnat s vyhrocenými citovými reakcemi (vztekání), naučit se začlenit do skupiny dětí (můžu si s tebou hrát, s tebou se nekamarádím), vést je k předcházení konfliktů (spor o hračku, tobě nepůjčím). A zároveň přinesla posun v budování vztahů s dětmi, ale i ostatními kolegyněmi a zaměstnanci školy a samozřejmě i rodiči – to je pilíř a top celé metodiky!”

„Měli jsme ve třídě holčičku, která předtím navštěvovala dětskou skupinu, na které – dle slov její maminky – za dva roky neřekla ani slovo. Díky Dobrému začátku a především práci s maňásky a emocemi se ji podařilo zapojit, začala projevovat emoce, smích.”

TADY BY ASI BYLA NABÍDKA DALŠÍCH KURZŮ

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací