Evaluace jako užitečný nástroj pro realizaci změny

You are here:

Pro projekt Eduzměna realizujeme rozsáhlý výzkum zaměřený na sledování a vyhodnocování socioemočních dovedností dětí v mateřských školách, vzdělávacích výsledků žáků základních a středních škol, klima školy, postojů žáků, postojů učitelů a ředitelů a participace rodičů a celé komunity v ORP Kutná Hora.

 

Na konferenci Eduzměna v poločase představíme celkové nastavení evaluace, co všechno v Eduzměně měříme. Budeme se hlavně soustředit na žáky, u nich na ZŠ a SŠ měříme skrze dotazníková šetření postoje ke škole, čtenářskou a matematickou gramotnost (mat. gram. jen na ZŠ), a wellbeing. U wellbeingu se zastavíme a ukážeme výsledky. Měříme také rozvoj socioemočních dovedností u dětí v MŠ a dotazníky nám vyplňují také učitelé a ředitelé, učitelské a ředitelské dotazníky jsou zaměřené na různé roviny fungování školy, spokojenost a potřeby daného pedagoga/ředitele.

 

O Eduzměně

Eduzměna se snaží o systémovou změnu ve školství, aktuálně pracuje v území ORP Kutná Hora, který byl vybrán jako pilotní region. Její vizí je, aby se „všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti 21. století“. Eduzměna pomocí sady intervencí chce například:

  • Zlepšit vztah žáků k učení a ke škole.
  • Posílit matematickou a čtenářskou gramotnost žáků.
  • Zlepšit schopnost žáků řešit problémy každodenního života.
  • Posílit spolupráci všech aktérů v regionu.
  • Snížit rozdíly mezi školami v regionu.
 

Pilotní projekt na Kutnohorsku je pětiletý. Cílem Nadačního fondu Eduzměna je model následně rozšířit do dalších regionů tak, aby v roce 2030 byl na 20 % území Česka. Právě 20 % území je totiž bod zlomu, kdy se novinka trvale uchytí a stává se středním proudem.

 

Schola Empirica s Eduzměnou spolupracuje na evaluaci od roku 2019, tedy od přípravné fáze. Vytvořili jsme evaluační design, který průběžně upravujeme, aby vyhovoval aktuálním potřebám Eduzměny. Také zajišťujeme kvantitativní evaluaci.

 

Ve školách proběhly zatím v kvantitativní evaluaci sběry dat ve všech sledovaných oblastech v letech 2020 a 2021, díky nimž jsme zmapovali počáteční situaci (získali jsme tzv. baseline). Od letošního roku až do konce projektu (v roce 2025) se budeme soustředit především na změření posunu ve sledovaných oblastech na úrovni zapojených škol, tříd i jednotlivých žáků, a na analýzu vztahů mezi jednotlivými proměnnými.

 

Výsledky škol v ORP Kutná Hora porovnáváme s výsledky tzv. kontrolních škol (škol mimo ORP Kutná Hora, kterým Eduzměna neposkytuje intervence (mezi intervencemi je např. metodické centrum pro čtenářskou gramotnost, síťování škol, finanční podpora usnadňující dosažení cílů v rozvojovém plánu školy apod.)

 
 
Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email