Dobrý začátek

Výzkumy ukazují, že...

10 % dětí v předškolním věku vykazuje znaky neposlušného a agresivního chování. V případě dětí ze sociálně znevýhodněných rodin jde o podíl až 35 %.
20 % dětí v MŠ (a 30 % ze sociálně znevýhodněného prostředí) nemá vyvinuté socioemoční dovednosti. Tento podíl dětí znamená, že učitelka věnuje více času disciplíně a uklidňování dětí s náročným chováním, než samotnému učení.
40–60 % dětí, které mají potíže v chování v raném věku, se později potýká se závažnějšími problémy, například se záškoláctvím, čímž se snižují šance uspět ve škole a v životě.
SE_metodika_DZproMS_materialy1_
dobry-zacatek-hlavni-principy-materska-skola

Jak víme, že Dobrý začátek skutečně funguje?

Účinnost programu Incredible Years®, ze kterého metodika Dobrý začátek® vychází, je přes 30 let intenzivně ověřována a hodnocena jak jeho tvůrci, tak nezávislými odborníky.

Socioemoční dovednosti dětí se s Dobrým začátkem vyvíjejí lépe

Negativní projevy chování dětí klesají ve školkách, kde učitelky využívají metodiku Dobrý začátek, v čase významně rychleji než u ostatních. Pozitivní oblast prosociálního chování pak rychleji roste. 

Výzkum s longitudinálním kvaziexperimentálním designem se uskutečnil 1. ledna 2017 – 1. června 2021 na nereprezentativním vzorku 2603 dětí MŠ po celé ČR. Prezentované oblasti vycházejí ze standardizovaného dotazníku Strenghts and Difficulties Questionaire, pomocí něhož učitelky MŠ chování dětí hodnotily. 

Výzkumné zprávy

Zpráva se skládá ze dvou částí: vzdělávacího modulu k programu Dobrý začátek a evaluační zprávy z výzkumu procesu implementace programu do mateřských škol. Vzdělávací modul obsahuje příručku pro zavádění inovativního programu podpory sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku "Dobrý začátek" prostřednictvím nového kurikula. Dokument představuje konkrétní kroky zavádění metodiky Dobrý začátek, včetně podmínek v prostředí školy, kompetencí pedagogů, vzdělávacího programu pedagogických pracovníku, možností zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, předvídání a předcházení překážek. Výzkumná část zprávy shrnuje výsledky evaluace celého procesu implementace programu do mateřských škol. Shrnuje výsledky měření dopadu, který zavedení samotné intervence podle dostupných důkazů přineslo a představuje výsledky kvantitativních i kvalitativních měření zapojených aktérů.
Schola Empirica dlouhodobě podporuje pedagogy MŠ v rozvoji socioemočních dovedností dětí pomocí metodiky Dobrý začátek, jež vychází z principů amerického programu Incredible Years. Metodika Dobrý začátek má prokázané efektivní výsledky v podpoře inkluzivního přístupu v prostředí MŠ (podpora pochopení mezi učiteli, rodiči a dětmi, odstranění komunikačních bariér, rozvoj porozumění a tolerance, přijímání odlišností) a podpoře sociálních, emočních a kognitivních dovedností u předškolních dětí.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací