Dobrý začátek

Metodiku Dobrý začátek rozvíjíme v těchto projektech

Metodika Dobrý začátek pomáhá učitelům pomocí konkrétních postupů a nástrojů zprostředkovat dětem dobré návyky a postoje do života, vypořádat se s odlišnostmi, rozdílnými návyky a vzorci chování, které si děti přinášejí z rodinného prostředí.

Název projektu:

Diversity+: budování nástrojů pro inkluzivní předškolní vzdělávání a péči

Termín realizace:

1. 9.2020 – 31. 8.2023

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt Diversity + chce zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a péče a podpořit profesní rozvoj učitelů a asistentů, což jim umožní více se soustředit na integraci, podporování rovnosti, sociální začlenění a podporu vzájemné empatie a tolerance.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Zavedení a ověření metodiky rozvoje socioemočních dovedností v MŠ a ZŠ

Termín realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Označení: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373

Popis projektu: 

Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, sjednocuje způsob práce s problematikou socio-emočních dovedností a zapracovává ji do ŠVP, umožňuje návaznost mezi rozvojem socio-emočních dovedností v rámci předškolního a školního vzdělávání a v neposlední řadě poskytuje ověřené způsoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí a navázání partnerského vztahu s rodinou.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

BE-CHILD: Budování inkluzivní společnosti, která podporuje pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání v rozvíjení sociálních a emočních dovedností předškolních dětí

Termín realizace:

1. 12. 2019 – 31. 5. 2022

Označení: 

2019-1-IS01-KA201-051137

Popis projektu: 

Cílem projektu BE-CHILD je podporovat pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně napomáhat rozvoji sociálních a emočních dovedností předškolních dětí. To zahrnuje například vybavení pedagogů a vychovatelů v předškolním vzdělávání schopnosti vyhodnotit zralost dětí a kapacitu pro inkluzivní chování, aby byly děti lépe připravené na přechod do základní školy, a dosažení jednotného způsobu vyučování sociálních a emočních dovedností napříč členskými státy EU – tento projekt tak podpoří mezinárodní důvěru a spolupráci.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Centra kolegiální podpory Dobrý začátek

Termín realizace:

1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

Označení: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo umožnit rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a realizovat v mateřských školách funkční inkluzivní výchovu a vzdělávání. Inkluzivní přístup zahrnuje nutně také spolupráci MŠ s rodiči a dalšími aktéry z řad výchovně-vzdělávacích a sociálních služeb. Projekt byl odborně garantován a založen na ověřené inkluzivní metodice Dobrý začátek (Incredible Years) zaměřené na rozvoj sociálních, emočních a kognitivních kompetencí dětí v programech pro učitele a vychovatele, rodiče a děti.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči

Termín realizace:

1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Označení: 

Popis projektu: 

Projekt se zaměřil na podporu inkluzivního předškolního vzdělávání v Roudnici nad Labem, ve Štětí a v Krupce. Jedním z cílů bylo podpořit začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do kolektivu mateřské školy, tedy podpořit školní docházku dětí, navázat spolupráci s jejich rodiči a umožnit dítěti (a celé rodině) hladký vstup a adaptaci v mateřské škole. S tím souvisí prohloubení spolupráce vzdělávacích a sociálních služeb (zejm. mateřských škol, neformálních vzdělávacích center, sociálně aktivizačních služeb) a zefektivnění spolupráce tím, že se stane každodenní součástí jejich práce a bude do ní zahrnuta rodina.

Loga, sponzoři: 

The corresponding post type is disabled. Please make sure to 1) install The7 Elements plugin under The7 > Plugins and 2) enable desired post types under The7 > My The7, in the Settings section.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací