Jak víme, že to skutečně funguje?

Účinnost KiVa programu je vědecky prokázána, např. Finové pomocí metodiky KiVa snížili šikanu o 61 %, Holanďané o 64 % a Italové o 51 %. Dle výzkumů Kärnä et al. (2011) přispívá KiVa ke snížení různých forem šikany od fyzické přes verbální až po kyberšikanu.
V randomizované kontrolované zkoušce (RTC) vědci zavedli program KiVa v náhodně vybrané polovině zkoumaných škol. Školy s programem KiVa dosáhly za 12 měsíců snížení výskytu šikany cca o 30 %.
KiVa uspěla i v replikačních studiích, kdy další vědci došli nezávisle ke stejným výsledkům i v dalších zemích. Ověřili tak, že se závěry o účinnosti programu KiVa nezakládají na náhodě nebo chybě výzkumníků.
KiVA_stastne_deti
SE_O_nas

Vědecké ověření účinnosti preventivních programů je klíčové, protože nám poskytuje větší jistotu než subjektivní intuice. Analýzy ukazují, že nedostatečně ověřené metody mohou být málo efektivní, nemusí fungovat vůbec nebo mohou navzdory dobrým úmyslům škodit. 

Zdroje dat

Důkazy o účinnosti programu KiVa stojí na principech, které při testování nových metod využívá např. medicína.

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large‐scale evaluation of the KiVa antibullying program: Grades 4–6. Child development82(1), 311-330. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x

Huitsing, G., Lodder, G., Browne, W. J., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., & Veenstra, R. (2020). A large-scale replication of the effectiveness of the KiVa Antibullying Program: A randomized controlled trial in the Netherlands. Prevention science21(5), 627-638. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01116-4

Nocentini, A., & Menesini, E. (2016). KiVa anti-bullying program in Italy: Evidence of effectiveness in a randomized control trial. Prevention science17(8), 1012-1023. https://doi.org/10.1007/s11121-016-0690-z

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. Aggression and violent behavior45, 111-133. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.001

Williford, A., Boulton, A., Noland, B., Little, T. D., Kärnä, A., & Salmivalli, C. (2012). Effects of the KiVa anti-bullying program on adolescents’ depression, anxiety, and perception of peers. Journal of abnormal child psychology40(2), 289-300. https://doi.org/10.1007/s10802-011-9551-1

Salmivalli, C., Garandeau, C. F., & Veenstra, R. (2012). KiVa anti-bullying program: Implications for school adjustment. In A. M. Ryan & G. W. Ladd (Eds.), Peer relationships and adjustment at school (pp. 279–305). IAP Information Age Publishing

Pilotní ověřování v České republice

Efektivita programu je zjišťována pomocí kvaziexperimentálního designu s kontrolní skupinou s odloženou intervencí. Sledován je vývoj jak žáků, tak učitelů a výzkumný plán zahrnuje kvantitativní i kvalitativní nástroje pro hlubší vhled do procesů a mechanismů, které mohou hrát roli při snižování šikany a zlepšování duševní pohody dětí. Pilotáž KiVa programu v českém prostředí je v souladu s principy otevřené vědy a detailní preregistraci projektu lze v anglickém jazyce přečíst zde: https://osf.io/mrezb.

Výzkumné zprávy

V projektu pilotáže KiVa programu v ČR byly stanoveny tři hlavní cíle:

(1) posílení kompetencí školy v oblasti práce se šikanou (posílení prevence i práce s indikovanými případy šikany), přičemž snížení a efektivnější řešení šikany na školách má vést k pozitivnímu vlivu na celkové školní klima

(2) pilotní ověření účinnosti programu KiVa pomocí kvazi-experimentální metodologie s náhodným přiřazením škol do intervenční a kontrolní skupiny (včetně účinnosti metodiky jako celku, konkrétně pak také jednotlivých aktivit programu, ověřit adekvátnost preventivních strategií a strategií na řešení indikovaných případů šikany)

(3) ověření přenositelnosti programu KiVa (zejména ověření praktických instrumentů pro pedagogy, rodiče a žáky, které přispívají k prevenci a řešení případů šikany, a jejichž účinnost je již v zahraničí prokázána) do prostředí základních škol v České republice. 

 

V evaluační části jsme si kladli následující cíle:

(1) zhodnocení dopadů programu KiVa na primární sledované proměnné u žáků – výskyt šikany a viktimizace; 

(2) zhodnocení dopadů programu KiVa na sekundární sledované proměnné u žáků – wellbeing, vnímaný pocit sounáležitosti se školou, postoje proti šikaně, vnímání vlastní účinnosti v sociálních situacích a pozorované obranné chování u ostatních žáků ve třídě vůči vnímaným obětem šikany; 

(3) sledování a zhodnocení procesu zavádění programu KiVa, sledování kvality implementace (fidelity) a identifikace problematických elementů KiVa programu; 

(4) identifikace bariér a nápomocných faktorů při implementaci programu KiVa na škole.

Model přenositelnosti programu KiVa proti šikaně – Závěrečná evaluační zpráva

 

Dostupné zahraniční studie naleznete na https://www.kivaprogram.net/research-in-finland

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací